JménoFunkceTelefonE-mail
Gál Josef vedoucí odboru 236 044 288 josef.gal@praha2.cz
Hájková Sylvie Ing. pověřena vedením oddělení územního rozvoje 236 044 144 sylvie.hajkova@praha2.cz
Bílý Patrik Ing. arch. referent oddělení územního rozvoje 236 044 241 patrik.bily@praha2.cz
Blažková Ivana referent silničního správního úřadu - zábory 236 044 290 ivana.blazkova@praha2.cz
Čadková Alena DiS. referent - zóny placeného stání, parkovací oprávnění 236 044 267 alena.cadkova@praha2.cz
Hromasová Renata referent silničního správního úřadu - předzahrádky, reklama 236 044 164,
724 068 045
renata.hromasova@praha2.cz
Jelínek Jiří Mgr. oddělení územního rozvoje - mapový portál Prahy 2 WebGIS 236 044 287 jiri.jelinek@praha2.cz
Stehlík Zoran Ing. referent silničního správního úřadu 236 044 279 zoran.stehlik@praha2.cz
Šebestík Marek referent silničního správního úřadu - zábory 236 044 169 marek.sebestik@praha2.cz
Tesař Josef Mgr. referent - zóny placeného stání, parkovací oprávnění 236 044 266 josef.tesar@praha2.cz
Zahálková Šárka referent - zóny placeného stání, parkovací oprávnění 236 044 371 sarka.zahalkova@praha2.cz


Odbor dopravy a územního rozvoje

poštovní adresa: nám. Míru 20, 120 39, Praha 2; pracoviště: nám. Míru 20, 6.patro
vedoucí odboru: Josef Gál, nám.Míru 20, 6. nadzemní podlaží, kancelář č. 609, tel.:236 044 288 e-mail:josef.gal@praha2.cz

Odbor dopravy a územního rozvoje (dále jen ODÚR) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie, vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. Z pověření hl.m. Prahy vydává parkovací oprávnění do zóny placeného stání na území Prahy 2. V oblasti územního rozvoje zajišťuje agendu městské části v procesu pořizování a projednání územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací dotýkajících se správního území městské části; řeší agendu městské části jako účastníka v územních řízeních a koordinuje koncepční činnost v oblasti rozvoje v souladu s usneseními ZMČ a RMČ; zajišťuje agendu Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na území městské části; poskytuje občanům informace o územním plánu hl. m. Prahy a dalších rozvojových dokumentech městské části.

Vysvětlivky:

Pozemní komunikace (místní komunikace): místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území městské části. Pokud nejsou samostatnými místními komunikacemi, jsou součástmi místních komunikací též přilehlé chodníky, chodníky pod podloubími, veřejná parkoviště, podchody a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce. Kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, lapolů a sedimentačních nádrží, je součástí místní komunikace jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace. V ostatních případech je součástí pouze dešťová vpusť se šachtou a přípojkou do kanalizačního řádu. Svislé dopravní značky, zábradlí, odrazníky, svodidla, zpomalovací prahy, lávky pro chodce nebo cyklisty apod. Příslušenstvím místních komunikací jsou: přenosné dopravní značky a dopravní zařízení, silniční vegetace apod. 

Součástmi ani příslušenstvím místní komunikace nejsou: sjezdy nebo nájezdy na sousední nemovitosti, nábřežní zdi vybudované k regulaci vodního toku, nástupní ostrůvky, označníky zastávek a čekárny linkové osobní dopravy a MHD, trolejová vedení a jejich sloupy, provozní a technická policejní zařízení, kolejový svršek tramvajové dopravy v úrovni vozovky do vzdálenosti 0,5 m od vnější hrany kolejnice, samostatná tělesa drah, inženýrské sítě apod.

Účelová komunikace: je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi. Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní informace stanoví na veřejně přístupné účelové komunikaci vlastník se souhlasem příslušného silničního úřadu a po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu policie.

Vlastnictví pozemních komunikací: vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.

Vlastníkem místních komunikací na území městské části Praha 2 je ve většině případů hl. m. Praha. Rada hl. m. Prahy svěřila zřizovací listinou správu, údržbu a rozvoj komunikační sítě na území hl. m. Prahy Technické správě komunikací hl. m. Prahy (dále jen TSK), Řásnovka 8, Praha 1

Vybraná síť pozemních komunikací ve státní správě odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (pouze vozovky), kde se žádosti o zvláštní užívání podávají přímo na MHMP, Jungmannova 29/35, Praha 1: 

 

Anglická (bez obslužné vozovky)
Odborů
Bělehradská
Ostrčilovo náměstí (bez vozovky před hotelem)
Italská 
Palackého most 
Jaromírova
Podolské nábřeží
Ječná
Rašínovo nábřeží (pouze vozovka na horním nábřeží)
Jiráskovo náměstí (úsek Rašínovo nábřeží – Resslova)
Resslova 
Jiráskův most
Rumunská
Karlovo náměstí (úsek Odborů–Vyšehradská, Žitná–Odborů,
Resslova–Ječná) 
Sekaninova
Korunní
Slezská 
Legerova
Sokolská 
Libušina 
Svobodova 
Masarykovo nábřeží 
U Divadla 
Myslíkova (úsek Odborů – Masarykovo nábř.)
Vinohradská 
Na Slupi (úsek Svobodova – Ostrčilovo nám.) 
Vratislavova (úsek Libušina–Vyšehradská
Nám. I. P. Pavlova (bez obslužných vozovek) 
Vyšehradská
Náměstí Míru 
Žitná
Nuselský most