Oddělení krizového řízení a bezpečnosti

JménoFunkceTelefonE-mail
Veselák Ladislav Bc. vedoucí oddělení 236 044 262 ladislav.veselak@praha2.cz
Mikeš Jan Mgr. referent 236 044 235,
222 512 089
jan.mikes@praha2.cz
Paterová Terezie Mgr. protidrogová koordinátorka MČ Praha 2 236 044 143 terezie.paterova@praha2.cz


vedoucí oddělení:

Ladislav Veselák
3. nadzemní podlaží, kancelář č. 334,
tel.: 236 044 235, 222 512 089,

V samostatné působnosti:

Při zabezpečování úkolů starosty vyplývajících ze zákona o hlavním městě Praze spolupracuje s Městskou Policií HMP a Policií ČR. Podílí se na prevenci kriminality a na vytváření a realizaci programu protidrogové politiky městské části.

V přenesené působnosti - v oblasti krizového řízení a bezpečnosti:

 • zajišťuje spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím hlavního města Prahy při přípravě opatření za stavů ohrožení státu nebo válečného stavu podle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
 • organizuje přípravy občanů k obraně státu, agendu poskytování věcných prostředků, pracovní povinnosti a pracovní výpomoci podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
 • provádí výkon státní správy na úseku prevence závažných havárií (havarijní plánování) zajišťováním účasti veřejnosti a zpracováním a poskytováním informací podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
 • realizuje přípravu městské části na mimořádné události a další povinnosti při ochraně obyvatelstva podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • organizuje přípravy na krizové situace, včetně zpracovávání a aktualizace krizového plánu, činnosti bezpečnostní rady a dalších povinností podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
 • organizuje přípravu městské části na hospodářská opatření pro krizové stavy a jejich organizační zajištění podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
 • organizuje přípravu městské části na řešení stavů ropné nouze podle zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
 • organizuje ochranu před povodněmi podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon); organizuje podle rozhodnutí povodňové komise městské části nebo krizového havarijního štábu městské části technická opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku
 • zajišťuje činnost povodňového orgánu mimo povodeň, dle § 77, odst.2, písm.b) zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách  a o změně některých zákonů
 • sumarizuje podklady pro zpracování povodňového plánu městské části a správního obvodu,
  11.  vede agendy povodňové komise městské části
 • připravuje podklady pro strategii státní pomoci při obnově území postiženého živelnou pohromou podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelnou nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
 • zajišťuje plnění povinností městské části na úseku ochrany utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • zajišťuje plnění povinností městské části na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
na úseku bezpečnosti
 • spolupracuje s Městskou policií HMP a Policií ČR při zabezpečování úkolu starostky MČ vyplývajících ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů;

na úseku prevence kriminality

 • předkládá ke schválení prioritní zaměření, náměty a projekty v oblasti prevence kriminality na území MČ,
 • zajišťuje agendu spojenou s dotačním řízením v oblasti prevence kriminality na území MČ,
 • zajišťuje možnosti získání prostředků z titulu dotačních vztahů s MHMP, ministerstva, fondy Evropské unie, včetně shromažďování podkladů a zpracování žádostí,
 • metodicky řídí spolupráci se všemi subjekty v oblasti prevence kriminality a ostatních sociálně patologických jevů, zejména s odbory ÚMČ, Městským centrem sociálních služeb a prevence, Policií ČR, Městskou policií HMP, nestátních organizací apod.,
 • organizuje preventivní systém na místní úrovni, do něhož jsou zapojeny orgány veřejné správy, policie a nestátních organizací a dalších institucí působících na území MČ,
 • poskytuje poradenské služby občanům MČ

na úseku protidrogové politiky MČ

 • podílí se na vytváření a realizaci programu protidrogové politiky MČ,
 • zajišťuje možnosti získání prostředků z titulu dotačních vztahů s MHMP, ministerstvy, fondy Evropské unie, včetně shromažďování podkladů a zpracování žádostí,
 • zajišťuje agendu spojenou s dotačním řízením v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality,
 • koordinuje preventivní protidrogové akce v rámci regionu, úzce spolupracuje s Policií ČR, Městskou policií, nestátními neziskovými organizacemi, školami a ostatními školskými zařízeními a institucemi v oblasti zdravotnictví,
 • poskytuje poradenské služby obyvatelům MČ