Oddělení investic

Oddělení investic zajišťuje zadávání a průběh veřejných zakázek v rámci rozpočtu a účtu zdaňované činnosti MČ Praha 2 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro oblast investic a oprav nemovitostí v majetku HMP svěřených MČ Praha 2 v oblasti bytového hospodářství, školských zařízení, veřejných hřišť a ploch veřejné zeleně v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními normami MČ Praha. 2.

 

Působnost v oblasti rozpočtu a ekonomiky

 • kontrola  zaúčtování plateb, jejich výše a stav čerpání rozpočtu
 • zařazení investice do majetku a kontrola správného zaúčtování na majetkových účtech
 • spolupráce při přípravě návrhu investic z rozpočtu a plánu oprav a služeb hrazených ze zdaňované činnosti městské části Praha 2
 • sestavení návrhu rozpočtu HMP v oblasti kapitálových výdajů programem ROZ-WIN
 • správa investičních dotací a kontrola čerpání z rozpočtu hl.m. Prahy 
 • pro MHMP přehledy čerpání účelových prostředků a  přehledy stavu pohledávek
 • vystavení likvidačních záznamů
 • inventarizace  majetku a závazků městské části Praha 2
 • vedení evidence půdních vestaveb zřizovaných nájemci v souvislosti s jejich zhodnocením

 

Působnost v oblasti zadávacích řízení a realizace

 • výběr dodavatele na veřejné zakázky v rámci rozpočtu a účtu zdaňované činnosti MČ Praha 2 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu se směrnicí RMČ Praha 2 k zadávání veřejných zakázek
 • příprava a uzavření smlouvy o dílo vč. dodatků v případě jejich potřeby
 • předání staveniště zhotoviteli
 • provádění dozoru a technické kontroly prací, prostavěnosti a finančního čerpání vč. kontroly věcné správnosti dodavatelských faktur
 • přejímka díla od dodavatele, kolaudační řízení - pokud není předmětem smlouvy o dílo a je  nezbytné pro ukončení akce
 • spolupráce při sestavování plánu oprav investic hrazených z rozpočtu a účtu zdaňované činnosti
 • předání podkladů k zařazení do majetku u ukončených investic
 • spolupráce se správními firmami v oblasti plánu oprav rozpočtu investic a účtu zdaňované činnosti MČ Praha 2 a plánu oprav hrazených z podúčtů správních firem
 • vedení databáze firem pro účely zadávání zakázek malého rozsahu, do které se firmy mohou přihlásit po doručení vyplněné „Žádosti o zařazení do databáze firem pro výběrová řízení vypisovaná ÚMČ Praha 2“, kterou spravuje michal.pokorny@praha2.cz.

 Vzory formulářů:

www.centralniadresa.cz - oficiální informační systém, kde jsou zveřejněny veřejné zakázky

 

Žádosti o souhlas vlastníka se stavebními úpravami, nebo s umístěním reklamních zařízení:
1) stavební úpravy
 • žádost o souhlas vlastníka je nutno zaslat prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Prahy 2 k rukám zástupce starostky
 • žádost musí obsahovat úplný popis stavebních úprav s uvedením přesné adresy, čísla bytové jednotky, podlaží, jména a příjmení nájemce (dtto u nebytových prostor)

Přílohy:

 • půdorys stávajícího stavu celého bytu (nebytového prostoru) v měřítku 1:50, 1:100
 • vyznačení požadovaných úprav
 • V případě žádostí o dodatečné povolení stavebních úprav nutno navíc doložit revizní zprávy elektroinstalace a plynu, tlakové a těsnostní zkoušky vody a kanalizace (podle toho, o jakou stavební úpravu se jedná), případně všechny vyjmenované. V tomto případě je nutno uvést, kdy byly stavební úpravy realizovány.
2) reklamní zařízení
 • žádost o souhlas vlastníka je nutno zaslat prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Prahy 2 k rukám zástupce starostky.

Přílohy:

 • situační nákres v měřítku 1:50, 1:100 s okótováním (pohled a řez reklamního zařízení), výška umístění nad chodníkem, zda se jedná o osvětlenou reklamu, materiálové a barevné řešení, námět reklamního zařízení
 •  stanovisko odboru památkové péče MHMP a dopravního inspektorátu Policie ČR Praha 2

Bližší informace:
Ing. Lenka Vondrová
lenka.vondrova@praha2.cz

JménoFunkceTelefonE-mail
Pokorný Michal pověřen vedením oddělení investic 236 044 247,
236 044 303
michal.pokorny@praha2.cz
Čejková Helena Ing. odborný referent 236 044 249 helena.cejkova@praha2.cz
Chladová Irena Připrava návrhu investic z rozpočtu a plánu oprav a služeb, zajišťování správy investičních dotací 236 044 176 irena.chladova@praha2.cz
Kinclová Iveta pověřena vedením oddělení investic 236 044 312 iveta.kinclova@praha2.cz
Kubrová Věra Ing. Příprava, zadávání a realizace veřejných zakázek 236 044 147 vera.kubrova@praha2.cz
Němcová Radmila Likvidace faktur, platební příkazy 236 044 283 radmila.nemcova@praha2.cz
Schneedörfler Jan Ing. arch. Příprava, zadávání a realizace veřejných zakázek 236 044 247 jan.schneedorfler@praha2.cz