Základní činnosti oddělení kontroly

Oddělení kontroly živnostenského odboru, jehož kompetence vyplývají ze zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje výkon kontrolní činnosti, při které sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a poskytování služeb podle § 69a živnostenského zákona a na podmínky provozování živnosti uložené v koncesní listině. Při kontrole plnění povinností, které vyplývají podnikateli pro provozování živnosti ze zvláštních předpisů, může živnostenský úřad vyžadovat od podnikatele doklady o splnění těchto povinností (např. kolaudační rozhodnutí, registrace na finančním úřadě, přihlášení na správě sociálního zabezpečení apod.)

  Zvláštními právními předpisy vztahujícími se na živnostenské podnikání jsou zejména:

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu,

zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění její změny č. 55/2003 Sb.,

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 307/2013 Sb., zákon o povinném značení lihu, v platném znění,

zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění,

zákon č. 247/2006 Sb., o omezení nočního provozu zastaváren a některých jiných provozoven v platném znění,

Všechny uvedené kompetence se vztahují pouze na podnikatele podnikající podle živnostenského zákona nebo na činnosti vykonávané v režimu živnostenského zákona. To znamená, že působnost živnostenského úřadu se nevztahuje na podnikání, které upravují zvláštní právní předpisy, a které je ze živnostenského zákona vyloučeno ustanovením § 3 ŽZ.

Za přestupky podle živnostenského zákona může živnostenský úřad ukládat pokuty příkazem na místě až do výše  10 000 Kč a ve správním řízení až do výše 1 000 000 Kč, může rozhodnutím uložit podnikateli odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti a stanovit přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, může pozastavit provozování živnosti nebo zrušit živnostenské oprávnění (§ 58 živnostenského zákona). Za přestupky porušením zvláštních předpisů ukládá pokuty ve správním řízení. Postup při těchto řízeních je upraven zákonem č. 500/2004Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.

Proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí prostřednictvím zdejšího odboru k živnostenskému odboru Magistrátu hl.m. Prahy, proti příkazu lze podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu u správního orgánu, který příkaz vydal.Povinnosti podnikatele

 

Povinnosti podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Jedná se zejména o tyto povinnosti vyplývající z ustanovení §§ 7 odst. 6, 11, 17 a 31 živnostenského zákona:

§ 7 odst. 6

  Podnikatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze 5 k živnostenskému zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou v této příloze stanoveny. Podnikatel vede o osobách splňujících podmínky odborné způsobilosti evidenci a uchovává kopie dokladů prokazujících tuto způsobilost minimálně 3 roky ode dne ukončení výkonu činností těmito osobami.

§ 11

  Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu, nesmí být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pro více než 4 podnikatele.

  Odpovědného zástupce je povinen ustanovit

a) podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 7,
b) podnikatel, který je právnickou osobou (česká právnická a zahraniční právnická osoba), pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti (živnosti řemeslné, vázané a koncesované uvedené v příl. č. 1, příl. č. 2 a příl. č. 3 živnostenského zákona).

  Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předloží podnikatel ke schválení živnostenskému úřadu. Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce předem písemně informoval podnikatele.

  Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce. To neplatí, je-li provozování živnosti pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu, že provozování živnosti je dočasně přerušeno (§ 31 odst11).

  Podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce i v případech, kdy to živnostenský zákon nevyžaduje.

§ 17

Podnikatel může živnost provozovat ve více provozovnách, pokud podnikatel má právní důvod pro jejich užívání. Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována, dále automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna. Mobilní provozovnou je provozovna, která je přemístitelná a není na jednom místě umístěna po dobu delší než 3 měsíce. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny a u mobilních provozoven oprávněnost umístění provozovny.

Zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen předem oznámit živnostenskému úřadu včetně uvedení předmětu podnikání (u živnosti volné také oboru činnosti) v této provozovně.

Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle stavebního zákona, byla řádně označena a aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny (posledně uvedená povinnost neplatí pro automaty).

Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby. Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (s výjimkou automatů), prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli (nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat), a ubytovací zařízení poskytující přechodné ubytování rovněž kategorií a třídou. Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo v provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka podle § 31 odst. 8 živnostenského zákona.

Při uzavření provozovny je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření s výjimkou mobilních provozoven a automatů.

§ 31

Podnikatel je povinen

viditelně označit obchodní firmou (popřípadě názvem) nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště (fyzická osoba), sídlo (právnická osoba) a zahraniční osoba organizační složku závodu, pokud ji zřizuje, a na žádost živnostenského úřadu je povinen prokázat právní důvod pro užívání těchto prostor,

podnikatel je povinen prokázat kontrolnímu orgánu na jeho žádost a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb,

 jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu,

identifikací účastníků se pro účely podle zákona č. 253/2008 rozumí

a) u fyzické osoby všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby,

 

b) u právnické osoby obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, údaje podle písmene a),

identifikací předmětu smluvního vztahu se rozumí zjištění názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla, jsou-li na výrobku uvedeny, jinak stručný popis výrobku, umožňující jeho dostatečnou identifikaci,

Identifikační údaje je podnikatel povinen evidovat a uchovávat po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy,

jestliže se účastník smluvního vztahu odmítne podrobit identifikaci, nebo není-li možné identifikovat předmět smluvního vztahu, nesmí podnikatel zboží koupit, přijmout ho do zástavy nebo zprostředkovat jeho nákup (povinnost identifikace se vztahuje především na bazary, zastavárny a starožitnictví),

zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka,

podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis podmínku bezúhonnosti zaměstnanců vyžaduje,

podnikatel a fyzické osoby provozující činnost, která je předmětem živnosti, osoby jednající jejich jménem a odpovědný zástupce jsou povinni pracovníkům živnostenského úřadu prokázat totožnost,

vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby, na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem osoby, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena,

na žádost živnostenského úřadu sdělit, zda živnost provozuje, a doložit doklady prokazující provozování živnosti,

nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy podle věty první po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně. Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště podnikatele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo adresu sídla správního orgánu; to neplatí, pokud podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na těchto adresách

Povinnosti podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Jedná se zejména o tyto povinnosti vyplývající z ustanovení §§ 9 až 13, 14a až 16 a 18 zákona o ochraně spotřebitele:

§ 9

řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou, s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné; těchto povinností se nemůže prodávající zprostit poukazem na skutečnost, že mu potřebné nebo správné informace neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel s výjimkou případů, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti,

§ 10

zajistit, aby prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny

a) názvem výrobku, označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití,

b) údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech, jde-li o obuv, s výjimkou těch výrobků, které podle prováděcího právního předpisu označování nepodléhají,

je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem, je prodávající povinen spotřebitele s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá,

  nelze-li prodávané výrobky označit přímo, musí je prodávající viditelně a srozumitelně označit výše uvedenými údaji jiným vhodným způsobem. Není-li možné vzhledem k povaze výrobků, je prodávající povinen tyto údaje na požádání spotřebitele nebo orgánů, které provádějí dozor nad dodržováním ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, pravdivě sdělit, popřípadě doložit,

prodávající nesmí odstraňovat ani měnit označení výrobků ani jiné údaje uvedené výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem,

  při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí prodávající na tyto skutečnosti spotřebitele předem zřetelně upozornit a takové výrobky musí být prodávány odděleně od ostatních výrobků,

  na prodej použitého zboží se informační povinnost vztahuje pouze přiměřeně,

§ 11

  informace uvedené v § 9, 10, 13 a informace týkající se reklamací poskytnuté písemně, musí být poskytnuty v českém jazyce

v případě prodeje výrobků, při jejichž označení byly použity symboly (piktogramy), je prodávající povinen na požádání vysvětlit nebo vhodně zpřístupnit spotřebiteli jejich význam,

§ 12

informovat v souladu s cenovými předpisy spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit. Informace o ceně nebo okolnost, že informace je neúplná anebo chybí, nesmí zejména vzbuzovat zdání, že:

a) cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti,
b) stanovení ceny závisí na okolnostech, na nichž ve skutečnosti nezávisí,
c) v ceně jsou zahrnuty dodávky výrobků, výkonů, prací nebo služeb, za které se ve skutečnosti platí zvlášť,
d) cena byla nebo bude zvýšena, snížena nebo nezměněna, i když tomu tak není,
e) vztah ceny a užitečnosti nabízeného výrobku nebo služby a ceny a užitečnosti srovnatelného výrobku nebo služby je takový, jaký ve skutečnosti není,

§ 13

prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit

 

§ 14a

provozovatel tržiště (tržnice), včetně obce pronajímající část veřejného prostranství k příležitostnému stánkovému prodeji, jsou povinni vést evidenci prodávajících, která musí obsahovat údaje v rozsahu uvedeném v ust. § 17 odst. 7 živnostenského zákona, a předložit ji na žádost dozorovému orgánu; evidenci je povinen uchovávat po dobu jednoho roku ode dne provedení evidenčního záznamu,

§ 15

umožňuje-li to povaha výrobku, na žádost spotřebitele výrobek překontrolovat nebo předvést,

vydat spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem,

není-li služba poskytnuta na počkání, je prodávající povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky. Potvrzení musí obsahovat označení předmětu služby, její rozsah, jakost, cenu za provedení služby a termín jejího plnění,

 

§ 16

na žádost spotřebitele vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

při prodeji výrobků s následnou dodávkou musí doklad obsahovat také místo určení a datum dodávky,

při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí být tyto skutečnosti v dokladu zřetelně vyznačeny,

 

na žádost orgánů dozoru nebo Policie v mezích jejích oprávnění, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu o nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování nebo nákupu či přijetí do zástavy, předložit identifikační údaje podle živnostenského zákona,

§ 18

informovat spotřebitele o peněžní částce za výkup vratných zálohovaných obalů a tuto informaci na viditelném místě zpřístupnit. O změně peněžní částky za vykupované vratné zálohované obaly nebo o ukončení výkupu vratných zálohovaných obalů je prodávající povinen informovat spotřebitele po dobu nejméně 30 kalendářních dnů před dnem provedení změny nebo ukončení výkupu. Po tuto dobu nesmí být výkup těchto obalů zastaven.

Povinnosti podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Jedná se zejména o tyto povinnosti vyplývající z ustanovení § 114 zákona o spotřebních daních:

§ 114

Tabákové výrobky vyrobené na daňovém území České republiky, na daňové území České republiky dovezené nebo na daňové území České republiky dopravené z jiného členského státu musí být značeny tabákovou nálepkou.

 

 

JménoFunkceTelefonE-mail
Bondra Markéta Bc. oddělení kontroly 236 044 126 marketa.bondra@praha2.cz
Doležal Lukáš Bc. kontrolní pracovník 236 044 141 lukas.dolezal@praha2.cz
Janáčková Alexandra Ing. vedoucí oddělení kontroly 236 044 140 alexandra.janackova@praha2.cz
Veselá Kateřina Bc. oddělení kontroly 236 044 138 katerina.vesela@praha2.cz
Žákovský Marek Ing. kontrolní pracovník 236 044 153 marek.zakovsky@praha2.cz