Odbor životního prostředí

poštovní adresa: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2; pracoviště: nám. Míru 20

vedoucí odboru: Ing. Simona Műllerová, 4. poschodí, kancelář č. 427, tel.: 236 044 209,
e-mail: simona.mullerova@praha2.cz

infolinka Ulice Prahy 2: tel.: 800 879 222, e-mail: infolinka@praha2.cz 

oddělení správy zeleně: vedoucí Ing. Michal Štěpánek, 4. poschodí, kancelář č. 428, tel.: 236 044 278, 236 044 160,
e-mail: michal.stepanek@praha2.cz

oddělení ochrany životního prostředí: pověřena vedením Dana Hrachová,  5. poschodí, kancelář č. 521, tel.: 236 044 200,
e-mail: dana.hrachova@praha2.cz

Odbor životního prostředí (OŽP) zajišťuje problematiku na úsecích správy veřejné zeleně, čistoty Prahy 2, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany zvířat proti týrání, hospodaření s odpady, ochrany ovzduší, zákona o vodách a to jak v samostatné tak i v přenesené působnosti.

JménoFunkceTelefonE-mail
Müllerová Simona Ing. vedoucí odboru 236 044 209 simona.mullerova@praha2.cz
Štěpánek Michal Ing. vedoucí oddělení správy zeleně 236 044 278 michal.stepanek@praha2.cz
Černá Lenka RNDr. oddělení správy zeleně 236 044 160 lenka.cerna2@praha2.cz
Dzaridze Vít referent 236 044 200 vit.dzaridze@praha2.cz
Grigorjan Rafajel Ing. ochrana životního prostředí 236 044 112 rafajel.grigorjan@praha2.cz
Hartman Jiří referent 236 044 289 jiri.hartman@praha2.cz
Horáčková Klára Ing. referent 236 044 208 klara.horackova@praha2.cz
Hrachová Dana pověřena vedením odd. ochrany životního prostředí 236 044 200 dana.hrachova@praha2.cz
Infolinka Ulice Prahy 2 Infolinka Ulice Prahy 2 800 879 222 infolinka@praha2.cz
Molnár Július Bc. ochrana životního prostředí 236 044 269 julius.molnar@praha2.cz
Tausigová Petra referent 236 044 156 petra.tausigova@praha2.cz

 

 

ODDĚLENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

A. Skupina “Ulice Prahy 2”

spojení: tel.: 800 879 222, e-mail: infolinka@praha2.cz 

B. Problematika toulavých zvířat a ochrany zvířat proti týrání

spojení: tel.: 236 044 208, e-mail: klara.horackova@praha2.cz, 4. poschodí, kancelář č. 426

C. Ochrana přírody a krajiny:

spojení: tel.: 236 044 269, e-mail: julius.molnar@praha2.cz, 4. poschodí, kancelář č. 425

D. Ochrana zemědělského půdního fondu (dále ZPF)

spojení: tel.: 236 044 269, e-mail: julius.molnar@praha2.cz, 4.poschodí, kancelář č. 425

E. Vydání loveckého lístku

spojení: tel.: 236 044 200, e-mail: infolinka@praha2.cz, 5. poschodí, kancelář č. 521

F. Vydání rybářského lístku

spojení: tel.: 236 044 200, e-mail: infolinka@praha2.cz, 5. poschodí, kancelář č. 521

G. Vydávání stanovisek dotčeného orgánu

spojení: tel.: 236 044 112, e-mail: rafajel.grigorjan@praha2.cz; 4. poschodí: kancelář č. 426

H. Odpady a ovzduší

spojení: tel.: 236 044 289, e-mail: jiri.hartman@praha2.cz ,  4. poschodí, č. 424,
tel.: 236 044 112, e-mail: rafajel.grigorjan@praha2.cz, 4. poschodí, č. 426 ODDĚLENÍ SPRÁVY ZELENĚ

spojení: tel.: 236 044 278, 236 044 160, e-mail: michal.stepanek@praha2.cz, 4. poschodí, kancelář č. 428

 • zajištění údržby ploch veřejné zeleně, které jsou MČ svěřeny

 • kontrola plnění smluv, uzavřených pro údržbu zeleně

 • provádění výběrových řízení pro údržbu veřejné zeleně

 • zajištění údržby vodních prvků umístěných ve veřejné zeleni

 • zajištění oprav, údržby a inventarizace veškerého parkového mobiliáře

 • správa finančních prostředků městské části v oblasti životního prostředí

 • údržba a obnova veřejných plastik, umístěných ve veřejné zeleni a svěřených do majetku MČ

 • příprava nájemních smluv na zábory veřejné zeleně: klara.horackova@praha2.cz, tel. 236 044 208, 4. poschodí, kancelář č. 426

Přehled předpisů, podle nichž odbor životního prostředí rozhoduje a jedná:

 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

 • zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění

 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění

 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění

 • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění

 • zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění

 • zákon č. 449/2001 Sb, o myslivosti, v platném znění

 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) , v platném znění

 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ( vodní zákon), v platném znění 

 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 

 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění

 • nařízení Rady hlavního města Prahy č. 16/2005 Sb. , kterým se vydává tržní řád, v platném znění

 • vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2007 Sb. hlavního města Prahy, o odpadech, v platném znění

 • vyhláška hlavního města Prahy č. 45/1997 Sb. hlavního města Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, v platném znění

 • vyhláška hlavního města Prahy č. 39/1997 Sb. hlavního města Prahy, o schůdnosti místních komunikací, v platném znění

 • vyhláška hlavního města Prahy č. 24/2003 Sb. hlavního města Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění

 • vyhláška hlavního města Prahy č. 8/2008 Sb. hlavního města Prahy, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě) , v platném znění

 • vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění

  vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

  vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

  vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

  vyhláška Ministerstva životního prostřední České republiky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

Tyto předpisy jsou poskytnuty k nahlédnutí v sekretariátu odboru životního prostředí nebo u právničky odboru. Nahlédnout do nich lze v návštěvní dny pro veřejnost, nebo po dohodě i v jiném termínu