Domy s pečovatelskou službou

Praha 2 má pro seniory k dispozici čtyři domy s pečovatelskou službou (DPS) o celkové kapacitě 50 malometrážních bytů na adresách Bruselská 9, Záhřebská 15, Máchova 3 a Máchova 5.

 ​​​​​​​​​​​​

Byty v domech s pečovatelskou službou jsou byty zvláštního určení ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o byty v domech s výtahem, centrálním vytápěním a vlastním sociálním zařízením. Výše nájemného je vzhledem k malým rozměrům bytů relativně nízká. Byt si každý nájemce vybavuje vlastním nábytkem. Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou.

Přehled bytů v domech s pečovatelskou službou:
  • Bruselská 9 –  8 bytů pro dvojice o rozlohách 37 až 42 m2
  • Záhřebská 15 –  19 bytů pro jednotlivce o rozloze cca 30 m2, 3 byty pro dvojice o rozlohách 26 až 54 m2
  • Máchova 3 – 4 byty pro jednotlivce o rozloze cca 35 m2 a 5 bytů pro dvojice, nebo zdravotně znevýhodněné občany o rozlohách cca 45 m2 
  • Máchova 5 –  11 bytů pro jednotlivce o rozloze 28 až 40 m2 

Fotogalerie domů s pečovatelskou službou

Podmínky pronájmu bytů v DPS

Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS) je podmíněn sociálně zdravotní situací žadatele, která vyžaduje potřebu pečovatelské služby.
Kritéria, podle kterých jsou posuzovány žádosti o pronájem bytu v DPS jsou stejně jako postup při pronajímání takového bytu dány „Pravidly pro výběr nájemců bytů v domech s pečovatelskou službou“, schválenými radou městské části Praha 2. Základní podmínkou je trvalý pobyt žadatele v Praze 2. Každá žádost, která tuto podmínku splňuje, je zařazena do evidence. Pořadí žádostí v evidenci je určeno počtem získaných bodů podle stanovených kritérií, kdy počet bodů vyjadřuje naléhavost sociálně zdravotní situace žadatele.

Základními kritérii pro výběr nájemců o byt v DPS jsou osamělost, potřeba pečovatelské služby, resp. již poskytovaná pečovatelská služba z důvodu snížené soběstačnosti a nepříznivé bytové podmínky dané kategorií a dispozicí stávajícího bytu.

Informace pro zájemce o pronájem bytu v DPS 

V případě zájmu o byt v DPS je třeba podat žádost (formulář je k dispozici na webových stránkách, také v informační kanceláři Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20 nebo v Centru sociálních služeb Praha 2, Máchova 14). Vyplněnou žádost včetně příloh (vyjádření lékaře a aktuální důchodový výměr) lze zaslat poštou na adresu humanitního odboru Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo doručit osobně do podatelny úřadu. Pracovnice oddělení sociálních služeb humanitního odboru podají doplňující informace, popř. pomohou žádost vyplnit.

Podané žádosti jsou oddělením sociálních služeb evidovány, řazeny podle počtu získaných bodů dle základních kritérií a v případě uvolnění bytu předkládány k projednání sociální komisi. Ta je posoudí podle naléhavosti a doporučí radě městské části k řešení konkrétního žadatele. O uzavření nájemní smlouvy s konkrétním žadatelem rozhoduje rada městské části.

Vybraného zájemce osloví pracovnice Centra sociálních služeb Praha 2 (http://www.cssp2.cz). Tato organizace, zřízená městskou částí Praha 2 pro poskytování pečovatelské služby a ošetřovatelské péče jejím obyvatelům, pomůže v případě osamělosti žadatele se stěhováním a s dalšími potřebnými úkony (zabalení věcí, objednání stěhovací firmy, zajištění SIPO, přihlášení elektroměru, přehlášení telefonu).

Bližší informace podají:
  • k žádostem o byt v DPS: sociální pracovnice oddělení sociálních služeb ÚMČ Praha 2, Bc. Karolína Miškarová, tel. 236 044 179, e-mail: karolina.miskarova@praha2.cz a Libuše Veselá, DiS., tel. 236 044 274, e-mail: libuse.vesela@praha2.czPravidla pro výběr nájemců bytů v domech s pečovatelskou službou

Formulář žádosti o byt v DPS

Informace o pečovatelské službě

 

Zveřejněno: 26.06.2012 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout