Oddělení bytové

poštovní adresa: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2; pracoviště: nám. Míru 20

Vyřizuje záležitosti týkající se bytové problematiky včetně žádostí o nájem bytu obce podle níže uvedených pravidel.

Seznam všech nemovitostí MČ Praha 2 k 31. 8. 2021
Správa nemovitostí Praha 2


SNP2 spravovaný majetek k 31. 8. 2021


Kontakty na Správu nemovitostí Praha 2 a rozdělení domů

Platná pravidla:

 

Výměny bytu s obcí (viz ucelený dokument)

Podnájmy

 • Souhlas s podnajímáním bytů uděluje MČ Praha 2 pouze ve výjimečných případech (např.služební cesta mimo republiku).
Podání žádosti

Písemně bytovému oddělení (bez předtištěného formuláře) s uvedením jména a adresy žadatele, přiložením podnájemní smlouvy mezi nájemcem a osobou (osobami), které má být podnájem umožněn, ve které bude uveden důvod podnájmu včetně požadované doby podnájmu.

Požadované doklady:
 • doklad o nájmu (originál, nebo ověřená kopie dekretu, nájemní smlouvy, příp.dohody o užívání)
 • aktuální evidenční list (příp. jeho výpis)
 • vyjádření správní firmy
 • potvrzení o úhradách nájemného a služeb

Agendu neboli požadavky vyřizuje ref. Pavla Javůrková,  upřesňující informace poskytne vedoucí bytového odd. Zdena Szabová.

 

Přechod nájmu bytu (zánik nebo zúžení společného nájmu bytu)

Podání žádosti může být písemné, adresované bytovému oddělení.

Především je třeba úmrtí původního nájemce oznámit příslušné správní firmě. Ta provede změny v evidenčním listu (EL) a zašle bytovému oddělení Hlášení o změně nájemce. Na základě tohoto hlášení zahájí bytové oddělení řízení, předvolá osobu, která v bytě nadále zůstává, k sepsání protokolu a ke zjištění dalších okolností, kterými musí prokázat vedení společné domácnosti. Důkazní břemeno je na této osobě.

Požadované doklady:
 • doklad o nájmu (originál, nebo ověřená kopie dekretu, nájemní smlouvy, příp.dohody o užívání)
 • aktuální evidenční list (příp. jeho výpis)
 • úmrtní list 
 • vyjádření správní firmy a potvrzení o úhradách nájemného a služeb
 • rodný list žadatele

Požadavky vyřizuje referentka Pavla Javůrková, upřesňující informace poskytne vedoucí bytového odd. Zdena Szabová.

 

Slučování bytů

Městská část Praha 2 uděluje souhlasy se sloučením bytů na základě žádosti nájemce pouze v případě rozšíření jeho stávajícího bytu o byt, který

a)  byl společně s bytem žadatele v předchozích dobách administrativně rozdělen (tj. k bytové jednotce, která byla původně stavebním úřadem povolena užívat jako 1 byt, byly uzavřeny 2 nebo více nájemních smluv s různými nájemci)

b)  je stavebním úřadem povolen užívat jako samostatná bytová jednotka (nebo je povoleno jeho užívání jako součást bytu jiného), jejíž nájemce o sloučení neprojevil zájem, je bez příslušenství, tj. bez koupelny a WC nebo se společným WC na domovní chodbě a nelze jej dále využít ani jako přístřeší.

Plné znění pravidel pro slučování bytů.

Požadavky vyřizuje referent Pavla Javůrková.

 

Pronájem volných bytů s neregulovaným nájemným na principech aukce

Plné znění pravidel veřejné soutěže o nájem bytů

Další informace poskytne vedoucí bytového odd. Zdena Szabová, agendu vyřizuje ref. Jana Závorková.

 

Pravidla sociální bytové politiky dle usnesení č. 808 ze dne 16. 12. 2019, která řeší zejména tyto skupiny obyvatel: (viz pravidla)

 • senioři
 • mladé rodiny
 • zdravotně postižení (ZTP/P)
 • sociálně potřební

Požadavky vyřizuje referentka Blanka Machová.

 

Pravidla pro udělování souhlasu s registrací a umístěním místa podnikání, umístěním sídla a umístěním provozovny nájemcům bytů vykonávajícím podnikatelskou činnost

Souhlasy se neudělují v případech, kdy fyzická osoba žádá o umístění provozovny v obecním bytě, neboť k těmto účelům slouží nebytové prostory. (Pravidla pro udělování souhlasu s registrací a umístěním místa podnikání, umístěním sídla a umístěním provozovny nájemců bytů vykonávajícím podnikatelkou činnost)

Požadavky vyřizuje ref. Pavla Javůrková.

Zneužívané a podnajímané byty bez souhlasu pronajímatele – agendu vyřízuje referentka Blanka Machová.