KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

 

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Povolení ke kácení dřevin se vydává podle zákona 114/92 Sb., (§ 8 odst.1).
Vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb., určuje, jaké náležitosti musí žádost o kácení dřevin obsahovat.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce pozemku se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny mimo les rostou, na odbor životního prostředí ÚMČ Praha 2.

Žádost není nutné podávat v následujících případech:

 1. Povolení není třeba ke kácení dřevin jde-li o stromy s obvodem kmene ve výšce 130 cm menším než 80 cm, u keřových porostů  do celkové plochy 40 m2 (§ 8 odst. 3,  zákon 114/92 Sb., § 8 odst. 2, vyhláška MŽP 189/2013 Sb.).
 2. Z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem na ÚMČ Praha 2 odboru životního prostředí, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění (§ 8 odst. 2, zákon č.114/1992 Sb.).
 3. Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody (ÚMČ Praha 2, OŽP) do 15 dnů od provedení kácení (§ 8 odst. 4,  zákon č. 114/1992 Sb.).

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podáním písemné žádosti s předepsanými přílohami  ÚMČ Praha 2, odboru životního prostředí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 2, Odbor životního prostředí.
Dveře č. 425, 4. patro budovy úřadu, tel.: 236 044 269, Bc. Július Molnár – Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–12.00, 13.00–17.30.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké přílohy musí žádost obsahovat:

 • jméno a adresu žadatele,
 • doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les (snímek z pozemkové mapy se zákresem dřevin včetně parcelních čísel, výpis z katastru nemovitostí s evidenčními údaji o pozemku nebo jiné doložení vlastnického či nájemního vztahu k pozemkům – výpis z katastru nemovitostí nesmí být starší 6 měsíců),
 • specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,
 • udání obvodu kmene ve 130 cm nad zemí,
 • zdůvodnění žádosti,
 • uvedené přílohy musí obsahovat i oznámení dle § 8 odst. 2 a 4 zákon č. 114/1992 Sb.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsaný tiskopis Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - § 8 odst. 1, zákon 114/1992 Sb., Oznámení o kácení  dřevin rostoucích mimo les § 8 odst. 2, zákon 114/1992 Sb. a  Oznámení o pokácení  dřevin rostoucích mimo les § 8 odst. 4, zákon 114/1992 Sb.obdržíte na Odboru životního prostředí Městské části Praha 2, nám. Míru 20, 120 00 Praha 2 nebo jsou k dispozici na www.praha2.cz

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je do 90 dnů od podání žádosti.

Kteří jsou další účastníci řízení v případě kácení dřevin:

Dle § 70 zákona č.  114/1992 Sb., jsou  informována občanská sdružení, která mají možnost se ve stanovené lhůtě přihlásit jako účastníci  řízení.

Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

Účast při ústním jednání a místním ohledání.

Právní předpisy:

Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, § 8.
Vyhláška MŽP ČR č. 189/2013 Sb., § 8, kterou se provádějí některá ustanovení zákona. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat písemně do 15 dnů od jeho doručení k Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím Úřadu městské části Praha 2.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 • uložení pokuty fyzické osobě až do výše 10 000 Kč za nesplnění ohlašovací povinnosti (dle § 87 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb.),
 • uložení pokuty fyzické osobě až do výše 20 000 Kč za pokácení bez povolení nebo poškození dřeviny rostoucí mimo les (dle § 87 odst. 2 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb.),
 •  uložení pokuty fyzické osobě až do výše 100 000 Kč za pokácení bez povolení nebo závažné poškození skupiny dřevin rostoucích mimo les (dle § 87 odst.3 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb.),
 • uložení pokuty právnické a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 1 000 000 Kč - za poškození nebo nepovolené pokácení dřevin rostoucích mimo les (dle § 88 odst.1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb.) - za nesplnění ohlašovací povinnosti nebo nesplnění náhradní výsadby podle § 9 (dle § 88 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb.).

 

Upozornění: U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.