H. Odpady, ovzduší, voda

Kontakt: Jiří Hartman, tel.: 236 044 289, e-mail: jiri.hartman@praha2.cz , 4. poschodí, č. 424

v rámci pravomocí určených zákonem a přenesených Statutem hl.m. Prahy provádí veškeré činnosti vyplývající ze zákona
č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění a zákona č. 254/2001Sb., o vodách v platném znění:

Na úseku Odpadového hospodářství:

 • kontrola zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem
 • kontrola zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem
 • zpracovávání hlášení o evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst odpadů a skladů odpadů v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem
 • zasílání evidence Ministerstvu životního prostředí
 • příjem evidenčních listů o přepravě nebezpečného odpadu do 10 dnů od jejího zahájení
 • příjem informace od odesílatele odpadu v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu
 • příjem evidenčního listu od příjemce odpadu o přepravě nebezpečného odpadu s potvrzením o převzetí odpadu do 10 dnů od jeho převzetí
 • kontrola, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • ukládání pokuty za porušení povinnosti podle § 66 odst. 1 právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání
 • vydávání vyjádření k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby živnostenského úřadu
 • kontrola původců odpadů, kteří produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, zda odevzdali roční hlášení nakládání s odpady, které zasílají do 15. února následujícího roku. Hlášení musí obsahovat pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi. Hlášení se zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny

Na úseku ochrany ovzduší:

 • povinné zveřejňování informací dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona
 • kontrola dodržování přípustné tmavosti kouře, pachového čísla a přípustné míry obtěžování zápachem u provozovatelů nevyjmenovaných zdrojů a za nedodržení povinností ukládá pokuty

Kontakt: Ing. Rafajel Grigorjan, tel.: 236 044 112, e-mail: rafajel.grigorjan@praha2.cz, 4. poschodí, č. 426

Na úseku vodního hospodářství:

 • vydává povolení o nakládání s vodami dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle těchto paragrafů: č. 16,17,18

Kontakt: Ing. Klára Horáčková, tel.: 236 044 208, e-mail: klara.horackova@praha2.cz, 4. poschodí, č. 426