Jednací řád komisí Rady městské části Praha 2 je přílohou k usnesení RMČ č. 102 ze 17. 12. 2018

Příloha k usnesení RMČ č. 102 ze dne 17. 12. 2018

Doplněno usnesením RMČ č. 387 ze dne 8. 6. 2020

 

Jednací řád komisí Rady městské části Praha 2

 

Tento jednací řád upravuje postavení a činnost Komisí Rady městské části Praha 2 (dále jen „Rada“), jejichž pravomoci jsou dány zvláštními usneseními rady.

 

§ 1

1.  Rada zřizuje komise jako své poradní orgány. Komise plní úkoly dané radou a jsou radě ze své činnosti odpovědné.

2.  Rada stanoví náplň činnosti komisí, určuje počet členů komisí a jmenuje a odvolává předsedy a další členy komisí a tajemníky komisí. Členy komisí navrhují předsedové jednotlivých klubů zastupitelstva. Členem komise může být na návrh předsedy komise i nezávislý odborník (odborný člen), přičemž odbornému členu komise náleží pouze poradní hlas. Tajemník komise je jmenován z řad zaměstnanců městské části Praha 2 zařazených do úřadu městské části.

§ 2

1.  Jednání komisí se konají podle potřeby, zpravidla 1x za 2 až 4 týdny. Podle potřeby je možné svolat i mimořádné jednání. Navrhnou-li to alespoň tři členové komise, svolá předseda komisi neprodleně. V případě mimořádných okolností (opatření vydaná na základě krizového zákona atp.) může být jednání komise svoláno rozhodnutím předsedy rovněž bez osobní účasti členů komise a dalších účastníků prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference). Při videokonferenci musí být jednoznačně prokazatelná identita zúčastněného pomocí přenosu obrazu i zvuku.

2.  Jednání komise svolává a řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti předsedou pověřený člen komise (dále jen „předseda“). Za administrativní přípravu programu a jednání komise odpovídá tajemník.

3.  Jednání komisí jsou neveřejná a zúčastnit se jich mohou pouze členové komisí, členové Zastupitelstva městské části Praha 2, tajemník komise, tajemník úřadu městské části, vedoucí odborů a se souhlasem komise přizvaní hosté nebo stálí hosté. Účastníci, kteří nejsou členy komise, se jejího jednání účastní s hlasem poradním.

4.  K projednávání jednotlivých předložených návrhů jsou do jednání komisí podle potřeby zváni jejich předkladatelé a ti, jichž se předložený návrh týká.

5.  Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

§ 3

1.  Členové komisí jsou povinni se zúčastnit každého jednání. Nemohou-li se ze závažných důvodů dostavit, jsou povinni omluvit se předsedovi nebo tajemníkovi komise. Komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Nesejde-li se dostatečný počet členů, aby byla komise usnášeníschopná, svolá předseda do týdne komisi znovu, pokud je to potřebné.

2.  Volební strana je povinna zajišťovat na komisích účast člena, kterého do komise navrhla. Po dvou neomluvených absencích během posledních pěti jednání nebo po třech absencích během posledních pěti jednání komise navrhne volební strana radě odvolání člena z funkce a navrhne člena nového. Takto postupuje také předseda komise v případě, že se absence týká odborného člena komise. Tajemník komise zajišťuje podpisy účastníků do prezenční listiny, vede evidenci účasti na jednáních komise a jedenkrát za půl roku předá tuto evidenci organizačnímu oddělení odboru kancelář starosty a vnějších vztahů. Organizační oddělení následně informuje předsedy klubů zastupitelů o účasti jimi nominovaných členů.

§ 4

Předseda uvádí jednotlivé body programu a otevírá k nim diskusi. Po jejím skončení formuluje, je-li potřeba, návrh závěru nebo doporučení komise, o kterém dá hlasovat. Členové komise mohou podávat pozměňovací návrhy či protinávrhy, o kterých se hlasuje přednostně. Hlasuje se zpravidla zdvižením ruky a předsedající kontroluje výsledek tak, aby bylo patrno, kolik hlasů je pro, kolik proti a kolik členů komise se zdrželo hlasování. Výsledek každého hlasování bude zahrnut do zápisu. Komise se může usnést na tajném hlasování. Každý člen komise má právo zařadit do zápisu jakoukoliv informaci k projednávané věci včetně jmenovitého hlasování.

§ 5

Z jednání komise pořizuje tajemník komise zápis, zpravidla do 7 pracovních dnů od jednání komise. Zápisy jsou označovány pořadovým číslem v rámci volebního období. Zápis ověřuje a podepisuje předseda, případně jím pověřený člen, který řídil příslušné jednání komise. Zápis schvaluje komise na svém následujícím jednání. Zápis obdrží všichni členové komise a kancelář starosty. Zápis je uložen k nahlédnutí v kanceláři starosty. Pro potřeby komise, členů rady městské části a členů zastupitelstva městské části je zápis v elektronické podobě ukládán v úložišti umožňujícím dálkový přístup (tzv. extranet). Pokud ze zápisu komise vyplyne úkol pro některý odbor úřadu městské části či jinou komisi rady, zodpovídá tajemník komise za předání zápisu také příslušnému vedoucímu odboru úřadu městské části nebo příslušné komisi rady. Zápis se pořídí i tehdy, nesejde-li se komise v usnášeníschopném počtu. Přílohou listinného originálu zápisu je vlastnoručně podepsaná prezenční listina.

§ 6

1.  Tímto jednacím řádem se ruší Jednací řád komisí Rady městské části Praha 2 schválený usnesením Rady městské části Praha 2 č. 42 ze dne 19. 1. 2015.

2.  Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 17. 12. 2018.