Ministerstvo zdravotnictví - Národní program zdraví - projekty podpory zdraví: vyhlášení dotačního výběrového řízení pro rok 2011

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) - Sekce náměstka ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ pro rok 2011 (dále jen dotační program NPZ – PPZ).

Obecným cílem dotačního programu NPZ - PPZ je dlouhodobě podporovat zájem o aktivní vztah a odpovědnost ke zdraví a jeho posilování v rodinách, školách, podnicích, obcích a jiných společenstvích prostřednictvím realizace projektů podpory zdraví.

V rámci tohoto dotačního programu mohou předložit Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2011 následující typy organizací:

1. Nestátní neziskové organizace -občanská sdružení -účelová zařízení církví -obecně prospěšné společnosti - nadace a nadační fondy
2. Příspěvkové organizace v rámci kapitoly zdravotnictví
3. Orgány samosprávy (města, obce) a organizace v působnosti územních orgánů
4. Ostatní nestátní organizace, tj. právnické a fyzické osoby vyvíjející podnikatelskou činnost 5. Organizace v působnosti jiných resortů než MZ ČR (např. veřejné vysoké školy)

Podmínky výběrového dotačního řízení, za jakých lze žádat o poskytnutí státní dotace v rámci výše zmíněného dotačního programu, jsou stanoveny v Metodice pro žadatele o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2011.

 Konečný termín pro odeslání Žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2011 je 30. 9. 2010.

V případě Vašich dotazů jsou kontaktními osobami pro dotační program NPZ - PPZ:

MUDr. Lidmila Hamplová, MZ ČR, vedoucí oddělení podpory veřejného zdraví, tel.: 224 972 419, E-mail: lidmila.hamplova@mzcr.cz Edita Suková, MZ ČR, oddělení podpory veřejného zdraví, tel.: 224 972 146, E-mail: edita.sukova@mzcr.cz  
Další informace a potřebné dokumenty: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/dotacni-program-mz-cr-narodni-program-zdravi-projekty-podpory-zdravi-vyhlaseni-dotacniho-vyberoveho-rizeni-pro-rok_4078_1088_5.html