Odbor matrik


JménoFunkceTelefonE-mail
Bromová Miluše Mgr. vedoucí odboru 236 044 123 miluse.bromova@praha2.cz
Nebeská Kateřina vedoucí oddělení - matrika manželství, změny jména a příjmení, státní občanství 236 044 122 katerina.nebeska@praha2.cz
Knyová Lucie vedoucí oddělení ověřování 236 044 372 lucie.knyova@praha2.cz
Bezoušková Hana Ing. ověřování a Czech POINT 236 044 210 hana.bezouskova@praha2.cz
Boboková Aneta matrika narození – rodné příjmení P–S 236 044 374 aneta.bobokova@praha2.cz
Buchtová Jana ověřování a Czech POINT 236 044 194 jana.buchtova@praha2.cz
Dittrichová Marcela ověřování a Czech POINT 236 044 456 marcela.dittrichova@praha2.cz
Dovinová Irena matrika manželství, změny jména a příjmení 236 044 121 irena.dovinova@praha2.cz
Dvořáková Lucie matrika narození – rodné příjmení L–O 236 044 127 lucie.dvorakova@praha2.cz
Hubalová Andrea matrika narození – rodné příjmení F–I 236 044 131 andrea.hubalova@praha2.cz
Chramostová Michaela matrika narození – rodné příjmení J–K 236 044 116 michaela.chramostova@praha2.cz
Ivanková Vladimíra ověřování a Czech POINT 236 044 212 vladimira.ivankova@praha2.cz
Juklová Tereza matrika narození – rodné příjmení A–E 236 044 128 tereza.juklova@praha2.cz
Jurášková Monika matrika narození – rodné příjmení Š–Ž 236 044 375 monika.juraskova@praha2.cz
Tylová Irena ověřování a Czech POINT 236 044 196 irena.tylova@praha2.cz
Vosmanská Vlasta matrika úmrtí 236 044 125 vlasta.vosmanska@praha2.cz

Na úseku vnitřní správy

  • vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, koordinuje činnost pracovišť ÚMČ při zajištění agendy kontaktních míst veřejné správy (Czech POINT),
  • vydává výpisy z rejstříku trestů a ověřuje předepsané skutečnosti podle § 11a, ověřuje údaje uvedené v žádosti a totožnost žadatele o výpis z rejstříku trestů podle § 11 zákona č. 269/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
  • provádí vidimaci a legalizaci dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů

Na úseku matrik a státního občanství

  • na úseku matrik dle zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, vede matriční knihy, sbírky listin a obstarává veškeré úkoly s tím související,
  • matriční události, matriční skutečnosti, změny a opravy vede souběžně pomocí výpočetní techniky; při provádění zápisů a dodatečných zápisů pomocí výpočetní techniky matrikářka jako své identifikační číslo uvádí své osobní číslo přidělené odd. personálně-právním, ve čtyřmístném formátu,
  • povoluje změnu jména nebo příjmení,
  • dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přijímá prohlášení o uzavření manželství; povoluje uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě; vydává osvědčení k uzavření církevních sňatků; vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, může v zákonem stanovených případech prominout předložení některých dokladů nebo jejich ověření; přijímá oznámení manžela, který přijal příjmení druhého manžela, že po rozvodu manželství opět přijímá své dřívější příjmení, popř., že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího; přijímá oznámení o dohodě rodičů o příjmení dítěte; přijímá souhlasné prohlášení manželů, že příjmení určené pro jejich ostatní děti bude mít i dítě, jehož otec není znám; přijímá souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k dítěti, přijímá souhlasné prohlášení o určení otcovství dítěte, jehož matka je cizinka a otcem byl určen státní občan ČR; zajišťuje zápisy matričních událostí českých státních občanů v zahraničí do zvláštní matriky v Brně.
  • zajišťuje po organizační stránce průběh svatebních obřadů,
  • provádí vidimaci a legalizaci dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů, 

Na úseku státního občanství

  • dle zák. č. 186/2013Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství), vydává osvědčení o státním občanství ČR, zjišťuje státní občanství ČR ve sporných případech a vystavuje potvrzení o výsledku provedeného zjištění, vede písemnou i elektronickou evidenci vydaných osvědčení. Přijímá prohlášení o nabytí státního občanství ČR; ověřuje, zda jsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem pro prohlášení o nabytí státního občanství ČR; ověřuje potřebné údaje úřední cestou; může v zákonem stanovených případech prominout předložení některých určitých dokladů nebo jejich ověření. Vydává listiny o nabytí státního občanství ČR, jsou-li všechny zákonem stanovené podmínky splněny, a rozhoduje o odmítnutí prohlášení o nabytí státního občanství ČR, pokud tomu tak není; plní oznamovací povinnost. Přijímá žádosti o udělení státního občanství ČR; kontroluje správnost a úplnost podané žádosti a dodaných dokumentů a zasílá žádosti MV ČR; organizačně zajišťuje složení státoobčanského slibu před tajemníkem úřadu a zápisy matričních událostí těchto nových občanů do zvláštní matriky v Brně. Vede státoobčanskou evidenci fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství ČR a to v písemné i elektronické formě.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Matriční události (narození, sňatky a úmrtí), které se staly na území celé Prahy v letech 1900–1949, jsou zapsány v matričních knihách uložených u Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, o duplikáty matričních dokladů  z uvedených ročníků je nutno žádat matriku tohoto úřadu.

Poskytnuté osobní údaje, uvedené na formulářích, jsou nadále zpracovány při vedení správního řízení za účelem vyřízení příslušné žádosti a následné archivace na oddělení matrik ÚMČ Praha 2, a to dle příslušného právního předpisu. (viz http://urad.praha2.cz/Prehled-predpisu-nejcasteji-pouzivanych-na-useku-matricni-cinnosti.html)