Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ředitelka Základní školy, Praha 2, Botičská 8

Příloha k usnesení č. 109 ze dne 22. 2. 2021

  Městská část Praha 2

 

  v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

  středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném

  znění a v souladu s vyhláškou 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení

  a konkursních komisích v platném znění

 

  vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školy

 

  Základní školy, Praha 2, Botičská 8

 

  zřizované městskou částí Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:

-  vzdělání podle § 7 nebo § 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

-  praxe dle § 5 odst. 1 písm. b) výše uvedeného zákona

-  řídící a organizační schopnosti

-  znalost práce na PC

-  znalost školské problematiky a předpisů

-  občanská a morální bezúhonnost

-  dobrý zdravotní stav

-  znalost českého jazyka

 

K přihlášce doložte:

-  ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní

  závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělávání)

-  doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., potvrzený posledním zaměstnavatelem

-  strukturovaný, vlastnoručně podepsaný životopis

-  koncepci rozvoje ZŠ Botičská (maximálně 5 stran formátu A4)

-  výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)

-  čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

-  lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší tří měsíců)

-  případně úředně ověřenou kopii dokladu potvrzující znalost českého jazyka podle § 4 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

-  souhlas se zpracováním osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

 

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými doklady doručené poštou nebo podané na podatelnu úřadu nejpozději

  do 26. 3. 2021 do 16:00

 

Přihlášky s doklady zasílejte poštou na adresu:

Úřad městské části Praha 2

odbor školství

nám. Míru 20

120 39 Praha 2

nebo osobně do podatelny ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20.

 

Obálku označte slovy: „Konkursní řízení ZŠ Botičská  – neotvírat“

Vytisknout