Humanitní odbor

JménoFunkceTelefonE-mail
Klinecký Tomáš PhDr. vedoucí odboru 236 044 295 tomas.klinecky@praha2.cz
Veselá Libuše DiS. vedoucí oddělení sociálních služeb 236 044 274,
236 044 342
libuse.vesela@praha2.cz
Konvičková Marta Mgr. vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí 236 044 294 marta.konvickova@praha2.cz
Bagarová Daniela Mgr. sociální pracovnice 236 044 178 daniela.bagarova@praha2.cz
Bachura Lukáš Bc. DiS. kurátor pro děti a mládež 236 044 120 lukas.bachura@praha2.cz
Čeganová Stejskalová Radka Bc., DiS. sociální pracovnice 236 044 340 radka.ceganova@praha2.cz
Ellbogenová Markéta Bc., DiS. sociální pracovnice 236 044 293 marketa.ellbogenova@praha2.cz
Kadeřávek Jan Mgr. sociální pracovník, veřejný opatrovník 236 044 158 jan.kaderavek@praha2.cz
Kahudová Michaela Mgr. sociální pracovnice, veřejná opatrovnice 236 044 226 michaela.kahudova@praha2.cz
Korbelářová Aneta Bc., DiS. sociální pracovnice 236 044 199 aneta.korbelarova@praha2.cz
Schewczuková Zlata Bc. sociální pracovnice 236 044 150 zlatica.schewczukova@praha2.cz
Šimáková Eva ekonom odboru 236 044 204 eva.simakova@praha2.cz
Škardová Kristýna Mgr. sociální pracovnice 236 044 228 kristyna.skardova@praha2.cz
Šlosarová Eva Mgr. sociální pracovnice 236 044 179 eva.slosarova@praha2.cz
Šůcha Petr Mgr. sociální kurátor pro dospělé, veřejný opatrovník 236 044 142 petr.sucha@praha2.cz
Švecová Lada náhradní rodinná péče 236 044 157 lada.svecova@praha2.cz
Vencovská Eva Mgr. kurátor pro děti a mládež 236 044 166 eva.vencovska@praha2.cz


CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 2


poštovní adresa: náměstí Míru 20, 120 39, Praha 2
pracoviště: nám. Míru 20

vedoucí odboru: PhDr. Tomáš Klinecký,
tel.: 236 044 295, e-mail: tomas.klinecky@praha2.cz
3. nadzemní podlaží, kancelář č. 212a

oddělení sociálních služeb
vedoucí oddělení: DiS. Libuše Veselá, pověřena vedením odd. soc. služeb
3. nadzemní podlaží, kancelář č. 210
tel.: 236 044 342, e-mail: libuse.vesela@praha2.cz

oddělení sociálně právní ochrany dětí
vedoucí oddělení: Mgr. Marta Konvičková
3. nadzemní podlaží, kancelář č. 217
tel.: 236 044 294, e-mail: marta.konvickova@praha2.cz

 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území městské části,
 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území městské části,
 • spolupracuje s obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,
 • spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje, za tím účelem sděluje kraji informace k potřebám poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území městské části
 • podílí se na činnostech spojených s rozvojem sociálních služeb na území městské části včetně přípravy a realizace projektů
 • zajišťuje realizaci programů podpory v oblasti sociální a sociálně zdravotní,
 • vykonává činnosti, uložené mu pravidly, schválenými radou městské části,
 • spolupracuje při řešení otázek bydlení zejména starých a těžce zdravotně postižených osob,
 • vykonává agendu spojenou s významnými životními jubilei občanů městské části a významných výročí sňatků,
 • řeší stížnosti, jejichž vyřizování je v kompetenci odboru,
 • předkládá návrhy na stanovení výše a struktury finančních prostředků odvětví sociálních věcí a zdravotnictví, zodpovídá za čerpání svěřených prostředků,
 • připravuje podklady pro jednání sociální komise, RMČ a ZMČ, zajišťuje realizaci jejich usnesení;
 • provádí veřejnosprávní kontrolu u fyzických nebo právnických osob, které jsou příjemci veřejné finanční podpory (dotací, grantů a účelově poskytovaných darů) v součinnosti s útvarem interního auditu a kontroly.

náplň činnosti v přenesené působnosti:

 • na území správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé situace a k sociálnímu začleňování osob, přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem;
 • zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu;
 • poskytuje prostřednictvím metod sociální práce a odborného sociálního poradenství pomoc osobám ohroženým hmotnou nouzí či se ve stavu hmotné nouze nacházejícím;
 • spolupracuje při řešení situace hmotné nouze osob s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi pomáhají a s orgánem pomoci v hmotné nouzi – příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR;
 • poskytuje odborné sociální poradenství a další pomoc osobám, ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, správními úřady a územními samosprávnými celky;
 • na základě souhlasu osoby, která se nachází v nepříznivé sociální situaci nebo je ohrožena sociálním vyloučením anebo se v tomto stavu nachází, vstupuje do obydlí, v němž tato osoba žije, a to s cílem vykonávat činnosti sociální práce;
 • v souvislosti s výkonem činností sociální práce vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí;
 • zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby;
 • vydává speciální označení vozidel osobám, kterým byl vydán průkaz osoby se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu;
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění;
 • zajišťuje agendu sociálních pohřbů osamělých osob

na úseku sociálně-právní ochrany dětí

 • poskytuje sociálně-právní a výchovné poradenství a pomoc dětem i rodičům při řešení rodinných a sociálních problémů a akutních situací, zprostředkovává pomoc odborných zařízení;
 • působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, a projednává s nimi odstranění nedostatků ve výchově dítěte; 
 • rozhoduje o uložení povinnosti rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte využít pomoc odborného poradenského zařízení;
 • rozhoduje o výchovných opatřeních a sleduje jejich dodržování, sleduje dodržování opatření, nařízených soudem;
 • provádí šetření v rodinách, školách a zdravotnických zařízeních;
 • podává návrhy a podněty soudu na zahájení řízení a vydání předběžného opatření;
 • zajišťuje neodkladnou pomoc dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku
 • podává návrhy soudu na vydání předběžného opatření,
 • vykonává funkci opatrovníka a poručníka, činí neodkladné úkony v době, kdy není dítěti ustanoven poručník,
 • sleduje vývoj dětí, svěřených do výchovy jiných fyzických osob než rodičů nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • podílí se na zprostředkování osvojení a pěstounské péče v součinnosti s MHMP,
 • zajišťuje přijetí dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy, nařízené soudem, podává soudu návrh na výkon rozhodnutí,
 • sleduje výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy,
 • vydává souhlas s dočasným pobytem dítěte, kterému byla nařízena ústavní výchova, mimo ústavní zařízení,
 • spolupůsobí na zlepšení podmínek v rodinách nezletilých, u kterých je vykonávána ústavní nebo ochranná výchova,
 • účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému
 • účastní se trestního řízení vedeného proti mladistvému,
 • spolupracuje s věznicemi při řešení sociálních a výchovných problémů dětí,
 • poskytuje pomoc nezletilým a mladistvým po ukončení ústavní výchovy, ochranné výchovy a výkonu trestu odnětí svobody při překonávání nepříznivé sociální situace
 • podílí se na zajišťování návratu dětí, nacházejících se v cizině bez doprovodu,
 • zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí ve zvláštních případech,
 • plní povinnosti při sdělování údajů, v rámci těchto povinností podává zprávy o poměrech dítěte,
 • vede evidenci a spisovou dokumentaci dětí podle zákona č. 359/1999 Sb.,
 • ukládá pokuty právnickým a fyzickým osobám za porušení povinnosti podle zákona č. 359/1999 Sb.,
 • zpracovává statistické rozbory dle pokynů MPSV a MHMP,
 • připravuje podklady pro jednání komise pro sociálně-právní ochranu dětí, zajišťuje realizaci jejích usnesení;

 
na úseku opatrovnictví osob omezených ve svéprávnosti

 • vykonává veřejné opatrovnictví osob omezených ve svéprávnosti,
 • zastupuje opatrovance před úřady a institucemi, zastává funkci opatrovníka těchto osob před soudem, žádá soud o schválení právních úkonů nad rámec svých pravomocí, hospodaří s důchody, dalšími příjmy a případně jiným majetkem opatrovanců,
 • udržuje s opatrovanci pravidelné spojení v potřebném rozsahu, projevuje o ně opravdový zájem, dbá na jejich zdravotní stav, stará se o naplnění jejich práv a chrání jejich zájmy
 • plní úkoly a povinnosti související s ustavením a činností opatrovnické rady opatrovance, provádí sociální šetření a podává zprávy soudu pro řízení o svéprávnosti;

 na úseku odboru

 • vyřizuje žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
 • odpovídá za provádění veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací, jejichž je MČ zřizovatelem a které metodicky řídí.

 Vztah ke zřizovaným organizacím

Odbor humanitní vykonává vůči příspěvkovým organizacím činnosti zřizovatele,

zajišťující plnění a kontrolu úkolů a činností (tím není dotčena zákonná pravomoc RMČ, vyplývající ze zákona o hlavním městě Praze, zřizovatele a zakladatele právnické osoby nebo zařízení), související zejména:

 • s plněním rozpočtu konkrétní příspěvkové organizace,
 • s předmětem a naplňováním zřizovací listiny konkrétní příspěvkové organizace,
 • s plněním jednotlivých usnesení RMČ, resp. usnesení ZMČ týkajících se konkrétní příspěvkové organizace,
 • s plněním právních předpisů v konkrétní oblasti (např. inventarizace, hospodaření se svěřeným majetkem apod.)

 

Odbor humanitní vykonává úkoly podle odstavce 1 u následujících příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 2:

 Centrum sociálních služeb Praha 2, Máchova 14, Praha 2

 IČO: 70880841  Kód inventarizačního místa: 500076

 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 2