Odbor interního auditu a kontroly

poštovní adresa: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2; pracoviště: nám. Míru 20

vedoucí: Ing. Milan Kolín, 2. nadzemní podlaží, kancelář č. 215, telefon:236 044 248, e-mail: milan.kolin@praha2.cz


​¨

 • zajišťuje aplikaci systému finančních kontrol
 • provádí následnou veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací, jejichž je MČ Praha 2 zřizovatelem,
 • provádí následnou veřejnosprávní kontrolu ostatních příjemců veřejné finanční podpory, jedná se o fyzické a právnické osoby mimo organizační strukturu ÚMČ Prahy 2, kterým MČ poskytuje veřejné finanční podpory,
 • vyhodnocuje účinnost vnitřního kontrolního systému a včasnou reakci na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,
 • kontroluje, zda jsou řídicí kontroly prováděny průběžně a v dostatečné míře, zda řídicí kontroly poskytují spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace,
 • kontroluje, zda jsou v činnosti ÚMČ Prahy 2 dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy,
 • kontroluje, zda jsou včas rozpoznávána rizika vztahující se k činnosti ÚMČ Prahy 2 a zda jsou včas přijímána odpovídající opatření k vyloučení nebo zmírnění těchto rizik,
 • kontroluje, zda jsou všechny činnosti jednotlivých zaměstnanců a organizačních jednotek ÚMČ Prahy 2 v souladu s naplněním kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti,
 • prověřuje a hodnotí v rámci finančních auditů, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním,
 • prověřuje a hodnotí v rámci auditů systémů správnou funkci systému zajištění příjmů ÚMČ Praha 2, včetně vymáhání pohledávek, systémů správy a financování těchto příjmů,
 • prověřuje a hodnotí v rámci auditů výkonů výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému,
 • informuje starostku MČ Prahy 2 o výsledcích provedených finančních kontrol,
 • zpracovává zprávy o výsledcích provedených finančních kontrol,
 • vede evidenci o všech provedených finančních kontrolách,
 • navrhuje a doporučuje příslušná opatření ke zmírnění nebo odstranění nedostatků v systému finančních kontrol,
 • sestavuje roční plán interního auditu a roční plán následných veřejnosprávních kontrol na základě objektivního hodnocení rizik, která vyplývají ze stanovených úkolů ÚMČ s přihlédnutím k výsledkům všech doposud provedených finančních kontrol; přípravu ročního plánu projednává se starostkou MČ Prahy 2, která ho schvaluje,
 • zpracovává roční zprávu o výsledcích finančních kontrol, kterou předkládá starostce; v této zprávě hodnotí obecnou kvalitu vnitřního kontrolního systému, analyzuje výskyt a příčiny vzniku nedostatků a předkládá doporučení ke zkvalitnění řízení MČ včetně jeho vnitřního kontrolního systému,
 • zpracovává souhrnnou roční zprávu o výsledcích finančních kontrol, kterou předkládá Magistrátu hlavního města Prahy,
 • spolupracuje s externím auditorem a s vnějšími kontrolními orgány formou poskytování informací a zpřístupnění dokumentů, týkajících se systému finančních kontrol ÚMČ Prahy 2,
 • v souladu s platnými právními předpisy a interními směrnicemi MČ ukládá pořádkové pokuty, pokuty za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě a pokuty za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě nedostatků,
 • provádí jiné kontrolní činnosti na základě požadavku starostky MČ Prahy 2,
 • sleduje obsah interních směrnic RMČ tak, aby byly vždy v souladu s platnými právními předpisy.