Jednací řád Rady městské části Praha 2 (ze dne 29. 3. 2016)

Příloha k usnesení RMČ č. 207 ze dne 29. 3. 2016

JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

 

§ 1

 

 1. Jednací řád Rady městské části Praha 2 (dále jen „rada“) upravuje přípravu a svolávání jednání rady, pravidla jejího jednání a usnášení, způsob kontroly plnění jejích usnesení a organizačně technické záležitosti její činnosti.
 2. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání rozhoduje rada usnesením.

§ 2

 

 1. Rada je výkonným orgánem městské části. Její postavení a působnost upravuje zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, zejména § 94 – § 96, a Statut hl. m. Prahy, v platném znění.

§ 3

 

 1. Jednání rady se konají zpravidla 1x za dva týdny. Podle potřeby, zejména k projednání závažných a naléhavých otázek, může být svolané i mimořádné jednání rady.
 2. Jednání rady připravuje, svolává a řídí starosta, v nepřítomnosti starosty jeho pověřený zástupce, zástupce rovněž řídí jednání k bodu, který předkládá starosta. Návrhy usnesení a informací do programu mohou předkládat členové rady, tajemník ÚMČ a předsedové komisí rady. Návrhy bodů spolu s texty usnesení, příp. informací, předkládají odboru kancelář starosty a vnějších vztahů do třetího pracovního dne týdne, který předchází týdnu, ve kterém zasedá rada městské části, v elektronické formě spolu s jedním podepsaným tištěným exemplářem.
 3. V souladu s § 8 a § 9 zákona o hl.m. Praze má občan městské části, fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a je hlášena k trvalému pobytu v městské části, a fyzická osoba, která vlastní na území městské části nemovitost, pokud dosáhli věku 18 let, právo:
  • požadovat projednání záležitosti radou; je-li žádost podepsána nejméně 0,5% občanů městské části, musí být projednána nejpozději do 60 dnů
  • podávat radě návrhy, připomínky a podněty; podání vyřizuje rada bezodkladně, nejdéle do 60 dnů.
 4. Jednání rady jsou neveřejná. Kromě členů rady se jednání pravidelně účastní uvolnění členové zastupitelstva, tajemník Úřadu městské části, jeho zástupce, vedoucí odboru právního, vedoucí odboru kancelář starosty a vnějších vztahů, zapisovatel a radou jmenovaní ověřovatelé. Jednání mohou být přítomni radou přizvání hosté (dále jen „hosté“).
 5. Člen zastupitelstva městské části má při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu a její jednotlivé členy, písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů.
 6. K projednávání jednotlivých předložených návrhů jsou na jednání rady podle potřeby zváni jejich předkladatelé a ti, jichž se předložený návrh konkrétně týká.

§ 4

 

 1. Členové rady jsou povinni zúčastnit se každého jednání rady. Nemohou-li se ze závažných důvodů jednání rady zúčastnit, jsou povinni se omluvit.
 2. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady. K platnému usnesení je třeba souhlasu většiny všech členů rady. Nesejde-li se dostatečný počet členů rady, je starosta povinen svolat novou schůzi rady do 7 dnů.

§ 5

 

 1. Po zahájení jednání rady zjistí předsedající počet přítomných, navrhne schválení programu jednání včetně dodatečných návrhů a pověří člena rady, který bude spolupodepisovat zápis.
 2. Slovo k jednotlivým bodům programu zpravidla uděluje předsedající nejprve předkladateli s tím, aby uvedl předkládaný problém a vysvětlil ho, včetně návrhu usnesení, potom členům rady a tajemníkovi, event. těm, jichž se předkládaný materiál týká.
 3. Přednostně udělí předsedající slovo k technické poznámce, ale může je odejmout ihned, jakmile podle jeho názoru překročila vymezený rámec. Technickou poznámkou je pouze upozornění na porušení jednacího řádu či jinou procedurální záležitost anebo na určitou informaci, která má bezprostřední vliv na projednávanou věc či technickou stránku jednání.
 4. Hosté nemají právo jednání rušit nebo do něj bez vyzvání předsedajícího zasahovat, jinak mohou být předsedajícím vykázáni z jednací místnosti.
 5. Po skončení diskuse k jednotlivému bodu jednání formuluje předsedající usnesení rady. Ve složitějších případech může pověřit některé členy rady, aby návrh usnesení upřesnili a formulovali podle průběhu jednání.
 6. Člen rady městské části, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti spadající do samostatné působnosti městské části v radě mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání rady.
 7. Rada může na návrh předkladatele zařadit vybrané body programu do operativního rozhodování. Členové rady pak vyjadřují svůj souhlas s jednotlivými body podpisem na listině s přehledem takto zařazených bodů. Předsedající následně dává hlasovat o bodech zařazených do operativního rozhodování souhrnně a bez širší rozpravy, zpravidla na závěr programu.

§ 6

 

 1. O návrhu usnesení dává předsedající hlasovat. Hlasuje se zpravidla veřejně, zdvižením ruky, a z výsledku hlasování musí být patrno, kolik hlasů je proti a kolik hlasujících se zdrželo.

  Každý člen rady může navrhnout, aby se hlasovalo odděleně o jednotlivých bodech navrhovaného projednávaného usnesení. O takovém návrhu rozhodne rada hlasováním bez rozpravy. Každý člen rady má právo zařadit do zápisu jakoukoli informaci k projednávanému návrhu včetně hlasování.

 2. Byly-li předloženy pozměňující návrhy nebo protinávrhy (návrhy usnesení v odlišné variantě), hlasuje se v pořadí dle logiky věci, zpravidla nejprve o protinávrzích, v případě nepřijetí se pokračuje pozměňujícími návrhy a nakonec se hlasuje o případně pozměněném původním usnesení, pokud si jej předkladatel osvojí. O pořadí hlasování rozhoduje předsedající, o námitce proti takto určenému pořadí se hlasuje bez rozpravy.
 3. O návrhu na přerušení nebo odročení bodu předkladatelem se hlasuje bez rozpravy. V přerušeném bodu je nutno pokračovat na tomtéž zasedání rady.
 4. Každý člen rady může požádat o přerušení bodu v případě, že uplatní zdůvodněnou výhradu záležitosti, která dle jeho názoru odporuje Koaliční smlouvě 2014–2018 a programovému prohlášení rady.
 5. Starosta a zástupci starosty mají právo v průběhu jednání rady navrhnout v souladu s Koaliční smlouvou stažení kteréhokoli materiálu z jednání rady s udáním důvodů, ostatní členové rady jsou pak povinni návrh odsouhlasit.

§ 7

 

 1. Vzhledem k tomu, že městská část Praha 2 je jediným akcionářem v obchodní společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a.s., založené přijetím stanov ve formě notářského zápisu č. NZ 371/2016 ze dne 9. 3. 2016 (dále jen „Společnost“), tak v souladu s § 68, odst. 2, písm. h), § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, plní Rada městské části Praha 2 funkci valné hromady Společnosti.
 2. Valná hromada Společnosti bude svolávána a účast na ni se bude řídit podle § 3 jednacího řádu rady s tím, že:

   

  1. jednání rady v působnosti valné hromady Společnosti jsou neveřejná,
  2. rada musí pro účely jednání v působnosti valné hromady vždy před takovým jednáním prohlásit skutečnost, že zahajuje jednání v působnosti valné hromady Společnosti, a že zahajuje takové jednání i bez splnění požadavku na její svolání podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,
  3. návrhy usnesení a informací do programu nemohou navrhovat tajemník ÚMČ a předsedové komisí rady,
  4. § 3 odst. 3, 5, 6 jednacího řádu se nepoužijí,
  5. § 3 odst. 4 jednacího řádu se použije v případě, že rada v působnosti valné hromady Společnosti vždy v souvislosti s prohlášením dle tohoto čl. 2 písm. b) jednacího řádu nerozhodne jinak,
  6. § 3 odst. 2 jednacího řádu se použije přiměřeně na jednání rady v působnosti valné hromady s tím, že jednání řídí zvolený předsedající.

    

 3. Pro jednání rady v působnosti valné hromady Společnosti platí § 5, § 6 tohoto jednacího řádu rady upravující jednání a rozhodování rady přiměřeně.
 4. Jednání rady v působnosti valné hromady Společnosti se účastní všichni členové představenstva Společnosti. Jednání rady v působnosti valné hromady Společnosti se může účastnit každý člen dozorčí rady Společnosti.
 5. Rada může při svém jednání v působnosti valné hromady Společnosti stanovit usnesením v každém jednotlivém případě představenstvu Společnosti lhůtu k předložení veškerých materiálů k projednání programu valné hromady a k předložení návrhů rozhodnutí valné hromady Společnosti.
 6. Rozhodnutí rady při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu, musí být podepsáno starostou městské části Praha 2 a doručeno představenstvu a dozorčí radě Společnosti nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí rozhodnutí radou.
 7. Do působnosti rady při rozhodování jediného akcionáře Společnosti náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo stanovy Společnosti zahrnují do působnosti valné hromady.

 

§ 8

 

 1. Předsedající prohlásí jednání za skončené:
  1. byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo
  2. jestliže není možné jednání dokončit ze závažných důvodů.
 2. Předsedající může jednání přerušit:
  1. se souhlasem většiny přítomných členů rady; její pokračování je však starosta nebo jím pověřený zástupce povinen svolat do sedmi dnů od přerušení
  2. klesl-li počet přítomných tak, že rada není schopná se usnášet; její pokračování je však starosta nebo jím pověřený zástupce povinen svolat do sedmi dnů.
 3. Jednání rady může trvat maximálně 5 hodin od jejího zahájení, pokud se rada neusnese, že zasedání pokračuje i po této době.

§ 9

 1. Zápis vyhotovuje písemně odbor kancelář starosty a vnějších vztahů do 7 dnů po skončení jednání rady. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady včetně vlastnoručně podepsané prezenční listiny, program jednání, průběh jednání se všemi podstatnými a důležitými údaji o jednání, výsledky hlasování a přijatá usnesení. Usnesení se označují pořadovými čísly v rámci kalendářního roku. Za vyhotovení zápisu odpovídá vedoucí odboru kancelář starosty a vnějších vztahů. Originál zápisu podepisuje starosta, pověřený člen rady a alespoň jeden ověřovatel.

  Ustanovení § 9 neplatí pro usnesení přijatá v působnosti valné hromady Společnosti dle § 7 jednacího řádu.

 2. Usnesení obdrží nositelé úkolů prostřednictvím aplikace E-Spis.
 3. Za plnění jednotlivých úkolů z usnesení odpovídá ten, jemuž jsou usnesením uloženy.
 4. Zápisy z jednání rady jsou pro občany vždy k nahlédnutí a k pořizování výpisů z nich na úřední desce, v odboru kancelář starosty a vnějších vztahů a v elektronické formě umožňující dálkový přístup (internet).  Archiv materiálů z jednání je pro členy zastupitelstva dostupný v elektronické podobě na extranetu MČ. Za anonymizaci osobních údajů ve zveřejňovaných verzích usnesení odpovídá kancelář starosty a vnějších vztahů.
 5. Evidenci všech usnesení rady a provádění kontroly plnění úkolů z nich vyplývajících zajišťuje odbor kancelář starosty a vnějších vztahů.

§ 10

 

 1. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 29. 3. 2016. Současně se zrušuje jednací řád schválený usnesením Rady městské části Praha 2 č. 1 ze dne 5. 1. 2015 ve znění pozdějších usnesení.