Kontrolní řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 2

Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 6 ze dne 22.12.2014

 

KONTROLNÍ ŘÁD VÝBORŮ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

 I.
Úvod

 

Výbory jako iniciativní a kontrolní orgány Zastupitelstva městské části Praha 2 (dále jen zastupitelstva) provádějí kontrolní činnost v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění.

 

Při provádění kontrolní činnosti se řídí tímto kontrolním řádem výborů Zastupitelstva městské části Praha 2 (dále jen „kontrolní řád“). Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu.

 

II.

Postup při provádění kontroly

 

 1. Kontrolní činnost provádí kontrolní skupina, kterou tvoří členové výboru na základě usnesení výboru.

   

 2. Na základě usnesení výboru o provedení kontroly včetně stanovení jejího předmětu a termínu předá předseda výboru členům kontrolní skupiny písemné pověření.

   

 3. Pověření musí obsahovat:

   

  • označení kontrolního orgánu a kontrolovaného subjektu,
  • jména členů kontrolní skupiny, vč. určení vedoucího kontrolní skupiny,
  • předmět kontroly a kontrolované období,
  • termín provedení kontroly.

    

   Vzor pověření pro provedení kontroly tvoří přílohu č. 1 tohoto kontrolního řádu.

    

 4. Oznámení kontroly musí být písemné, předané kontrolovanému subjektu minimálně 7 dnů před zahájením kontroly

   

  Vzor oznámení kontroly tvoří přílohu č. 2 tohoto kontrolního řádu.

   

 5. Kontrolní skupina je povinna zjistit skutečný stav věci. Kontrolní zjištění jsou členy kontrolní skupiny prokazována kontrolovanému subjektu příslušnými doklady.

   

 6. Členové kontrolní skupiny jsou povinni zejména:

   

  • šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných subjektů,
  • zjistit skutečný stav kontrolované problematiky a porovnat jej jak s příslušnými právními předpisy, tak i s ostatními relevantními závaznými výstupy (např. usnesení příslušného orgánu městské části Praha 2),
  • zabezpečit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich ztrátě, poškození nebo zneužití, a jakmile pominou důvody převzetí, vrátit je kontrolovanému subjektu; kontrolovanému subjektu vystavit potvrzení o převzetí originálních dokladů pro kontrolovanou osobu a zanechat mu fotokopie převzatých originálních dokladů, žádné doklady nelze vynášet mimo budovu ÚMČ Praha 2,
  • zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly, a nezneužít znalosti těchto skutečností,
  • řídit se pokyny vedoucího kontrolní skupiny,
  • pořídit o výsledcích kontroly kontrolní zápis.

    

7. Vedoucí kontrolní skupiny řídí a organizuje práci skupiny při přípravě i vlastním provádění kontroly a zajišťuje účinnost a efektivitu její práce.

 

III.

Zápis o kontrole

 

 1. Kontrolní skupina po ukončení kontroly vypracuje o výsledku kontroly zápis.

   

 2. V zápisu o kontrole se uvede zejména:

   

  • označení výboru provádějícího kontrolu a kontrolovaného subjektu,
  • jména členů kontrolní skupiny, vč. uvedení vedoucího kontrolní skupiny,
  • místo a termín provedení kontroly,
  • předmět kontroly,
  • všechna kontrolní zjištění včetně nedostatků a označení konkrétních právních předpisů, které byly porušeny,
  • ·návrh nápravných opatření,
  • ·označení všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá,
  • poučení o lhůtě pro podání vyjádření k zápisu.

    

   Vzor zápisu o kontrole tvoří přílohu č. 3 tohoto kontrolního řádu.

    

    

 3. Zápis o kontrole podepíše vedoucí kontrolní skupiny a ostatní členové kontrolní skupiny.

   

 4. Po vyhotovení zápisu jej vedoucí kontrolní skupiny předá k projednání na nejbližší zasedání výboru.

   

 5. Výbor návrh zápisu projedná, případně upraví nebo vrátí k dopracování.

   

 6. Výborem odsouhlasený zápis o kontrole vedoucí kontrolní skupiny předá osobě oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt. K obsahu kontrolního zjištění uvedeného v zápisu o kontrole se může kontrolovaný subjekt písemně vyjádřit. V tomto vyjádření uvede své odůvodněné námitky, a to ve lhůtě stanovené při seznámení a předání zápisu. Tato lhůta pro vyjádření musí být minimálně desetidenní.

   

 7. Poté výbor na nejbližším jednání ode dne doručení vyjádření kontrolovaného subjektu k němu zpracuje své stanovisko. V případě uznání důvodnosti námitek bude vyhotoven dodatek k zápisu.

   

 8. Výbor předloží zápis o kontrole Zastupitelstvu spolu s vyjádřením kontrolovaného subjektu a stanoviskem výboru k tomuto vyjádření.

   

 9. Evidenci zápisů o kontrole vede tajemník výboru.

 

 

IV.

Závěrečná ustanovení

 

Tento kontrolní řád nabývá účinnosti dne 23. 12. 2014.

 

 

 

 

Příloha č. 1

………………………. výbor Zastupitelstva městské části Praha 2

 
Praha ……………

 

Pověření pro provedení kontroly

 

V souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a čl. III kontrolního řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 2

 

p o v ě ř u j i

 

..................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................

(uvést jména příslušných členů výboru, určit vedoucího kontrolní skupiny)

 

k provedení kontroly.

 

Předmět kontroly: …………………………….

Kontrolované období: ……………………………..

Termín kontroly: ……………………………………..

Kontrolovaný subjekt: …………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 .............................................................

předseda ...........…………… výboru

Zastupitelstva městské části Praha 2

 


Příloha č. 2

………………………. výbor Zastupitelstva městské části Praha 2

 

 

kontrolovaný subjekt: …………………………………………..

 

 

Oznámení kontroly

 

 

V souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a čl. III kontrolního řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 2

 

 

Vám sděluji, že bude provedena

 

k  o  n  t  r  o  l  a

 

s předmětem: ..................................................................................................................

za období:...................................., kterou ve dnech ....................................  provedou  členové ................................. výboru Zastupitelstva městské části Praha 2.

 

Při zahájení kontroly Vám bude předloženo pověření k jejímu provedení.

 

 

 

 

 S pozdravem 

 

 

 

 

.....................................................

   předseda ................. výboru

 

 

Praha ………………………………..
Příloha č. 3

 

………………………. výbor Zastupitelstva městské části Praha 2

 

 

 

 

 

Zápis o kontrole

 

Výtisk č. …:

 

 1. Kontrola byla provedena ve dnech ………………… u …………………………………….
 2. Kontrolní orgán ………………………………………………………………………………...
 3. Členové kontrolní skupiny …………………………………………………………………….
 4. Předmět kontroly ……………………………………………………………………………….
 5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  (uvést pravdivě, stručně a srozumitelně všechny skutečnosti zjištěné při kontrole, citovat právní předpisy, které byly porušeny, a označit doklady, o které se opírá)

   

   

 6. Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny.
 1. S tímto zápisem byl/a seznámen/a a poučen/a o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do ………….. dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu kontrolních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námitky.

 

 

V Praze dne ……………….

 

V Praze dne ……………….

 

…………………………………………….

 

……………………………………………..

 

(jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny)

 

(jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

 

 

Rozdělovník:  Výtisk č. 1 – (název kontrolovaného subjektu)

  Výtisk č. 2 a 3 – …………………… výbor Zastupitelstva městské části Praha 2