Ochrana přírody a zeleně

1.  Kdo je orgánem ochrany přírody?
  • Orgánem ochrany přírody (OOP) je odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 2 se sídlem: nám. Míru 20, tel.: 236 044 269.
  • Rovněž správu zeleně na území Prahy 2 zajišťuje odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 2 (OŽP), tel.: 236 044 160, 236 044 278
2.  Kdo může pokácet dřeviny bez povolení OOP?

Nejsou-li dřeviny (stromy, keře) významným krajinným prvkem,  je-li strom ve vlastnictví fyzických osob a má-li obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí nebo před rozvětvením méně než 80 cm nebo jde-li o souvislý keřový porost do celkové plochy 40 m2.
Bez povolení lze dále kácet stromy z důvodů pěstebných, zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Je nutná oznamovací povinnost, a to písemně nejméně 15 dnů předem OOP, který může kácení pozastavit, omezit nebo zakázat.
V případech, kdy je stavem stromů zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Je nutná oznamovací povinnost OOP do 15 dnů od provedeného kácení. Týká se všech osob. Doporučuje se pořídit fotodokumentaci stavu stromu před odstraněním.

3.  Kdo vydává povolení ke kácení dřevin:

Ve všech ostatních případech, které nesplňují podmínky uvedené pod bodem 2,  je nutné povolení ke kácení, které vydává OOP na základě doložené žádosti. Lhůta k vyřízení žádosti formou rozhodnutí je do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení. V průběhu řešení žádosti bývá provedeno šetření na místě za přítomnosti žadatele.
OOP může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu 5 let. Údržba – péče o dřeviny je povinností vlastníků, příp. nájemců se souhlasem vlastníka. Tito odpovídají i za případné škody. Veškeré informace, včetně požadovaných dokladů k žádosti, podá OOP na tel.: 236 044 269.

4.  Existují sankce za poškození dřevin, nepovoleného pokácení či nesplnění podmínek rozhodnutí o povolení kácení vydané OOP?

ANO.
Fyzické osoby: za přestupek uloží OŽP pokutu dle skutkové podstaty až do výše  50 tis. Kč.
Právnické osoby a fyzické osoby při výkonu podnikání: za protiprávní jednání uloží OŽP pokutu dle skutkové podstaty až do výše  1 mil. Kč.
Výše pokuty je závislá na závažnosti provinění.

5.  Bydlím v domě, kde mi okna stíní strom, větve sahají až do oken, hrozí rozbití... Mohu dřevinu pokácet, příp. výrazně zkrátit či prořezat ?

Dřeviny rostoucí v předzahrádce či vnitrobloku: požádat vlastníka(y) o zjednání nápravy. Žádost o povolení zásahu podává vlastník či nájemce se souhlasem vlastníka.
Stromy rostoucí v uličním stromořadí: požádat správce, tj. pro stromořadí I. kategorie odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 (tel.: 236 004 296)  a pro stromořadí II. kategorie Technickou správu komunikací, Rejskova 1, Praha 2 (tel.: 222 560 826, 222 561 868) o zjednání nápravy, kterou provede po dohodě s OOP.
V žádném případě nezasahovat sami o své vůli, vhodné je informovat se na OOP.

6.  Mám pravomocné rozhodnutí o povolení kácení dřevin a dodatečně se rozhodnu, že tyto odstranit nechci. Musím splnit toto rozhodnutí?

NE. Rozhodnutí vydané OŽP opravňuje žadatele k pokácení dřevin, ale OŽP na něm netrvá, pokud není v rozhodnutí uvedeno jinak. Je pouze na zvážení majitele pozemku, jak posoudí náklady na odstranění dřevin a na následnou náhradní výsadbu.

7.  Jsou na území MČ Praha 2 památné stromy?

Za památný strom se považuje mimořádně významný strom, skupina nebo stromořadí (dále jen stromy), které vyhlašuje odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy rozhodnutím. K jejich označení se používá malý státní znak ČR. Tyto stromy požívají zvláštní ochrany včetně  ochranného pásma, v němž není dovolena žádná škodlivá činnost pro památný strom, např. výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.
V městské části Praha 2 jsou 2 památné stromy:
Quercus frainetto-dub uherský, rostoucí v k. ú. Vinohrady č. poz. 2267/5. vlastník České dráhy, v areálu železničního zdravotního zařízení Italská ul., vyhlášen v r. 1998
Platanus acerifolia – platan javorolistý, rostoucí v k. ú. Nové Město č. poz. 2418/1, vlastník Obec hl. m. Praha, spravuje MČ Praha 2, v parku Karlovo nám., vyhlášen v r. 1998.

8.   Co je to ”předzahrádka” a kdo má povinnost ji udržovat?

V souvislosti s ochranou přírody je předzahrádka částí zeleně bezprostředně přiléhající k objektu, tj. mezi objektem a chodníkem nebo objektem a komunikací. Velikostně není specifikována. V případě, že navazuje na veřejnou zeleň, je to pruh cca 1 m u objektu. Za předzahrádku se považuje i pás zeleně mezi oplocením a chodníkem (např. areál škol, školek). Povinnost udržovat má vlastník či nájemce s jeho souhlasem.

9.  Mohu si vysadit zeleň (stromy, keře) do předzahrádky ?

Nové výsadby musí schválit vlastník nebo správce. Terénní nebo stavební úpravy je nutno projednat na odboru výstavby, dle jeho požadavků případně s orgány památkové péče.

10.  Jaký je postup při návrhu na kácení stromů v uličním stromořadí?

Provádí se na základě žádosti, příp. oznámení vlastníka ev. správce se souhlasem vlastníka, podané na OŽP.

11.  Je na území Prahy 2 nějaké chráněné území?

NENÍ. Je zde pouze významný krajinný prvek ”Botanická zahrada Univerzity Karlovy”, Na Slupi 16.

12.  Kde mohu nahlásit poškozování rostlin, výskyt plevele bolševníku velkolepého či výskyt chorob (spála růžokvětých) nebo škůdců (klíněnka jírovcová) apod.?

Obraťte se na odbor životního prostředí ÚMČ Praha 2 tel.: 236 044 269, který veškerou činnost eviduje a také vyzývá vlastníka pozemku k zajištění nápravy.

13.  Co je to ”veřejná zeleň” a kdo je povinen ji udržovat ?

Veřejnou zelení se rozumí zeleň, která slouží veřejnému užívání, a to: 

  • ucelené soubory stromů, keřů, travnatých a květinových ploch
  • ojediněle rostoucí stromy, keře, samostatné trávníky, květinové záhony i jednotlivé nádoby s okrasnými rostlinami na veřejně přístupných místech
  • doplňková zařízení v zeleni (cesty, venkovní schodiště, terasy, zídky, přístřešky, lavičky, dětská hřiště, pískoviště a vodní nádrže)

Udržovat zeleň v řádném stavu a pečovat o její čistotu je povinností vlastníka nebo správce pozemku, na němž se zeleň nachází. Veřejnou zeleň na území Městské části Praha 2 udržuje převážně odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 2, na který se můžete obrátit s problémy, které se vztahují k údržbě veřejné zeleně – tel.: 222 515 136. Některé plochy jsou ve srpávě Technické správy komunikací (TSK).

V případě poškozování veřejné zeleně nebo jejího vybavení (laviček, odpadních košů apod.) a při nutnosti okamžitého zásahu (vandalizmus) zavolejte Městskou policii, linka 156.

14.  Lze jezdit vozidly po cestách v zeleni nebo zde (i třeba dočasně) parkovat?

NE! Do zeleně není dovoleno vjíždět, ani v ní parkovat motorovými vozidly. Jízda na kole je povolena v částech některých parků výjimkou z vyhlášky o ochraně veřejné zeleně
Výjimku ze zákazu vjezdu motorovými vozidly  tvoří dopravní prostředky sloužící k údržbě veřejné zeleně a dětských hřišť a k ochraně pořádku a dopravní obsluha budov uvnitř zeleně.  Povolení k vjezdu uděluje Rada městské části Praha 2.

15.  Mohu vstupovat v parku na trávník?

ANO. V parcích na území Prahy 2 je vstup na trávníky povolen.

16.  Je možné se vykoupat ve vodních nádržích či fontánách, které jsou v zeleni?

NE, tyto vodní nádrže a fontány jsou pouze okrasné.

17.  Mohu si utrhnout rozkvetlou větvičku nebo květinu?

NE, trhání květin, plodů ovocných i okrasných dřevin a lámání větví není dovoleno. Vystavujete se nebezpečí zahájení pokutového řízení.

18.  Mohou děti ve veřejné zeleni sáňkovat?

NE. Na území Prahy 2 není dovoleno ve veřejné zeleni anisáňkovat ani lyžovat. 

19.  Udržují se dětská hřiště?

ANO. Péči o dětská hřiště zajišťuje odbor školství, mládeže a tělovýchovy, tel. 236 004 156.

20.  Mohu umístit reklamní poutač na trávník nebo na strom?

NE. Reklamní zařízení se v zeleni nepovolují.

21.  Jak je to s údržbou pěších cest, zejména v zimě?

Ve veřejné zeleni jsou v zimě udržovány vybrané cesty, jejich přehled je k dispozici na OŽP.

22.  Neznámá firma udělala na trávníku ve veřejné zeleni výkop, avšak plochu již neuvedla do původního stavu. Kde se můžeme dovolat nápravy?

Ten, kdo prováděl výkop má povinnost uvést pozemek po opravě do původního stavu. Nedostatečně upravené plochy zeleně po výkopových pracích ohlaste na odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 2 (tel.: 236 004 278), který zajistí zjednání nápravy.

 

23.  Chtěl bych se stát strážcem přírody, kde se mohu přihlásit ?

Stráž přírody ustanovuje z řad dobrovolných pracovníků OOP Magistrátu hl. m. Prahy,  který také vydává služební odznaky, služební průkazy a vlastní úřední razítka.

24.  Mohu se stát příslušníkem lesní stráže?

ANO. Ustanovování je v kompetenci odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, tel.: 236 004 296.
Člen lesní stráže (LS) je fyzická osoba, zajišťující ochrannou službu v lesích při obecném užívání lesů občany.
Ustanovuje na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu státní správa lesů (SSL). V průkazu LS stanoví obvod její působnosti.
SSL ustanoví LS fyzickou osobu, která je:
občanem ČR, starším 21 let, nebyla odsouzena pro úmyslný trestní čin, má způsobilost k právním úkonům, je zdravotně způsobilá, prokázala znalost práv a povinností LS, a složila před SSL předepsaný slib.
SSL vydá lesní stráži služební odznak a průkaz a vede evidenci LS.
Povinností lesní stráže je prokázat se průkazem LS a nosit služební odznak, dohlížet na dodržování povinností spojených s obecným užíváním lesů.
Lesní stráž má v pravomoci zjistit totožnost osoby porušující ustanovení lesního zákona, ukládat a vybírat pokuty za přestupky v blokovém řízení, předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, přistiženou při přestupku, který ohrožuje nebo poškozuje les.

Sankce ukládá státní správa lesů (SSL) a je i nadále v kompetenci Úřadu MČ Praha 2 za:

  • přestupky fyzickým osobám - pokuta až do výše 5 až 15 tis. Kč,

  • pokuty za protiprávní jednání podnikatelů při výkonu podnikatelské činnosti - až do výše 100 tis. Kč

  • vlastníku lesa - až do výše 100 tis. Kč

Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán SSL dozvěděl o porušení povinnosti, nejdéle do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Stanovení výše pokuty je závislé na závažnosti provinění. Pokuty jsou příjmem Státního fondu životního prostředí.