Chov a ochrana zvířat

1.  Jak postupovat v případě, kdy najdu uhynulé zvíře?

Zvířete se nedotýkejte! Obraťte se Městskou polici na tel 156.

2.  Jaké předpisy se vztahují na chov psů?

Na chov psů se vztahuje zejména Občanský zákoník, který ukládá majiteli psa povinnost zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Majitel je povinen počínat si při výkonu svých práv k psovi tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí. Za porušení těchto skutečností nese majitel odpovědnost majetkoprávní, tj. odpovědnost za vzniklou škodu.
Významným předpisem upravujícím vztah člověka a zvířete je zákon na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů): zakazuje týrání zvířat volně žijících i chovaných v lidské péči, včetně propagace týrání, specifikuje týrání, zakazuje usmrcení zvířete bez důvodu uvedeného v zákoně, zakazuje opuštění zvířete s úmyslem zbavit se ho nebo je vyhnat a upravuje další vztahy k zvířatům hospodářským, volně žijícím a pokusným. Tento zákon obsahuje sankční složku včetně pokut. Další předpisy vztahující se k chovu zvířat jsou uvedeny dále v textu.

3.  Kdy mám povinnost obrátit se na úřad MČ?

V případě, že chováte psa, obraťte se na Úřad městské části Praha 2, nám. Míru 20, oddělení správy a vymáhání místních poplatků ekonomického odboru (do 15 dnů od obdržení psa), kde ho přihlásíte do evidence.

4.  Co se ještě vztahuje k venčení psů?

Majitel psa je povinen uklidit psí exkrement podle vyhlášky č. 8/2008 Sb., o čistotě na území hl. m. Prahy, dále je povinen opatřit zvířeti náhubek při pohybu ve veřejných dopravních prostředcích nebo ho přepravovat v přenosné schránce. Další jednání se řídí nařízeními majitelů nemovitostí a obecně Občanským zákoníkem.

5.  Řeší někdo ztracené nebo toulavé psy?

Pokud najdete takového psa, obraťte se na Městskou polici, tel.: 156.
Psi jsou umístěni v útulcích:
Útulek pro opuštěná zvířata, V zámcích 569, Praha 8, tel. 233 554 242, 283 011 711

Útulek v Modřanech, tel.: 271 740 307 (603/932 930), pí. Kladivová
Dopravu psů řeší odchytová služba, kontakt na ni buď prostřednictvím útulku v Troji (233 554 790, 233 554 242) nebo volejte Městskou polici, linka 156.

6.  Jsou nějaká pravidla pro případ napadení člověka nebo jeho psa jiným psem?

Ano. Jste-li napaden a poraněn neznámým psem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc, obraťte se na městskou nebo státní policii s prosbou o identifikaci majitele, zkuste zjistit majitele psa  a svědky události.
Majitel psa je povinen zvíře neprodleně předvést k veterinárnímu vyšetření, do 48 hodin předat poraněnému potvrzení o platnosti očkování svého psa proti vzteklině, neboť každý majitel psa je povinen ho každoročně nechat očkovat proti vzteklině.
Vzájemná napadení psů s následkem vážného poškození zdraví či úhynu řeší policie na základě zprávy  veterinárního lékaře a  svědeckých výpovědí.

7.  Jsou stanoveny povinnosti i ohledně jiných zvířat?

Pokud jste zakoupili nebezpečné, exotické nebo ohrožené zvíře (např. hada, opici, ptáky), obraťte se na odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, tel.: 236 004 296, kde Vám sdělí vše potřebné. Certifikát na zvířata poskytuje MŽP ČR, Vršovická 65, Praha 10, tel.: 267 121 111. Další informace můžete získat na České inspekci životního prostředí, odd. ochrany přírody, Dělnická 12, Praha 7, tel.: 222 860 111

8.  Zabývá se  někdo péčí o jiná nalezená zvířata  ?

Ano. Hlavní město Praha zřídilo dva útulky:

  • Útulek pro opuštěná zvířata, V zámcích 569, Praha 8, tel. 233 554 242, 283 011 711 (pro psy)
  • Dolnoměcholupská 58, Praha 10,  tel.: 272 701 819, 272 705 656. (kočky a ostatní zvířata)
  • Dále o opuštěná zvířata pečují: Pražský spolek ochránců zvířat, M. Pujmanové 1219, Praha 4, tel.: 241 731 609 (kočky)
  • O poraněná nebo jinak postižená  zvířata se postará: Stanice pro handicapované živočichy, Praha – Jinonice, Vavřinecká – sad, Praha 5, tel.: 602 205 070, 604 201 846
9.  Co mám udělat s rojem či hnízdem včel?

Nedotýkejte se ho, obraťte se na hasiče, tel.: 150. Informace Vám poskytne i  Český svaz včelařů Křemencova 8, Praha 1, tel. 224 934 082

10.  Kam mám nahlásit výskyt krys a potkanů?

Výskyt potkanů v domě nahlaste majiteli nemovitosti, který by měl objednat odborný zásah - deratizaci - u kterékoli odborné firmy zabývající se deratizačními pracemi. Pokud tak neučiní (nebo též v případě výskytu hlodavců na veřejných prostranstvích) se můžete obrátit na Hygienickou stanici hl. m. Prahy, pobočka Centrum, Dukelských hrdinů 11, Praha 7, tel.: 233 376 047

11.  Smí se krmit ptáci?

Chování v domech určují majitelé nemovitostí. Vyhláškou č. 8/2008 Sb., o čistotě na územní hl.m. Prahy je zakázáno znečišťování veřejného prostranství krmením ptactva.  Porušení vyhlášky nahlaste městské policii, nejlépe přímo v době páchání přestupku.