Co je nutné k uzavření manželství na Novoměstské radnici

Doklady potřebné k uzavření manželství:

1. občan ČR (s trvalým pobytem na území republiky)  

 • a) písemný dotazník k uzavření manželství
 • b) rodné listy
 • c) doklad o státním občanství
 • d) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • e) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • f) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela
 • g) jde-li o osobu nezletilou, starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci

Občan není povinen předkládat doklady uvedené pod písmeny c) - f), pokud prokáže skutečnosti v nich uvedené platným občanským průkazem.

2. cizí státní občan 

 • a) písemný dotazník k uzavření manželství
 • b) rodný list
 • c) doklad k prokázání totožnosti (např. cestovní pas)
 • d) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o vdovce - vdovu, případně pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec rozvedený
 • e) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem
 • f) potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není starší 7 pracovních dnů
 • g) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (vydá příslušný úřad ve státě, jehož je občanem)

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny vyšším ověřením - superlegalizační doložkou nebo tzv. Apostillou, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.

Termíny pro uzavření manželství na Novoměstské radnici:
Před Úřadem městské části Praha 2 lze uzavřít manželství na Novoměstské radnici ve dnech stanovených k obřadům: v měsíci květnu každý pátek, v ostatních měsících první a třetí čtvrtek v měsíci a každý pátek (mimo svátků). Uzavření manželství v jiný den podléhá správnímu poplatku 1000,-Kč.

Sňatek je v oddací dny pro snoubence s trvalým pobytem na území ČR bezplatný. Jestliže jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území ČR, zaplatí správní poplatek 2000,- Kč, pokud ani jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území ČR, činí správní poplatek 3000,- Kč.
V případě zrušení sňatku se správní poplatek vrací v plné výši (dle §7, odst. 1, zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích), a to na žádost osoby, která poplatek zaplatila.

Ke svatebnímu obřadu je třeba se dostavit o 15 minut dříve. Před obřadem se snoubenci i svědci prokáží platným občanským průkazem. V této době si snoubenci mohou vybrat hudbu podle seznamu. Poplatek za varhanní hudbu ke svatebnímu obřadu činí 500,- Kč (ke zlatým a diamantovým svatbám je varhanní doprovod zdarma). 

V obřadní síni je služba fotografa, se kterým se lze domluvit před obřadem – fotograf M. Zikmund tel.: 604/193 977, www.fotograf-svatby.cz; služba videokameramana je zajištěna na základě předchozí objednávky - videokameraman p. Kadeřábek tel.: 605/502 098.

Na parkovišti před Novoměstskou radnicí je vyhrazeno pro každou svatbu 6 míst k parkování, určených pro účastníky svatebního obřadu po dobu jeho trvání.

Oddací list se vyzvedává osobně na matrice. Přesné datum, kdy bude oddací list k vyzvednutí, vám sdělí matrikářka v den obřadu. Lze jej též po dohodě zaslat na adresu jednoho z novomanželů.

Do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu jsou novomanželé povinni si podat žádost o vydání nového občanského průkazu.


S konkrétními dotazy se lze obracet na pracovnice matriky manželství.

 

 

Zveřejněno: 27.11.2009 – support@publix.cz
Vytisknout