Jednací řád výborů Zastupitelstva Městské části Praha 2

Příloha k usnesení ZMČ č. 360 ze dne 16. 6. 2014

Doplněno usnesením ZMČ č. 6 ze dne 22. 12. 2014

Doplněno usnesením ZMČ č. 124 ze dne 22. 6. 2020

Jednací řád výborů Zastupitelstva Městské části Praha 2

Tento jednací řád upravuje postavení a činnost výborů Zastupitelstva městské části Praha 2 (dále jen ZMČ), vyjma návrhového a volebního výboru, v souladu se zákonem o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. (dále jen zákona) v platném znění, jejichž náplně činnosti jsou schváleny zvláštním usnesením

Čl. I. Úvodní ustanovení

 1. Výbory jsou zřizovány ZMČ. Jedná se o výbory finanční a kontrolní, které jsou zřizovány ze zákona a dále o výbory, o jejichž vzniku rozhodne ZMČ.
 2. ZMČ stanoví výboru předmět a okruh činnosti a požadavky na zpětnou informovanost o činnosti spolu s časovými termíny, vyjadřuje se k jeho činnosti a rozhoduje o ukončení jeho činnosti (netýká se výboru finančního a kontrolního).
 3. Výbor plní úkoly, kterými je pověří ZMČ (příp. RMČ v rozsahu svěřené působnosti) a ze své činnosti výbory odpovídají ZMČ.
 4. ZMČ stanoví počet členů výborů tak, aby byl vždy lichý. Kontrolní a finanční výbor jsou vždy minimálně pětičlenné.
 5. ZMČ volí a odvolává předsedu výboru z řad svých členů, členy výborů z řad členů ZMČ a občanů a tajemníka výboru z řad zaměstnanců ÚMČ. Místopředsedu výboru volí členové výboru z řad svých členů.
 6. Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta, zástupce starosty, tajemník ÚMČ ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce.

Čl. II. Jednání výborů

 1. Jednání jednotlivých výborů svolává a řídí vždy jeho předseda, místopředseda nebo předsedou pověřený člen výboru. V případě mimořádných okolností (opatření vydaná na základě krizového zákona atp.) může být jednání výboru svoláno rozhodnutím předsedy rovněž bez osobní účasti členů výboru a dalších účastníků prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference). Při videokonferenci musí být jednoznačně prokazatelná identita zúčastněného pomocí přenosu obrazu i zvuku. V takovém případě je jednání výboru vždy neveřejné.
 2. Výbory jsou svolávány podle potřeby, případně na výzvu ZMČ, nebo se scházejí podle předem stanoveného časového harmonogramu.
 3. Schůze jsou veřejné, pokud se výbor neusnese jinak. Výbory nebo předseda výboru mohou přizvat na jednání výboru ředitele příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2, tajemníka Úřadu, vedoucí odborů Úřadu nebo i další osoby. Členové Zastupitelstva, kteří nejsou členy výboru, mají při jednání hlas poradní, musí jim však být uděleno slovo, pokud o to požádají. Neveřejného jednání se mohou zúčastnit pouze členové ZMČ a přizvaní hosté.
 4. Předseda výboru navrhuje program jednání a způsob projednávání jednotlivých bodů. Každý člen výboru může navrhnout doplnění nebo změnu programu jednání.
 5. Členové výboru jsou povinni účastnit se jednání výboru. Nemůže-li se některý člen zúčastnit je povinen se omluvit předsedovi nebo tajemníkovi výboru. Výbor může jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 6. Člen výboru, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samého nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen tuto skutečnost sdělit před projednáváním předmětné záležitosti ve výboru.
 7. Výbor přijímá k jednotlivým bodům jednání usnesení. Jestliže byly k návrhu usnesení předloženy pozměňovací  návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí v jakém byly podány, nerozhodne-li výbor jinak. Vylučuje-li přijatý pozměňovací návrh ostatní návrhy, o těchto návrzích se již nehlasuje. Usnesení jsou platná, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru. Hlasování je veřejné, na návrh člena výboru se výbor může usnést o zaznamenání jmenovitého hlasování. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. Z každého jednání se vyhotovuje zápis, který pořizuje tajemník výboru, podepisuje ho předseda výboru. Zápis obdrží všichni členové výboru, a je zařazen na extranetové i internetové stránky městské části Praha 2 nejpozději do 5 dnů ode dne jeho podpisu předsedou. Pokud ze zápisu výboru vyplyne úkol pro některý z odborů ÚMČ, zodpovídá tajemník výboru za informovanost ved. odboru o tomto úkolu. Zápis se provede i v případě, že se výbor nesejde v usnášeníschopném počtu. Zápis, proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich na svém nejbližším zasedání.
 8. Výbory pravidelně předkládají Zastupitelstvu výroční zprávu o činnosti, a to na první jednání Zastupitelstva v následujícím kalendářním roku.

Čl. III. Kontrolní činnost a skupiny výborů

1.  Výbor může v rámci své činnosti zřídit z řad svých členů kontrolní nebo pracovní skupiny.

2.  V rámci kontrolní činnosti v oblasti přidělených kompetencí jsou jednotlivé výbory povinny vždy pořídit zápis. Tento zápis obsahuje předmět kontroly, zjištěné nedostatky a návrhy opatření k jejich odstranění. Tento zápis podepisuje vždy člen výboru, který prováděl kontrolní činnost a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

3.  Zápis z kontrolní činnosti předkládá vždy výbor na nejbližší zasedání ZMČ a připojí k němu vyjádření subjektu, jehož se kontrola týkala.

4.  Postup při provádění kontrol výbory je upraven kontrolním řádem výborů ZMČ Praha 2 schváleným usnesením ZMČ Praha 2 č. 6 ze dne 22.12.2014.

 

Zrušuje se Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 2 schválený usnesením Zastupitelstva č. Ř/1/B ze dne 25. 2. 2003

Tento jednací řád je závazný pro všechny výbory ZMČ a je účinný od 23. 12. 2014.