Matriky a státní občanství

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Úřad městské části Praha 2, vstup z Jugoslávské 20 nebo z nám. Míru 20, 1. patro, oddělení matrik
návštěvní hodiny: pondělí a středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:30

matrika narození - telefon 236 044 / 127, 128, 131, 374
matrika manželství – telefon 236 044 121
matrika úmrtí – telefon 236 044 125, 375
změna jména a příjmení, státní občanství – telefon 236 044 121 

 1. vydávání matričních dokladů – rodný list, oddací list, úmrtní list
 2. zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR, k nimž došlo v cizině, do zvláštní matriky v Brně
 3. nahlížení do matričních knih
 4. potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize
 5. uzavření manželství
 6. občanský sňatek
 7. církevní sňatek
 8. uzavření manželství zástupcem
 9. uzavření manželství v cizině
 10. uzavření manželství s cizincem
 11. uzavření manželství v případě přímého ohrožení života
 12. registrované partnerství
 13. změna jména a příjmení
 14. prohlášení o volbě druhého jména
 15. ženská příjmení
 16. příjmení po rozvodu
 17. vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství ČR
 18. nabytí státního občanství ČR narozením
 19. nabytí státního občanství ČR určením otcovství
 20. nabytí státního občanství ČR osvojením
 21. nabytí státního občanství ČR udělením
 22. nabytí státního občanství ČR prohlášením
 23. nabytí státního občanství ČR některými slovenskými státními občany
 24. nabytí státního občanství ČR bývalými československými státními občany
 25. pozbytí státního občanství ČR

 

Další dotazy

Jak mám postupovat při žádosti o duplikát rodného (oddacího, úmrtního) listu?
Žádáte vždy úřad pověřený vedením matrik v místě, kde matriční událost /narození, uzavření manželství, úmrtí/ nastala. Správní poplatek za duplikát činí 100 Kč v hotovosti. Žádost podává osoba, které se zápis týká, anebo příbuzní v přímé příbuzenské linii (§ 25, zák. č. 301/2000 Sb.).

Kde mohu žádat o změnu svého jména, nebo příjmení?
Změnu jména, nebo příjmení lze povolit fyzické osobně na žádost, o které rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu. U nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého bydliště dítěte. (§ 72, 74 zák. č. 301/2000 Sb.).

Nesu společné příjmení se svým stávajícím manželem. Mohu za trvání manželství požádat o změnu příjmení? Ráda bych totiž užívala vedle příjmení manžela ještě své dřívější příjmení /dívčí/.
Pokud manželé nesou společné příjmení, nemůže být povolena změna příjmení pouze jednomu z nich (§ 73, zák. č. 301/2000 Sb.).

Co je nutné k uzavření manželství na Novoměstské radnici