Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (vč. kontaktních údajů):

 

JUDr. Irena Princová

Úřad městské části Praha 2

náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
dpo@praha2.cz

Tel: +420 601 030 988

 

 

Informace o zpracovávání osobních údajů

 

Městská část Praha 2

Úřad městské části Praha 2

nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2

IČ: 00063461 DIČ: CZ00063461

ID datové schránky: y7yb44i

je správcem osobních údajů ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Správce osobní údaje získané od subjektu údajů zpracovává na základě těchto právních titulů:

o  plnění právní povinnosti
o  plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

Správce dále zpracovává osobní údaje na základě dalších právních titulů (plnění smlouvy, oprávněný zájem, souhlas).

Osobní údaje jsou zpracovávány v  jednotlivých odborech ÚMČ Praha 2 podle oblastí činností a kompetencí v souladu s platným Organizačním řádem ÚMČ Praha 2.

Subjektu údajů přísluší následující práva související s ochranou osobních údajů, která může v souladu s podmínkami vymezenými v GDPR uplatňovat:

 • Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat od nás potvrzení, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů či nikoliv. Pokud k jejich zpracování dochází, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům a k dalším informacím souvisejícím s jejich zpracováním.

První kopie zpracovávaných osobních údajů Vám bude poskytnuta bezplatně. V případě žádostí o další kopie je správce oprávněn požadovat přiměřený poplatek odpovídající vzniklým administrativním nákladům.

 

 • Právo na opravu 

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů. Současně máte povinnost neprodleně hlásit všechny změny ve Vašich údajích.

 

 • Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na výmaz osobních údajů, kromě případů, kdy nám v tom brání právní povinnosti nebo pokud jsou splněny jiné výjimky.

 

 •  Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

➢ popíráte-li přesnost osobních údajů; zpracování osobních údajů je pak omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby mohla být přesnost osobních údajů ověřena;

➢ zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

➢ osobní údaje již nejsou potřeba pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

➢ vznášíte námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu; zpracování osobních údajů je pak omezeno, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad těmi Vašimi.

 

 • Právo na přenositelnost

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které probíhá na základě uděleného souhlasu nebo uzavření smlouvy, máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, zašleme na Vaši žádost osobní údaje v daném formátu přímo jinému správci.

 • Právo vznést námitku proti zpracovávání

Právo vznést námitku proti zpracování je spojeno se zpracováním prováděným především na základě oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

 

 • Právo na odvolání souhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to způsobem, který bude minimálně stejně jednoduchý jako způsob jeho udělení (a současně umožní identifikaci podatele odvolání souhlasu). Svůj souhlas můžete odvolat ohledně všech nebo pouze některých osobních údajů nebo účelů zpracování. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv na zpracování učiněná před odvoláním tohoto souhlasu.

 

 • Právo vznést stížnost u dozorového orgánu

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

telefon: +420 234 665 111 (Ústředna)

fax: +420 234 665 444

e-mail: posta@uoou.cz

datová schránka: gkbaa2n

 

Způsob uplatnění práv

Uplatňovat svá práva související s ochranou osobních údajů můžete podáním žádosti adresované správci. Obsahem žádosti musí být vždy alespoň identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), adresní údaje a specifikace uplatňovaných práv.

Pro podání žádosti máte několik možností. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu třetích osob k Vašim osobním údajům, je každá z možností spojena s určitým způsobem ověření totožnosti. Žádost můžete podat následovně:

 • datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů,
 • prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem,
 • ověřením totožnosti na podatelně ÚMČ Praha 2 při podání žádosti,
 • listinná žádost s úředně ověřeným podpisem.

 

Doba uchování osobních údajů:

Osobní údaje budou uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (zejm. zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) nebo v souladu s nimi.

Pokud není doba uložení stanovena právními předpisy, dbáme na to, aby byly osobní údaje uchovávané pouze po nezbytně dlouhou dobu.

ÚMČ Praha 2 provádí následující zpracování osobních údajů nezbytná pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen:

Výkon státní správy na úseku projednávání přestupků, vč. proplacení svědečného, znalečného a tlumočného

 • Účel zpracování: řízení o přestupcích
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé údaje – údaje o probíhajícím/uzavřeném přestupkovém řízení, údaje o odsouzení za trestnou činnost
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci, svědci, zákonní zástupci, zmocněnci, tlumočníci, pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí, postižení, kteří dali souhlas se zahájením/pokračováním řízení, provozovatelé vozidel, osoby podávající vysvětlení, znalci
 • Kategorie příjemců údajů: účastníci řízení, osoby, které prokáží právní zájem nebo jiný důležitý důvod pro nahlížení do spisu, ÚMČ Praha 2, nadřízené správní orgány v rámci odvolání a mimořádných opravných prostředků, soudy, Policie ČR, Česká kancelář pojistitelů, státní zastupitelství, Národní bezpečnostní úřad, osoby, které mají přístup do informačního systému evidence přestupků a další orgány oprávněné dle zvláštních zákonů, Česká pošta v rámci služby hybridní pošta
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1149 Řízení o přestupcích; A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Vedení evidence osob pověřených ukládáním pokut příkazem na místě, vč. vystavení příslušného pověření v rámci úřadu

 • Účel zpracování: řízení o přestupcích – ukládání pokut příkazem na místě
 • Kategorie osobních údajů: identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, zařazení (odbor, oddělení), číslo občanského průkazu, datum vydání pověření, rozsah pověření, datum skončení platnosti ověření, datum skartace ověření
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: po dobu pracovního poměru

Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů (CD)

 • Účel zpracování: výkon státní správy na úseku CD, zejm. vydání cestovního dokladu, vydání výpisu z informačního systému cestovních dokladů, zamezení zneužití dokladu, vydání potvrzení osobě, která doklad odevzdala
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, údaje z evidence obyvatel v rozsahu stanoveném v § 29 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, číslo a druh ztraceného CD, číslo a druh CD, který má být nebo byl zadržen, datum a důvod zadržení, odepření vydání, odnětí a vrácení CD, číslo a druh CD, který byl odňat
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o cestovní průkaz, občané ČR, kterým ÚMČ Praha 2 vydal CD, žadatel o výpis z informačního systému CD
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Ministerstvo vnitra ČR, soudy, orgány činné v trestním řízení a další orgány v zákonem stanovených případech; subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném; občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě; zákonní zástupci občanů mladších 15 let a občanů, jejichž svéprávnost je omezena tak, že nejsou způsobilí k podání žádosti o CD, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A118 Cestovní doklady občanů České republiky

Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel (EO)

 • Účel zpracování: změna adresy místa trvalého pobytu, zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ukončení trvalého pobytu na území ČR, vydání výpisu z agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO), vydání výpisu trvale hlášených osob, zprostředkování kontaktu, zřízení adresy pro doručování v AISEO
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, údaje podle § 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie subjektu údajů: občané ČR, přihlašující se k trvalému pobytu na území MČ Praha 2, žadatelé o zrušení údaje o adrese místa trvalého pobytu ve správním řízení, občané, kterým je rušen údaj o adrese místa trvalého pobytu, žadatelé o výpis údajů z AISEO, žadatelé o zprostředkování kontaktu, žadatelé o výpis trvale přihlášených osob, občané, kteří požádali o zřízení adresy pro doručování v AISEO, občané, kteří požádali o ukončení trvalého pobytu na území ČR
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě; zákonní zástupci občanů mladších 15 let a občanů, jejichž svéprávnost byla omezena tak, že nejsou způsobilí k jednání dle příslušného ustanovení zákona o evidenci obyvatel, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě; subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A115 Evidence obyvatel a rodná čísla

Výkon státní správy na úseku občanských průkazů (OP)

 • Účel zpracování: výkon státní správy na úseku (OP), zejm. vydání občanského průkazu, vydání výpisu z informačního systému občanských průkazů, zamezení zneužití dokladu, vydání potvrzení osobě, která doklad odevzdala
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; další údaje v rozsahu stanoveném v § 17 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání OP, občané ČR, kterým ÚMČ Praha 2 vydal OP, žadatel o výpis z informačního systému občanských průkazů
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Ministerstvo vnitra ČR; subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených; občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě; zákonní zástupci občanů, jejichž svéprávnost je omezena tak, že nejsou způsobilí k podání žádosti o OP, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A115 Občanské průkazy

Správní poplatky na úseku EO, OP, CD

 • Účel zpracování: účetní evidence na úseku EO, OP, CD
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátce správního poplatku (žadatel)
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Evidence osob s omezenou svéprávností (těch, které mají TP na P2)

 • Účel zpracování: výkon státní správy na úseku EO, OP, CD
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, údaj o omezení svéprávnosti, vč. údaje o opatrovníkovi
 • Kategorie subjektu údajů: občan ČR s trvalým pobytem v Praze 2, jehož svéprávnost byla omezena soudem, jeho opatrovník
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Evidence osob se zákazem pobytu (těch, které mají trvalý pobyt na P2)

 • Účel zpracování: výkon státní správy na úseku EO, OP, CD
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, údaj o zákazu pobytu, vč. jeho časového a místního určení
 • Kategorie subjektu údajů: občan ČR s trvalým pobytem v Praze 2, jemuž byl soudem uložen trest zákazu pobytu
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Poskytnutí součinnosti v rámci ÚMČ (předávání, příp. potvrzování údajů o občanech, které ostatní odbory potřebují ke své činnosti)

 • Účel zpracování: výkon státní správy a samosprávy ostatními odbory ÚMČ Praha 2
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, údaje podle § 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie subjektu údajů: občan ČR (příp. cizinec s pobytem na území ČR)
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Poskytnutí údajů/listin orgánům činným v trestním řízení (poskytování součinnosti)

 • Účel zpracování: výkon státní správy na úseku EO, OP, CD
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, některé údaje podle § 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, některé údaje v rozsahu stanoveném v § 17 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů, některé údaje v rozsahu stanoveném v § 29 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie subjektu údajů: občan ČR, vůči kterému je vedeno trestní řízení, příp. trestní stíhání
 • Kategorie příjemců údajů: orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství, soudy)
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Seznamy voličů, vč. vydávání voličských průkazů:

 • Účel zpracování: realizace aktivního volebního práva
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané MČ Praha 2, občané jiné členské země EU s trvalým nebo přechodným pobytem na území MČ Praha 2, kteří požádají o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, občané, kterým svědčí právo zápisu do zvláštního seznamu voličů, žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, zdravotnická nebo jiná obdobná zařízení, okrskové volební komise
 • Doba uchování: stále - seznamy jsou průběžně aktualizovány, u voličských průkazů jsou lhůty uchování osobních údajů stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A 1281 Volby do zastupitelstev obcí, A 1183 Volby do Parlamentu České republiky, A 1262 Volby do Evropského parlamentu, A1133 Volba prezidenta republiky, A1095 Místní referendum

Okrskové volební komise, okrsková komise:

 • Účel zpracování: organizačně-technické zabezpečení voleb a místního referenda; realizace aktivního volebního práva
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové okrskových volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A 1281 Volby do zastupitelstev obcí, A 1183 Volby do Parlamentu České republiky, A 1262 Volby do Evropského parlamentu, A1133 Volba prezidenta republiky, A1095 Místní referendum

Registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí a přihlášek k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

 • Účel zpracování: realizace pasivního volebního práva
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum  narození, pohlaví, státní příslušnost, adresa místa trvalého pobytu, popisné údaje: vzdělání, zaměstnání, příslušnost k politické straně nebo hnutí
 • Kategorie subjektu údajů: kandidáti
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Český statistický úřad
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A 1281 Volby do zastupitelstev obcí,  A 1183 Volby do Parlamentu České republiky

Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 2

 • Účel zpracování: volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 2
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje – údaje z výpisu z rejstříku trestů a údaje z lustračního osvědčení
 • Kategorie subjektu údajů: zájemci o výkon funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 2
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Obvodní soud pro Prahu 2, Zastupitelstvo městské části Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Realizace výkonu trestu obecně prospěšných prací

 • Účel zpracování: realizace výkonu trestu obecně prospěšných prací
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav, údaje o uložení trestu)
 • Kategorie subjektu údajů: odsouzený
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, soudy, Probační a mediační služba
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Realizace zapečetění/otevření pokladničky dle zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů

 • Účel zpracování: realizace zapečetění/otevření pokladničky dle zákona o veřejných sbírkách
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o zapečetění/otevření pokladničky
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1043 Veřejné sbírky

Zařazení žáků a dětí dle školských obvodů a obvodů mateřských škol

 • Účel zpracování: předání seznamu žáků řediteli/ředitelce dle příslušného školského obvodu a obvodu mateřské školy
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žáci
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, ředitelé/ředitelky škol a školek
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A3082 Školský zákon

Zprávy/informace o obyvatelích

 • Účel zpracování: poskytování informací o obyvatelích dle příslušných právních předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé údaje - údaje o vedení přestupkového řízení
 • Kategorie subjektu údajů: obyvatelé
 • Kategorie příjemců údajů: subjekt údajů, soud, Policie ČR, jiný správní orgán, Národní bezpečnostní úřad, Vojenské zpravodajství, GIBS, státní zastupitelství apod.
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Podání petice na podporu nezávislého kandidáta/sdružení nezávislých kandidátů dle zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

 • Účel zpracování: realizace pasivního volebního práva
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: petenti
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A 1281 Volby do zastupitelstev obcí

Živnostenský rejstřík – evidence podnikatelů

 • Účel zpracování: živnostenský rejstřík
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: ohlašovatelé a žadatelé o živnostenské oprávnění, podnikatel, odpovědný zástupce, zmocněnec, statutární orgán
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Veřejný rejstřík, Obchodní rejstřík, Finanční úřad, PSSZ, ZP, ČSÚ, orgány státní správy, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci v ČR (příp. v zahraničí)
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Evidence zemědělského podnikatele

 • Účel zpracování: evidence zemědělského podnikatele
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o zaevidování do evidence zemědělského podnikatele, oznamovatelé změn, žadatelé o výpis z evidence zemědělský podnikatel
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, soud, správní  orgány (Ministerstvo zemědělství ČR), ČSÚ
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Agenda nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád ( tržní řád)

 • Účel zpracování: příjem a následné zpracování návrhů podnikatelských subjektů o zařazení do Přílohy č. 1 tržního řádu
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: navrhovatelé o zařazení do přílohy č. 1 tržního řádu
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Magistrát hlavního města Prahy
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Evidence spotřebitelských stížností

 • Účel zpracování: kontaktní místo systému Spotřebitelský ombudsman
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: oznamovatel spotřebitelské stížnosti
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, neziskové organizace
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Výkon kontrolní a dozorové činnosti a plnění povinností stanovených živnostenským zákonem

 • Účel zpracování: výkon kontrolní a dozorové činnosti a plnění povinností stanovených živnostenským zákonem
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: kontrolované osoby, povinné osoby ve vztahu ke kontrolovaným subjektům
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, MHMP, Policie ČR, soudy, jiné orgány veřejné moci v ČR
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Agenda státního občanství

 • Účel zpracování: osvědčení o státním občanství, nabytí státního občanství
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby žádající o osvědčení o státním občanství, o udělení státního občanství nebo nabytí prohlášením
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Ministerstvo vnitra ČR, žadatel, zákonný zástupce, zplnomocněný zástupce, orgány státu nebo orgány samosprávných územních celků pro úřední potřebu
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Matrika

 • Účel zpracování: vedení matričních knih a sbírek listin, změny jména a příjmení, volba druhého jména, určení otcovství, osvojení a ostatní události zaznamenávané do matričních knih
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje, popisné údaje a údaje o jiných osobách vedené v Knize narození, Knize manželství a Knize úmrtí
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby, orgány státu
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Ministerstvo vnitra ČR, soudy, VZP, ČSÚ, zastupitelské úřady, ČSSZ, fyzická osoba, které se matriční zápis týká, nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci, orgány státu nebo orgány samosprávných územních celků z moci úřední a pro úřední potřebu, fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků, statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Ověřování podpisů

 • Účel zpracování: ověření pravosti podpisu na listině
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Agenda Czechpoint

 • Účel zpracování: vydání výpisu z Rejstříku trestů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o výpis z Rejstříku trestů
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Institut veřejného opatrovníka

 • Účel zpracování: institut veřejného opatrovníka
 • Kategorie osobních údajů: adresné a identifikační údaje, jiné údaje (rozsudek) nutné k zajištění výkonu institutu veřejného opatrovníka (jedná-li se o svěřenou osobu)
 • Kategorie subjektu údajů: opatrovanec
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, soud a orgány činné v trestním řízení, státní orgány a organizace, soukromé instituce, pojišťovny, zdravotnická zařízení, další organizace v závislosti od konkrétního případu
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Výkon agendy sociální kurately

 • Účel zpracování: agenda výkonu sociální kurately
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: klienti
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, zdravotnická a sociální zařízení, soudy, Probační a mediační služba, orgány činné v trestním řízení, vězeňská služba
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A530 Sociální služby

Agenda pohřebnictví - zajištění pohřbů na náklady MČ

 • Účel zpracování: agenda pohřebnictví - zajištění pohřbů na náklady MČ
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoba pozůstalá či dědic
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A32 Pohřebnictví

Sociálně právní ochrana dětí podle zákona č. 359/1999 Sb.

 • Účel zpracování: zajištění sociálně právní ochrany dětí
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, zdravotní stav, majetkové poměry, citlivé údaje: rozsudky, usnesení, rozhodnutí, další údaje  v souladu se z. č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie subjektu údajů: nezletilé dítě, zákonný zástupce, další osoby, stanovené zákonem/partner rodiče, prarodiče, popř. jiná blízká osoba, žadatelé o náhradní rodinnou péči
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, soudy, příp. státní zastupitelství, jiné orgány SPOD dle příslušnosti (obecní úřady, krajské úřady, MHMP, MPSV, Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí), Policie ČR,  vězeňská služba,  Probační a mediační služba, veřejný ochránce práv, zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovy, úřady práce, zdravotnická a školská zařízení, orgány sociálního zabezpečení,
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1185 Sociálně-právní ochrana dětí

Rozhodování o zvláštním příjemci dávek důchodového pojištění

 • Účel zpracování: rozhodování o zvláštním příjemci dávek důchodového pojištění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu  údajů: žadatel o ustanovení ZVLPD/příjemce důchodu
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, ČSSZ
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na základní registry: A1029 Sociální zabezpečení

Vydávání parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením

 • Účel zpracování: vydávání parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu  údajů: žadatel o vydání parkovacího průkazu
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Výkon sociální práce na obci

 • Účel zpracování: výkon sociální práce na obci
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu  údajů: klient
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, zdravotnická a sociální zařízení (dle souhlasu klienta)
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na základní registry: A530 Sociální služby

Agenda oceňování životních výročí občanů

 • Účel zpracování: oceňování životních výročí občanů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu  údajů: jubilant
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Stavební a územní řízení

 • Účel zpracování: vedení stavebního a územního řízení
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, jiné údaje: umístění, rozsah a popis stavby
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení, stavebník (žadatel)
 • Kategorie příjemců údajů: účastníci řízení, dotčené orgány apod. v souladu s právní úpravou, veřejnost (doručování veřejnou vyhláškou), Katastr nemovitostí, MČ Praha 2, MHMP, Český statistický úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, soudy
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Agenda územního plánování

 • Účel zpracování: agenda územního plánování
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: účastníci řízení, ÚMČ Praha 2, MHMP
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Výkon státní správy na úseku silničního hospodářství (silniční správní úřad)

 • Účel zpracování: výkon státní správy na úseku silničního hospodářství
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, telefonní spojení
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, MHMP, soudy, Policie ČR, Městská policie, HZS, ZZS, Městské části, TSK hl. m. Prahy a.s., žadatel
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Vydávání a evidence parkovacích oprávnění v souvislosti se zavedením zón placeného stání

 • Účel zpracování: vydávání a evidence parkovacích oprávnění v souvislosti se zavedením zón placeného stání na území Městské části Praha 2
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, registrační značka motorového vozidla, popř. e-mailová adresa
 • Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba - vlastník nebo provozovatel motorového vozidla s trvalým pobytem nebo místem podnikání na území městské části nebo vlastník nemovitosti na území městské části
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, MHMP
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Příprava a zpracování materiálů souvisejících se schůzemi RMČ Praha 2 a zasedáními ZMČ Praha 2

 • Účel zpracování: příprava a zpracování materiálů souvisejících se schůzemi RMČ Praha 2 a zasedáními ZMČ Praha 2
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby bez vztahu ke správci, zaměstnanci MČ, členové RMČ, ZMČ, členové komisí a výborů ZMČ, zaměstnanci příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 2
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, RMČ, ZMČ, obyvatelé MČ Praha 2, další osoby podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Vítání nových občánků Prahy 2

 • Účel zpracování: vítání nových občánků Prahy 2
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: noví občánci Prahy 2
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Udělování čestného občanství

 • Účel zpracování: udělování čestného občanství
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: Občané
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Evidence zastupitelů, členů komisí RMČ Praha 2 a výborů ZMČ Praha 2

 • Účel zpracování: evidence členů Zastupitelstva, komisí a výborů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, politická příslušnost
 • Kategorie subjektu údajů: členové ZMČ, členové komisí RMČ a výborů ZMČ
 • Kategorie příjemců údajů: veřejnost
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Personální a mzdová agenda, zajišťování vzdělávání úředníků

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, členové komisí a výborů ZMČ, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městskou částí, členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, PSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, MHMP, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař, orgány činné v trestním řízení, vzdělávací instituce, MV ČR
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Výběrová řízení na obsazení volných pracovních míst

 • Účel zpracování: zajišťování agendy výběrových řízení v souladu s ust. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, výpis z rejstříku trestů, doklad o dosaženém vzdělání, lustračním osvědčení (u vedoucích funkcí), životopis
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci výběrových řízení, uchazeči o zaměstnání
 • Kategorie příjemců: ÚMČ Praha 2, (členové výběrových komisí).
 • Doba uchování: po dobu trvání výběrového řízení

Vedení registru dle zákona č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů

 • Účel zpracování: vedení registru oznámení a evidence čestných prohlášení a plnění dalších povinností v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., (dále jen „zákon o střetu zájmů“)
 • Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, místo narození, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování žadateli, údaje o činnostech, údaje o majetku, údaje o příjmech, darech a závazcích
 • Kategorie subjektu údajů: veřejní funkcionáři uvedení v § 2 odst. 1 písm. b) a v § 26a, žadatelé o nahlížení do registru oznámení podle § 13 odst. 2, žadatelé o nahlížení do evidence čestných prohlášení podle § 26a a sdělovatelé podle § 13 odst. 6 zákona o střetu zájmů
 • Kategorie příjemců: žadatel, orgán státní správy podle zvláštního právního předpisu
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Stížnosti a petice

 • Účel zpracování: vyřizování petic a stížností
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou, adresní a identifikační údaje podavatele petice; jména, příjmení, kontaktní adresy členů petičního výboru; jména, příjmení, bydliště osob, uvedených pod peticí nebo na podpisovém archu, případně jiné osobní údaje, pokud je petenti uvedou
 • Kategorie subjektů údajů: stěžovatelé, podavatelé petic (petenti), členové petičního výboru
 • Kategorie příjemců: ÚMČ Praha 2, členové rady MČ Praha 2, případně další orgány dle obsahu stížnosti, nebo petice.
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Poskytování dotací

 • Účel zpracování: poskytování dotací
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé, příjemci
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Výběrová řízení ředitelů příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ) zřizovaných MČ Praha 2

 • Účel zpracování: výběrová řízení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 2
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, dosažené vzdělání, zdravotní způsobilost, životopis
 • Kategorie subjektu údajů: uchazeči (účastníci výběrových řízení)
 • Kategorie příjemců: ÚMČ Praha 2, (členové výběrových komisí)
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Jmenování a odvolání ředitelů ZŠ a MŠ

 • Účel zpracování: jmenování a odvolání ředitelů ZŠ a MŠ
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: ředitelé MŠ a ZŠ
 • Kategorie příjemců: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Výkon kontrolní a auditní činnosti

 • Účel zpracování: výkon kontrolní a auditní činnosti v návaznosti na plnění zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC a zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: kontrolované či auditované osoby, povinné osoby ve vztahu ke kontrolovaným subjektům či osobám
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Soudní spory MČ Praha 2

 • Účel zpracování: soudní spory MČ
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žalobce, žalovaný
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, příslušný soud, exekutorské úřady
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o odmítnutí žádosti, rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1261 Poskytování informací

Ochrana ovzduší

 • Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší do výkonu 300 kW)
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: vlastníci a provozovatelé malých zdrojů znečisťování ovzduší (fyzické osoby), účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1126 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Vydávání loveckých a rybářských lístků

 • Účel zpracování: vydávání loveckých a rybářských lístků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, jiné údaje: zdravotní stav (schopen-neschopen), výpis (opis) z RT
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání loveckého a rybářského lístku
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Magistrát hl. m. Prahy, Policie ČR
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A946 Státní správa rybářství, A943 Myslivost

Ochrana přírody a krajiny (Povolování kácení dřevin)

 • Účel zpracování: výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny (Povolování kácení dřevin)
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, LV
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé a účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Agentura ochrany přírody a krajiny, Česká inspekce životního prostředí, Magistrát hl. m. Praha, Městská policie hl. m. Prahy, Policie ČR
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A963 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Odpadové hospodářství

 • Účel zpracování: odpadové hospodářství
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, údaje o provozovně (adresa), kde je nakládáno s odpady
 • Kategorie subjektu údajů: původci odpadů, osoby nakládající s odpady
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Ministerstvo životního prostředí, Magistrát hl. m. Prahy
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Ochrana zvířat proti týrání

 • Účel zpracování: ochrana zvířat proti týrání
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: majitelé zvířat, účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Městská veterinární správa v Praze, Městská policie hl. m. Prahy, Policie ČR
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1182 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Výkon státní správy na úseku vodního hospodářství

 • Účel zpracování: výkon státní správy na úseku vodního hospodářství
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé, účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, Povodí Vltavy
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1162 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Ochrana zemědělského půdního fondu

 • Účel zpracování: ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) (vynětí zemědělské půdy ze ZPF)
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, LV
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé a účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Magistrát hl. m. Prahy, Katastr nemovitostí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1283 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Rostlinolékařská péče

 • Účel zpracování: rostlinolékařská péče (ochrana pozemků proti plevelům)
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: majitelé pozemků, účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Magistrát hl. m. Praha, Ministerstvo zemědělství
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1094 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Evidence daní a poplatků

 • Účel zpracování: evidence daní a poplatků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, finanční údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků, dlužníci a poddlužníci
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, subjekty v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A42 Místní poplatky, A405 Správní poplatky, A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Účetní evidence

 • Účel zpracování: účetní evidence
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, finanční údaje
 • Kategorie subjektu údajů: příjemci, plátci
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, subjekty v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Smlouvy a objednávky MČ Praha 2

 • Účel zpracování: evidence smluv a objednávek MČ Praha 2
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, finanční údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby smluvně vázané s MČ Praha 2
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, ISRS, ISVZ, Rada MČ, Zastupitelstvo MČ, na vyžádání soud, Policie ČR, Magistrát hl. m. Prahy, ÚOHS, jiné ÚMČ dle zákona
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Pořizování zvukových záznamů z jednání ZMČ Praha 2

 • Účel zpracování: pořizování zvukových záznamů z jednání ZMČ Praha 2
 • Kategorie osobních údajů: identifikační údaje ve formě zvukového záznamu
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů: veřejnost
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Vyřizování podnětů osob a dotazů institucí

 • Účel zpracování: vyřizování podnětů osob a dotazů institucí
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby, žadatelé
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Rezervační systém

 • Účel zpracování: rezervace termínu žadatelem k vyřízení požadované služby pro občany
 • Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, email, telefon
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, administrátor softwaru
 • Doba uchování: do doby trvání rezervace

ÚMČ Praha 2 dále provádí následující zpracování osobních údajů v oblasti uzavírání smluv:

Smluvní vztahy mezi MČ Praha 2 a dalšími subjekty (např. nájemní smlouvy, kupní smlouvy, dohody apod.)

 • Účel zpracování: uzavírání smluv a dohod MČ Praha 2
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, finanční údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby smluvně vázané s MČ Praha 2
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, ISRS, ISVZ, Rada MČ, Zastupitelstvo MČ, na vyžádání soud, Policie ČR, Magistrát hl. m. Prahy, ÚOHS, jiné ÚMČ dle zákona
 • Doba uchování: po dobu trvání smlouvy, lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Neposkytnutí osobních údajů

V rámci úkonů, které vykonáváme na základě zákona, však může být poskytnutí Vašich osobních údajů zákonným požadavkem. V případě vzniku smluvního vztahu, výkonu souvisejících práv a plnění povinností však může být poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy. V případě neposkytnutí osobních údajů nelze očekávat uzavření smlouvy mezi Vámi a Správcem, ani plnění smlouvy ze strany Správce.

***

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem, přáním či podnětem souvisejícím se zpracováním osobních údajů. Spojit se s námi můžete pomocí kontaktů uvedených v úvodu.