Odbor živnostenský

poštovní adresa: nám. Míru 20, 120 39, Praha 2
pracoviště: nám. Míru 20, přízemí
informační linka živnostenského odboru, oddělení registrace: 236 044 148

 

JménoFunkceTelefonE-mail
Informační linka, živnostenský rejstřík 236 044 148 jana.kalvodova@praha2.cz
Hánová Drahoslava Mgr. vedoucí odboru 236 044 257 drahoslava.hanova@praha2.cz
Boučková Ivana Bc. vedoucí oddělení 236 044 151 ivana.bouckova@praha2.cz
Ansorgová Dita Ing., DiS. referent registrace 236 044 254 dita.ansorgova@praha2.cz
Bondra Markéta Bc. oddělení kontroly 236 044 126 marketa.bondra@praha2.cz
Doležal Lukáš Bc. kontrolní pracovník 236 044 141 lukas.dolezal@praha2.cz
Janáčková Alexandra Ing. vedoucí oddělení kontroly 236 044 140 alexandra.janackova@praha2.cz
Kalvodová Jana sekretariát vedoucí odboru 236 044 400 jana.kalvodova@praha2.cz
Krejčířová Jindřiška referent registrace 236 044 155 jindriska.krejcirova@praha2.cz
Melišíková Eva referent registrace 236 044 261 eva.melisikova@praha2.cz
Přikryl Petr Ing. odborný referent 236 044 258 petr.prikryl@praha2.cz
Skálová Jana referent registrace 236 044 268 jana.skalova@praha2.cz
Šímová Monika referent registrace 236 044 149 monika.simova@praha2.cz
Veselá Kateřina Bc. oddělení kontroly 236 044 138 katerina.vesela@praha2.cz
Žákovský Marek Ing. kontrolní pracovník 236 044 153 marek.zakovsky@praha2.cz
Rozsah činnosti

Odbor vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

 • vydává fyzickým a právnickým osobám průkazy živnostenských oprávnění (výpisy z živnostenského rejstříku) pro živnosti řemeslné, vázané, volnou a rozhoduje o udělení koncese v rámci celé ČR
 • společně s ohlášením živnosti nebo žádosti o koncesi dle ustanovení § 45a živnostenského zákona a v souladu se zvláštními předpisy přijímá:

u podnikatele fyzické osoby:

- přihlášky k daňové registraci nebo příslušné oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat toto podání správci daně v elektronické podobě,

- oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

- přihlášky k důchodovému pojištění,

- přihlášky k nemocenskému pojištění,

- vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení

- oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

u podnikatele právnické osoby:

- přihlášky k daňové registraci nebo příslušné oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat toto podání správci daně v elektronické podobě,

- vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

 • přijímá změny údajů uvedených v ohlášení živnosti (žádosti o koncesi),
 • zapisuje do živnostenského rejstříku přerušení provozování živnosti na žádost podnikatele,
 • informuje podnikatele o provedení zápisu změn v živnostenském rejstříku,
 • zapisuje do živnostenského rejstříku zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně,
 • ruší živnostenské oprávnění na vlastní žádost podnikatele,
 • ruší ve správním řízení živnostenská oprávnění, jestliže podnikatel přestal splňovat podmínku bezúhonnosti, způsobilosti k právním úkonům nebo existují překážky provozování živnosti,
 • pozastavuje nebo ruší ve správním řízení živnostenská oprávnění, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené živnostenským zákonem nebo zvláštními předpisy, případně stanoví-li tak zákon
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku, na základě žádosti vydává úplný výpis, nebo částečný výpis ze živnostenského rejstříku,
 • plní funkci Centrálního registračního místa
 • v rámci své působnosti provádí živnostenskou kontrolu, při které sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a živnostenského zákona a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese, vyžaduje od podnikatele doklady o splnění povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů, kontrolu vykonává podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění,
 • provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených v ust. § 9 až 13, § 14a až 16 a § 18 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, ukládá pokuty za porušení těchto povinností
 • provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených v ust. § 114 a 133 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (značení tabákových výrobků, zákaz prodeje tabákových výrobků a lihovin na místech uvedených v cit. zákoně)
 •  vykonává kontrolu dodržování povinností stanovených v § 3 odst. 1 a 3, § 5 odst. 1 a 2, § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. e), § 11 odost. 4 a § 13 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění
 • provádí kontrolu zákona o cestovním ruchu a dalších právních předpisů
 • slouží jako kontaktní místo pro službu Spotřebitelský ombudsman. Informace k této službě jsou k dispozici na webovém portálu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky www.mpo.cz, kde jsou k dispozici informace včetně přehledu spotřebitelských organizací a jejich poraden
 • vyřizuje oznámení a podněty občanů v rozsahu své působnosti
 • spolupracuje s orgány provádějícími kontrolu podle zvláštních předpisů a orgány činnými v trestním řízení, jednotlivé specializované orgány, zejména orgány dozírající na dodržování hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů a orgány České obchodní inspekce, o porušování zvláštních právních předpisů, při provozování činností, které jsou předmětem živnosti
 • vede a zpracovává evidenci žádostí o zařazení do nařízení č. 9/2011Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů a připravuje podklady pro novely tohoto zařízení, provádí kontrolu dodržování tohoto nařízení
 • vede agendu zemědělských podnikatelů v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.