JménoFunkceTelefonE-mail
Chalupská Ilona Mgr. vedoucí odboru 236 044 282 ilona.chalupska@praha2.cz
Veselák Ladislav Bc. vedoucí oddělení 236 044 262 ladislav.veselak@praha2.cz
Votánková Šárka vedoucí oddělení 236 044 207 sarka.votankova@praha2.cz
Homola Lukáš Bc. vedoucí oddělení kultury 236 044 365 lukas.homola@praha2.cz
Baklová Marcela referent 236 044 108 marcela.baklova@praha2.cz
Mikeš Jan Mgr. referent 236 044 235,
222 512 089
jan.mikes@praha2.cz
Paterová Terezie Mgr. protidrogová koordinátorka MČ Praha 2 236 044 143 terezie.paterova@praha2.cz
Trojanová Leona Mgr. referent 236 044 165 leona.trojanova@praha2.cz
Urbánková Tereza Mgr. referent 236 044 321 tereza.urbankova@praha2.cz
Vinogradová Irena odborný referent 236 044 181 irena.vinogradova@praha2.cz
Wolfová Andrea referent 236 044 183 andrea.wolfova@praha2.cz


Odbor kancelář starostky, kultury a krizového řízení

Poštovní adresa:   náměstí Míru 20, 120 39, Praha 2
Pracoviště:  náměstí  Míru 20 120 39, Praha 2

vedoucí odboru
Mgr. Ilona Chalupská
1. nadzemní podlaží, kancelář č. 103a, tel.: 236 044 282

Odbor je metodickým řídícím odborem příspěvkové organizace Novoměstská radniceKnihovna na Vinohradech.ODDĚLENÍ KULTURY

vedoucí oddělení
Bc. Lukáš Homola
telefon: 236 044 365, kancelář č. 222, e.mail: lukas.homola@praha2.cz

na úseku kultury

 • zajišťuje grantový program pro oblast kultury, včetně následné kontroly realizace vybraných projektů, čerpání finančních prostředků a jejich vyúčtování,
 • zpracovává náměty a koncepci kulturního života MČ, úzce spolupracuje s kulturní komisí a ostatními subjekty působícími v oblasti kultury, především na území MČ,
 • zajišťuje kulturní a společenské akce pořádané nebo spolupořádané MČ a zabezpečuje jejich publicitu,
 • spolupracuje při pořádání kulturních aj. akcí realizovaných pod záštitou nebo s finanční podporou městské části,
 • ve spolupráci s OKSKKŘ organizuje udělování titulu čestný občan MČ Praha 2,
 • zajišťuje údržbu a obnovu dochovaných pamětních desek kulturně-historického charakteru, výzdobu pomníků a pamětních desek k historickým výročím,
 • metodicky zajišťuje vedení kroniky MČ;


ODDĚLENÍ ORGANIZAČNÍ

vedoucí oddělení
Šárka Votánková
1. nadzemní podlaží, kancelář č. 105, tel.: 236 044 207, e-mail: sarka.votankova@praha2.cz

Oddělení prostřednictvím jednotlivých sekretariátů zabezpečuje podmínky pro výkon funkce uvolněných členů Rady městské části (RMČ) Praha 2. Zajišťuje informační a administrativní servis členům Zastupitelstva městské části (ZMČ) Praha 2. Ve spolupráci s odbory úřadu zabezpečuje přípravu a průběh jednání  RMČ a zasedání ZMČ. Vyhotovuje zápisy a usnesení z jednání rady a zastupitelstva, zajišťuje jejich následné zveřejnění .

Jednání Rady MČ Praha 2
jsou neveřejná, zápisy z jednání jsou po ověření vyvěšeny na úřední desce ÚMČ Praha 2 a zveřejněny na www stránkách v rubrice Usnesení rady a zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2
jsou veřejná, datum konání je oznámen 7 dnů předem. Občané městské části, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy zastupitelstva, mohou na zasedání zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska v písemné a ústní formě. Ověřené zápisy jsou vyvěšeny na úřední desce ÚMČ Praha 2 a zveřejněny na www stránkách Usnesení rady a zastupitelstva.

Rozpočet městské části Praha 2, schválený Radou MČ Praha 2, musí být před projednáváním Zastupitelstvem MČ Praha 2 vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A BEZPEČNOSTI

vedoucí oddělení
Ladislav Veselák
3. nadzemní podlaží, kancelář č. 334, tel.: 236 044 235, 222 512 089

V samostatné působnosti:

Při zabezpečování úkolů starosty vyplývajících ze zákona o hlavním městě Praze spolupracuje s Městskou Policií HMP a Policií ČR. Podílí se na prevenci kriminality a na vytváření a realizaci programu protidrogové politiky městské části.

V přenesené působnosti - v oblasti krizového řízení a bezpečnosti:

 • zajišťuje spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím hlavního města Prahy při přípravě opatření za stavů ohrožení státu nebo válečného stavu podle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
 • organizuje přípravy občanů k obraně státu, agendu poskytování věcných prostředků, pracovní povinnosti a pracovní výpomoci podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
 • provádí výkon státní správy na úseku prevence závažných havárií (havarijní plánování) zajišťováním účasti veřejnosti a zpracováním a poskytováním informací podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
 • realizuje přípravu městské části na mimořádné události a další povinnosti při ochraně obyvatelstva podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • organizuje přípravy na krizové situace, včetně zpracovávání a aktualizace krizového plánu, činnosti bezpečnostní rady a dalších povinností podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
 • organizuje přípravu městské části na hospodářská opatření pro krizové stavy a jejich organizační zajištění podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
 • organizuje přípravu městské části na řešení stavů ropné nouze podle zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
 • organizuje ochranu před povodněmi podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon); organizuje podle rozhodnutí povodňové komise městské části nebo krizového havarijního štábu městské části technická opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku
 • zajišťuje činnost povodňového orgánu mimo povodeň, dle § 77, odst.2, písm.b) zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách  a o změně některých zákonů
 • sumarizuje podklady pro zpracování povodňového plánu městské části a správního obvodu,
  11.  vede agendy povodňové komise městské části
 • připravuje podklady pro strategii státní pomoci při obnově území postiženého živelnou pohromou podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelnou nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
 • zajišťuje plnění povinností městské části na úseku ochrany utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • zajišťuje plnění povinností městské části na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů