Oddělení správy a ekonomiky majetku

Nový správce majetku, Správa nemovitostí Ptraha 2, a. s., která je 100% vlastněná městskou částí, zajišťuje od 1. ledna kompletní správu majetku městské části Praha 2. Domy ve vlastnictví městské části Praha 2 spravovaly dříve na základě mandátních smluv různé správní firmy.

Správa nemovitostí Praha 2

SNP2 spravovaný majetek k 31. 8. 2021

Kontakty na Správu nemovitostí Praha 2 a rozdělení domů

V případech naléhavých poruch je pro každý dům zajištěna havarijní služba, pro konkrétní dům je u vstupu do domu, příp. na vývěsce, uvedena firma, která havarijní službu provádí.

Oddělení správy a ekonomiky majetku se zabývá podněty občanů týkající se správy nemovitostí (kde je vlastníkem MČ Praha 2), kontrolou vyúčtování služeb, žádostmi o slevu z nájemného, vede evidenci pohledávek z titulu dlužného nájemného a služeb, vede evidenci úhrad nákladů soudních řízení a evidenci složených jistin, včetně zasílání ročních  úroků z těchto jistin a vrácením složených jistin. Sleduje platby za podílové domy a domy prodané v rámci tzv. privatizace. Se svými dotazy, žádostmi a podněty se můžou občané obrátit na kteréhokoli pracovníka oddělení.

Podněty občanů týkající se správy nemovitostí

Podněty lze uplatnit osobně nebo písemně nejprve na příslušné správní firmě. V případě, že odpověď nebude uspokojivá je možnost obrátit se na oddělení správy a ekonomiky majetku. Co se týká drobných oprav v bytě a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu, postupuje MČ Praha 2 podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a nařízení vlády č. 308/2015 o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

Komunikace s nájemníky

V rámci zkvalitňování služeb provozuje městská část Praha 2 webovou aplikaci, která nájemcům umožnuje (na základě žádosti nájemce u přísl. SF o zaslání přístupových dat) nahlížet do Internetového domovního evidenčního systému – iDES. Na webových stránkách v sekci Občan/bydlení najde nájemce obecního bytu či nebytového prostoru vstup do aplikace, kde je umístěn náhled na předpis nájemného, uhrazené platby a výpočtový/evidenční list pronajatého  prostoru. Dále v této aplikaci může nájemce vložit podnět k provedení údržby, nahlášení havárie nebo podnět ke správě domu. Co se týká podnětu, ten se současně zobrazuje příslušné správní firmě, která zaznamená do aplikace postup řešení. Tento postup také monitoruje příslušný pracovník MČ Praha 2, odboru majetku a investic, oddělení správy a ekonomiky majetku. V rámci stejného vstupu do aplikace se nájemci zobrazí možnost náhledu a tisku nejdůležitější části PENB (průkazu energetické náročnosti budovy). Tuto možnost nájemce nalezne v odkazu dokumenty ke stažení (Energetický štítek budovy).

 

Vyúčtování služeb

Je prováděno na základě skutečných nákladů účtovaných dodavateli jednotlivých služeb a to v souladu s platnými právními předpisy, zák. 67/2013 Sb.

Žádosti o slevu z nájemného

Na základě žádosti občanů předloží oddělení správy a ekonomiky majetku žádost k projednání majetkové komisi Rady městské části Praha 2. Žádost je nutno předložit písemně. Následně je žadatel vyrozuměn o rozhodnutí majetkové komise nebo rozhodnutí Rady městské části Praha 2.
U stavebních prací hrazených MČ Praha 2 za předpokladu, že tyto práce probíhají v bytech nájemníků, bude poskytována sleva bez žádosti nájemců bytů automaticky - viz usnesení RMČ č. 687 ze dne 16. prosince 2008.

Evidence pohledávek

Evidence pohledávek se vede na příslušných správních firmách. V případě vzniku dlužné částky, před podáním žaloby je možné s dlužníkem sepsat dohodu o splátkách, kterou při splatnosti do 18 měsíců schvaluje Rada městské části Praha 2 a při splatnosti nad 18 měsíců schvaluje Zastupitelstvo městské části Praha 2 dle zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění. Úhrady schválených splátkových dohod kontrolují správní firmy měsíčně. Žádost o sepsání splátkové dohody se uplatní u příslušné správní firmy.

Evidence jistin

Oddělení správy a ekonomiky majetku sleduje a eviduje složené jistiny u bytů a nebytových prostor. Vyřizuje vrácení jistin při ukončení nájmu u bytů a nebytových prostor a zasílá roční úroky z vložených jistin.

Evidence majetku

V kompetenci oddělení OSEM je evidence majetku MČ Praha 2.

Nájem nebytových prostor

Zveřejnění veškerých volných nebytových prostorů v obecních domech:

 • průběžně na úřední desce Úřadu městské části Praha 2 po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech MČ, současně jsou nabízeny i zde
Možnost prohlídek zveřejněných nebytových prostor:
 • prohlídky zveřejněných nebytových prostorů umožní a další informace poskytne správce po telefonické dohodě, kontakt na  správce je vždy uveden na vývěsce
Způsob doručení nabídky:
 • nabídku na konkrétní nebytový prostor s uvedením závazné výše nájemného je třeba doručit na příslušném formuláři, který je k dispozici v informační kanceláři ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20, nebo zde, plus požadované přílohy v zalepené obálce do podatelny Úřadu městské části Prahy 2, nejpozději do data uvedeného na vývěsce. Obálku je nutné zřetelně označit “NEBYTOVÉ PROSTORY – adresa – NEOTVÍRAT!”
Náležitosti nabídky:
 • výše nájemného v Kč/m2/rok
 • předpokládaná výše vložených finančních prostředků nákladem nájemce (investic)
 • přesná specifikace účelu nájmu (s vyloučením hazardních her a erotických služeb)
 • kopie živnostenského listu nebo jiného oprávnění k výkonu předmětné činnosti
 • kopie osvědčení o registraci k DPH, event. prohlášení, že uchazeč není plátcem DPH
 • vlastnoruční podpis, adresu a telefonické spojení
 • v případě, že se jedná o podnikatele - fyzickou osobu - s trvalým pobytem na území městské části Praha 2, bude pouze pro účel hodnocení nabídky k nabídnuté částce nájemného za rok připočtena částka (bonus) rovnající se průměrné výši daně z příjmu fyzických osob za poslední zdaňovací období, stanovené Radou městské části Praha 2 na příslušný kalendářní rok

Upozornění:
Rada MČ Praha 2 bude preferovat zájemce o provozování činnosti, k níž je nebytový prostor kolaudován. Bude-li upřednostněn zájemce, který zamýšlí v nebytových prostorách provozovat jinou činnost, než je ta, k níž je prostor kolaudován, uzavře s MČ Praha 2 smlouvu o zajištění souladu rozhodnutí stavebního úřadu a účelu nájmu nebytového prostoru. Teprve po zajištění tohoto souladu bude se zájemcem uzavřena nájemní smlouva.

Kritéria výběru:
Při výběru přihlíží majetková komise Rady městské části Praha 2 především k těmto kritériím:
 • způsob využití navrhovaný nájemcem (viz. upozornění)
 • výše nabídnutého nájemného
 • předpokládaná výše vložených finančních prostředků nákladem nájemce (investic)
 • kvalita záměru v obecné rovině i z hlediska zájmu obce
 • řádné plnění závazků vůči obci - městské části Praha 2
 • celková věrohodnost nabídky
 • podklady prokazující nárok na bonus dle posledního bodu výše uvedeného výčtu kriterií, tj. daňové přiznání za poslední zdaňovací období opatřené prezenčním razítkem FÚ

Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je složení částky rovnající se trojnásobku měsíčního nájemného jako jistiny k zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci v případě nedodržení smluvních ujednání.
Návrhy na uzavření nájemních smluv na pronájem nebytových prostor předkládá majetková komise ke schválení Radě městské části Praha 2.
Majetková komise předkládá Radě městské části Praha 2 ke schválení i veškeré další změny v nájemních smlouvách (prodloužení nájemního vztahu, změna předmětu a účelu nájmu, změny doby nájmu, úprava výše nájemného apod.).

Další informace poskytne odd. správy a ekonomiky majetku Věra Kolářová, nám. Míru 20,  tel.: 236 044 330

Seznam všech nemovitostí MČ Praha 2 k 31. 8. 2021