Majetková komise

2018–2022

 • předseda: Tomáš Halva (TOP 09)
 • tajemnice: Věra Kolářová

 • členové:

  • Jan Recman (ODS)
  • Eva Lakronová (ODS)
  • Zdeněk Lochmann (ODS)
  • Michael Grundler (TOP 09)
  • Eva Andrsová (ANO 2011)
  • Jana Pospíšilová (OSB)
  • Dino Arnautovič (Piráti)
  • Jaroslav Němec (Piráti)
  • Otto Schwarz  (Dvojka sobě)
  • Karel Koželuh (STAN)
  • Petr Grametbauer (odborník)

 


Náplní činnosti majetkové komise RMČ Praha 2 je zejména:
(Příloha k usnesení RMČ č. 94 ze dne 3. 12. 2018)

 1. vyhodnocovat a navrhovat RMČ :
  - návrh rozpočtu, rozpočtových změn a plán oprav v rámci své působnosti
  - opatření ve věcech správy a nakládání s obecním majetkem
  - funkčnost a kvalitu správy obecního majetku
  - nemovitý majetek vhodný k prodeji včetně formy prodeje
  - nemovitý majetek vhodný ke koupi včetně podmínek odkupu
  - nemovitý majetek vhodný jako předmět žádosti o svěření, resp. odsvěcení MČ
  - výběrová řízení k pronájmu nebytových prostor, bytů s neregulovaným nájmem a pozemků, a předkládat návrhy vítězů a jejich náhradníků RMČ.
 2. předkládat RMČ návrhy na:
  - uzavření nových nájemních smluv k bytům s neregulovaným nájemným, včetně podmínek jejich pronájmu
  - uzavření nových nájemních smluv, včetně smluv o smlouvách budoucích, na pronájem nebytových prostor a pozemků, včetně jejich prodlužování, a podmínek jejich pronájmu
  - návrhy změn vnitřních dispozic domů
  - realizaci předkupního práva ve smyslu § 140 zák. č. 509/1991 Sb.Občanského zákoníku v platném znění
  - trvalé snížení či dočasnou slevu na nájemném, nebo odklad plateb nájemného u pronajatých nebytových prostor a bytů
  - upuštění od vymáhání pohledávek za dlužné nájemné z nebytových prostor a bytů
  - změny v nájemních smlouvách u nebytových prostor a bytů s neregulovaným nájemným
  - umístění reklamních zařízení nájemců nebytových prostor a bytů
  - změny ve správě obecního majetku
 3. zaujímat pro RMČ stanoviska:
  - k námitkám občanů proti stanoviskům či rozhodnutím v působnosti majetku obce
  - ke sporným majetkovým záležitostem
  - k soudním a mimosoudním sporům ve své působnosti
  - ke zřizování či rušení věcných břemen a podmínek jejich zřízení
  - ke změnám stanic telekomunikačních sítí umístěných na majetku obce
  - ke stavebním úpravám uvolněných bytů
  - k žádostem o prominutí poplatků z prodlení, včetně příslušenství, a nákladů soudních řízení u vymáhaných pohledávek za dlužné nájemné v obecním majetku
 4. předkládat ve spolupráci s bytovou komisí RMČ návrhy:
  - na vyčlenění bytů z bytového fondu
  - na zařazení bytů do sítě sociálního bydlení