Evidence obyvatel

náměstí Míru 600/20, Praha 2 (vchod také z ulice Jugoslávská 20), přízemí, hala č. 038a vlevo, tel.: 236 044 100

 • vedoucí oddělení: Mgr. Martin Libruška, přízemí, hala č. 038a vlevo, tel.: 236 044 100, mobil: 724 060 194, 
  e-mail: martin.libruska@praha2.cz
______________________________________________________________________________________________________

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel je pracoviště s rozšířenou návštěvní dobou:

  pondělí a středa     08:00 - 17:30 
  úterý a čtvrtek    07:30 - 16:00
  pátek  07:30 - 13:00

Poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení je vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost, tj. v Po a St v 17:15 hodin a v Út a Čt v 15:45 hodin.
______________________________________________________________________________________________________

ON-LINE OBJEDNÁNÍ na konkrétní den a hodinu k vyřízení těchto záležitostí v hlavní budově ÚMČ, náměstí Míru 600/20

Odbavování klientů u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel 


 
HLÁŠENÍ ZMĚNY MÍSTA TRVALÉHO POBYTU

Změnu hlásí občan na ohlašovně nového místa trvalého pobytu, kde vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu (předepsaný formulář je k dispozici u přepážek oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel).

Potřebné doklady:
 • platný občanský průkaz (pokud nemá občan platný občanský průkaz, může předložit i jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou, např. cestovní pas). V případě, kdy změnu místa trvalého pobytu ohlašuje zákonný zástupce, předloží svůj doklad totožnosti, a také doklad totožnosti zastupované osoby (typicky nezletilého dítěte), tedy jeho OP a nemá-li platný OP, tak cestovní doklad nebo rodný list.
 • vlastník bytu nebo objektu nemusí předkládat výpis z katastru nemovitostí, pokud si existenci vlastnického nebo užívacího práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí; v případě, že oprávnění užívat byt nebo objekt nevyplývá z katastru nemovitostí, je třeba doklad o oprávnění užívat byt předložit (nájemní smlouva, podnájemní smlouva, doklad o ubytování apod.)
 • v případě, že občan nevlastní požadované doklady, které mu osvědčují právní titul bydlení, nechá si potvrdit souhlas na přihlašovací tiskopis oprávněnou osobou před pracovníkem ohlašovny nebo doloží písemný souhlas oprávněné osoby s přihlášením k trvalému pobytu s úředně ověřeným podpisem (za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část, např. byt nebo obytnou místnost, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu). Oprávněnost užívání objektu je třeba v případě udělení souhlasu doložit (viz. předchozí bod)
 • Upozorňujeme, že na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel může ohlásit změnu místa trvalého pobytu pouze občan ČR, v případě cizích státních příslušníků je třeba obrátit se na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR

Kdo ohlašuje změnu místa trvalého pobytu:

 • občan ČR starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
 • člen domácnosti za občana staršího 15 let, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem

Správní poplatek:

 • 50,- Kč, od správního poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let

Poté co je změna místa trvalého pobytu zaevidována, odstřihne pracovnice ohlašovny roh občanského průkazu a vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. S ohledem na uvedené proto není možné ohlásit změnu trvalého pobytu prostřednictvím datové schránky. Vzápětí si může občan zažádat u jiné přepážky o nový občanský průkaz.


UPOZORNĚNÍ:

Ministerstvo vnitra nedoporučuje používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu při cestě do zahraničí, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.

 
POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z EVIDENCE OBYVATEL

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech ČR (dále jen „občan“), osobách, které pozbyly státní občanství ČR a cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana (souhrnně dále jen „obyvatel“).

Kdo a za jakých podmínek může o poskytnutí údajů žádat:

 • obyvatel starší 15 let
 • zákonný zástupce nebo opatrovník za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost (občanským průkazem, případně cestovním pasem). V případě, kdy žádá o poskytnutí údajů zákonný zástupce, předloží svůj doklad totožnosti, a také doklad totožnosti zastupované osoby, typicky nezletilého dítěte, tedy jeho občanský průkaz, cestovní pas, nebo rodný list a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů. Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra ČR.

Z evidence obyvatel je možné v souladu se zákonem o evidenci obyvatel poskytnout údaje pouze k osobě žadatele. K osobě blízké  (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner) lze poskytnout pouze údaj  o datu, místu a okresu (příp. státu) úmrtí.

O jaké údaje ke své osobě může žadatel z evidence obyvatel žádat:

Kompletní přehled údajů je uveden v § 3 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel.

Kde o poskytnutí údajů žádat:

 • Ministerstvo vnitra ČR
 • krajský úřad
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností
 • prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy

Jakým způsobem o poskytnutí údajů žádat:

 • elektronicky na formuláři, zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel opatří zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky
 • osobně
 • v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem; úřední ověření podpisu se nevyžaduje, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů

Při písemném podání lze využít  tiskopisu Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince anebo průkazu povolení k pobytu azylanta.

Správní poplatek:

 • 50,- Kč za každou i započatou stránku


UPOZORNĚNÍ:

Údaje o jiných osobách (rodinných příslušnících, spolužácích apod.) takto poskytnout nelze; rovněž nelze vyřizovat žádosti o přeposílání písemností osobám, na něž žadatel ztratil kontakt apod. V uvedených případech je možné využít tzv. zprostředkování kontaktu (viz níže).


 
SDĚLOVÁNÍ ÚDAJŮ VLASTNÍKŮM NEMOVITOSTÍ

Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu, nelze sdělit informaci, do které konkrétní bytové jednotky je občan přihlášen k trvalému pobytu, neboť taková informace není v informačním systému obsažena. Občan je přihlášen k trvalému pobytu na adrese nemovitosti jako celku.

Spolu s žádostí předloží vlastník:

 • platný občanský průkaz (případně cestovní pas) 
 • doklad o vlastnictví nemovitosti není třeba předkládat, jelikož ohlašovna si tuto informaci může ověřit veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí

Správní poplatek:

 • 50,- Kč za každou i započatou stránku
UPOZORNĚNÍ:
 • výpis osob trvale přihlášených na adrese nemovitosti lze předat pouze do vlastních rukou vlastníka nemovitosti (osobně obvykle na počkání při osobním podání žádosti, nebo v dohodnutém termínu, do datové schránky nebo na doručenku do vlastních rukou po zaplacení správního poplatku)
 • Upozorňujeme, že sdělení obsahuje údaje pouze o občanech ČR, nikoliv o cizích státních příslušnících (ve věci pobytové agendy cizinců je třeba obrátit se na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR)

 
ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU

Ohlašovna ve správním řízení rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

 • byl-li zápis proveden na základě dokladu, který byl padělán nebo vědomě pozměněn
 • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení,

nebo

 • na návrh oprávněné osoby nebo vlastníka objektu nebo jeho vymezené části, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (bytu) a občan tento objekt neužívá. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci uvedených skutečností ohlašovně prokázat.

U občanů, jejichž pobyt byl úředně zrušen, se místem trvalého pobytu stává sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občan hlášen k trvalému pobytu (následně má takový občan povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů, ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení jeho travélo pobytu).

UPOZORNĚNÍ:

 • vlastník bytu nebo objektu nemusí předkládat výpis z katastru nemovitostí, jelikož existenci vlastnického si může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí (v případě, že oprávnění užívat byt nebo objekt nevyplývá z katastru nemovitostí, je třeba doklad o oprávnění užívat byt předložit, tj. typicky nájemní smlouva, podnájemní smlouva, družstevní podíl apod.)
 • doporučujeme telefonickou konzultaci před podáním návrhu
 • na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel je možné podat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu pouze občanu ČR s trvalým pobytem v Praze 2, u ostatních občanů je třeba obrátit se na příslušný úřad podle místa trvalého pobytu, v případě cizích státních příslušníků je třeba obrátit se na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR
 • Návrh nemůže podat osoba, která přestala být osobou oprávněnou (prodala nemovitost, po skončení nájemní smlouvy apod.)

Vzor žádost na zrušení údaje o místu trvalého pobytu (formulář není stanoven, žádost může být sepsána volnou formou, musí však obsahovat zákonné náležitosti)


Správní poplatek:

 • 100,- Kč za každou osobu, které má být podaným návrhem údaj o místu trvalého pobytu zrušen


ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ

Na písemnou žádost občana lze vést v evidenci obyvatel údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Tuto adresu, její změnu nebo zrušení ohlásí obyvatel ohlašovně v místě trvalého pobytu.
Ohlášení adresy pro doručování lze provést na předepsaném formuláři, který je k dispozici na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.

UPOZORNĚNÍ:
 • na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel je možné podat žádost o zavedení tzv. doručovací adresy pouze pro občany ČR s místem trvalého pobytu v Praze 2, ostatní občané se musí obrátit na příslušný úřad podle místa trvalého pobytu a v případě cizích státních příslušníků je třeba obrátit se na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR
 • žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana (to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny, nebo doručí žádost prostřednictvím datové schránky, příp. s elektronickým podpisem); žádost může rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, byly písemnosti doručovány (v opačném případě se jedná o datum podání žádosti)
 • doručovací adresa slouží správním orgánům nebo jiným orgánům veřejné moci pro účely doručování písemností (povinnost doručovat přednostně na takovou adresu se nevztahuje na soukromoprávní subjekty - banky, pojišťovny, dodavatele energií apod.)
 • k zavedení doručovací adresy není třeba prokazovat užívací právo k předmětné nemovitosti jako je tomu u ohlášení změny místa trvalého pobytu
Správní poplatek:
 • není stanoven

UKONČENÍ TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ ČR

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území ČR, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu, nebo zastupitelskému úřadu, pokud pobývá v zahraničí. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.
Za občana může sdělit ukončení pobytu na území ČR rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Sdělenímůže obsahovat datum, ke kterému si občan přeje trvalý pobyt na území ČR ukončit, v opačném případě je dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR den doručení příslušné ohlašovně.

UPOZORNĚNÍ:
 • obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je občan povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti; následně si může požádat o nový občanský průkaz, který nebude obsahovat údaj o adrese místa trvalého pobytu
 • na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel je možné ohlásit ukončení trvalého pobytu na území ČR pouze pro občany ČR s místem trvalého pobytu v Praze 2, ostatní občané se musí obrátit na příslušný úřad podle místa trvalého pobytu a v případě cizích státních příslušníků je třeba obrátit se na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR

Správní poplatek:

 • 100,- Kč

 
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU

Kdo a jakým způsobem může o zprostředkování kontaktu žádat:

 • občan starší 15 let může požádat na základě písemné žádosti Ministerstvo vnitra ČR o zprostředkování kontaktu s jiným občanem ČR (v případě, že jednou z osob bude cizí státní příslušník, bude taková žádost zamítnuta); na základě této žádosti zprostředkuje Ministerstvo vnitra ČR požadovaný kontakt s jiným občanem uvedeným v žádosti
 • podpis na této žádosti musí být ověřen; to neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně na ohlašovně a prokáže svoji totožnost
 • v případě, že je žádost podána elektronicky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, nebo dodána prostřednictvím datové schránky
 • kontaktující osoba vyplní žádost, ve které uvede kromě svých údajů také údaje ke kontaktované osobě (čím více údajů uvede, tím větší je pravděpodobnost, že se kontaktovanou osobu podaří identifikovat a dohledat); ontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou

Ministerstvo vnitra provede šetření, a pokud jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby.
Ministerstvo vnitro sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě. V případě, že kontaktovanou osobu nelze jednoznačně identifikovat, nemá trvalý pobyt na území ČR a zároveň nemá evidován údaj o doručovací adrese, nebo zemřela, sdělí tuto skutečnost Ministerstvo vnitro kontaktující osobě. V případě, že se jedná o osobu blízkou, sdělí kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese úmrtí.

Informační leták Ministerstva vnitra ke zprostředkování kontaktu 

Správní poplatek:

 • 500,- Kč zasláním na účet Ministerstva vnitra uvedený v žádosti, nebo kolkovou známkou

Přehled předpisů
Návrat na úvodní stránku Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Zveřejněno: 06.01.2014 – support@publix.cz   |   Aktualizováno: 02.08.2021 – martin.libruska@praha2.cz
Vytisknout