Odbor výstavby

poštovní adresa: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2; pracoviště: nám. Míru 20

vedoucí odboru: Ing. Irena Vychopeňová, 4. patro, kancelář č. 410a,
tel.: 236 044 270, e-mail: irena.vychopenova@praha2.cz 


sekretariát: Renata Balková, 4. patro, kancelář č. 410
tel.: 236 044 229, e-mail: renata.balkova@praha2.cz

Oddělení:

Skupina vedoucího odboru

právník odboru výstavby: Mgr. Lada Vilímcová, 4. patro, kancelář č. 408,
tel.: 236 044 333, e-mail: lada.vilimcova@praha2.cz


Archiv odboru (Spisovna)

4. patro, kanceláře č.: 405
archivář: Kristýna Petříčková, tel.: 236 044 172, e-mail: kristyna.petrickova@praha2.cz
spisovna: Naděžda Jirásková, tel.: 236 044 327, e-mail: nadezda.jiraskova@praha2.cz

Oddělení územního rozhodování

vedoucí odd.: Ing. Michaela.Hrušková, 4. patro, kancelář č. 407,
tel.: 236 044 260, e-mail: michaela.hruskova@praha2.cz

Oddělení stavební

vedoucí odd.: Ing. Pavel Jelínek, 4. patro, kancelář č. 409, tel.: 236 044 205

JménoFunkceTelefonE-mail
Vychopeňová Irena Ing. vedoucí odboru 236 044 270 irena.vychopenova@praha2.cz
Jelínek Pavel Ing. vedoucí oddělení 236 044 205 pavel.jelinek@praha2.cz
Hrušková Michaela Ing. vedoucí oddělení územního rozhodování 236 044 260 michaela.hruskova@praha2.cz
Balková Renata sekretariát 236 044 229 renata.balkova@praha2.cz
Bialešová Dagmar Ing. odborný referent 236 044 184 dagmar.bialesova@praha2.cz
Daňhová Jitka Ing. arch. odborný referent 236 044 250 jitka.danhova@praha2.cz
Gawlik Daniel Ing. odborný referent 236 044 192 daniel.gawlik@praha2.cz
Hybský Iva odborný referent 236 044 323 iva.hybsky@praha2.cz
Jirásková Naděžda archiv odboru (spisovna) 236 044 327 nadezda.jiraskova@praha2.cz
Matonohová Dagmar Ing. odborný referent 236 044 203 dagmar.matonohova@praha2.cz
Nováková Radka Ing. odborný referent 236 044 223 radka.novakova@praha2.cz
Petříčková Kristýna archiv odboru (spisovna) 236 044 172 kristyna.petrickova@praha2.cz
Reitermanová Milena odborný referent 236 044 286 milena.reitermanova@praha2.cz
Vilímcová Lada Mgr. právník odboru 236 044 333 lada.vilimcova@praha2.cz
Působnost

I.Obecný stavební úřad  - § 13 odst. 1 písm. c) zák. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění – dále jen SZ),

II.Speciální stavební úřad pro stavby pozemních komunikací v rozsahu svěřeném Statutem hl. m. Prahy (vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy v platném znění) - § 15 odst. 1 písm. c) SZ, zákon 13/1987 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění,

III. Speciální stavební úřad pro stavby vodních děl - § 15 odst. 1 písm. d) SZ, zákon 254/2001 Sb. o vodách v platném znění, v rozsahu svěřeném Statutem hl. m. Prahy,

IV.Plní další úkoly vyplývající ze zvláštních zákonů, které přísluší stavebnímu úřadu, ve správním obvodu městské části Praha 2.

Žadatelé jsou povinni podávat žádosti podle stavebního zákona na formulářích stanovených vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Formuláře odboru výstavby zde

Přehled předpisů, podle nichž jedná a rozhoduje odbor výstavby:

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon)

 • zákon č. 500/2004 Sb. - správní řád, v platném znění
 • vyhláška č.498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
 • vyhláška č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • vyhláška č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • zákon 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění
 • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči v platném znění
 • zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění
 • zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 • vyhláška č. 26/1999Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze
 • vyhláška hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb., o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
 • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění
 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění
 • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění
 • zákon č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění
 • zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění
 • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 • zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění
 • zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně
 • zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění novel;

 

Správní poplatky stavební úřad vybírá dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSP“)

 • vydání územního rozhodnutí: podle typu objektu od 500 Kč do 20 000 Kč (položka 17 bod 1, 2 ZSP)
 • vydání souhlasu s ohlášenou stavbou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona 1000 Kč (položka 18 bod 3 ZSP)
 • vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3 ZPS (položka 18 odst. 4 ZSP)
 • vydání souhlasu s ohlášenou stavbou  v § 104 odst. 1 písm. f) až k) stavebního zákona 500 Kč (položka 18 bod 4 ZSP)
 • vydání stavebního povolení podle typu objektu 300 Kč až 10 000 Kč (položka 18 bod 1 ZSP)
 • vydání stavebního povolení podle typu objektu 500 Kč až 10 000 Kč (položka 18 bod 1 ZSP)
 • vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1000 Kč (položka 18 bod 5 ZSP)
 • vydání souhlasu se změnou stavy před jejím dokončením 500 Kč (položka 18 bod 6 ZSP)
 • vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1000 Kč (položka 18 bod 10 ZSP)
 • vydání souhlasu se změnou v užívání stavby 500 Kč (položka 18 bod 11 ZSP)
 • vydání rozhodnutí o povolení k odstranění stavby: 500 Kč (položka 18 bod 12 ZSP)
 • vydání souhlasu s odstraněním stavby: 500 Kč (položka 18 bod 13 ZSP)
 • dále je zpoplatněno místní šetření, pokud je nařízeno podle zvláštních předpisů nebo se koná z podnětu účastníků řízení, a to dle položky 20 ZSP:
  • za každou započatou hodinu v pracovní době správního orgánu: 500 Kč
  • za každou započatou hodinu v mimopracovní době: 1000 Kč
  • za každou započatou hodinu ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu: 2000 Kč

Dotčené orgány v řízení podle stavebního zákona:

 • Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
  •  zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; 
   závazné stanovisko včetně potvrzení  o nabytí právní moci
 • Hygienická stanice hl. m. Prahy – pobočka Centrum, Dukelských hrdinů 11, Praha 7
  • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů;
   stanovisko
 • Městská veterinární správa, Na Kozačce 3, Praha 2
  • zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů;
   vyjádření ke skladování živočišných produktů a veterinárních léčiv
 • Hasičský záchranný sbor, Sokolská 62, Praha 2
  • zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;
   stanovisko
 • Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahy, Kladenská 103, 160 00 Praha 6
  • zákon č. 174/1968 Sb., o státním dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů;
   stanovisko u vybraných zařízení
 • Odbor ochrany prostředí MHMP - Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
    povolení k nakládání s vodami a povolení vodních děl
  • zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší;
   stanovisko ke zřízení středních a velkých zdrojů zněčištění
 • Odbor dopravních agend MHMP, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
  • zákon č. 266/1994 Sb., (zákon o drahách), ve znění novel
  • zákon č. 13/1997 Sb., (silniční zákon), ve znění novel;
   výjimka z ochranného pásma metra,
   stanoviska k záborům a dopravnímu řešení staveb, výkopové povolení (vybraná síť)
 • Odbor Kancelář ředitele Magistrátu, oddělení krizového managementu, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
  • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
   stanovisko při výstavbě podniků a výrobních zařízení
 • Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2,
  • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předipsů, ochrana zemědělského pozemkového fondu (ZPF) do 1ha
  • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předipsů; stanovisko k odpadům
  • zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší; stanovisko ke zřízení malých zdrojů zněčištění
  • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; stanovisko k ochraně zeleně
 • Drážní úřad, Wilsonova 80, Praha 2
  • zákon č. 266/1994 Sb., o drahách; výjimka z ochranného pásma dráhy
 • Obvodní báňský úřad Kladno, pracoviště Praha, Kozí 4, PO BOX 31, Praha 1
  • zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů; povolení činností prováděných hornickým způsobem (liniové podzemní stavby, kolektory, ražení, studny)
 • Státní energetická inspekce - územní inspektorát Praha, Legerova 49, Praha 2
  • zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění novel;
   posouzení (vybrané stavby)

Další odbory MHMP působící v řízeních podle stavebního zákona:

Odbor stavebního řádu MHMP, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

1.  územní rozhodnutí – vybrané stavby
2.  odvolací orgán pro rozhodnutí, která vydává odbor výstavby ÚMČ Praha 2

Odbor dopravních agend MHMP, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

3.  speciální stavební úřad pro stanovené stavby pro dopravu
4.  odvolací orgán pro rozhodnutí vydaná odborem výstavby jako speciální stavební úřad na úseku pozemních komunikací

Vlastníci a správci inženýrských sítí:

Pro získání aktuálního přehledu vlastníků a správců inženýrských sítí doporučujeme využít odkaz na internetových stránkách Prahy 2 - v záložce E-služby, odkaz e-Utility Report – žádost o vyjádření k existenci sítí, a následně odkaz seznam k.ú. a správců sítí.