Povinně zveřejňované informace


1. Oficiální název:
Městská část Praha 2

2. Důvod a způsob založení:

 Městská část Praha 2 vznikla zákonem ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, v současné době ve znění zákona č. 131/2000 Sb., Zákon o hlavním městě Praze a usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy, kterým se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů. Je to subjekt vzniklý ze zákona, zabývající se všeobecnou veřejnou správou a navazující na působení Obvodního národního výboru Prahy 2, jehož zřizovatelem je Magistrát Hlavního města Prahy.

 

3. Organizační struktura

Organizační struktura
 1. Schéma organizační struktury (pdf)
 2. Podpisový řád (doc)
 3. Organizační řád (docx) – Příloha č. 1 k Organizačnímu řádu ÚMČ Praha 2 (doc)
 4. Adresář úřadu a informace o jednotlivých odborech
 5. Organizace zřízené MČ

 

4. Kontaktní spojení

Městská část Praha 2
Úřad městské části Praha 2
nám. Míru 20/600
Praha 2
120 39
tel: 236 044 111
fax: 222 510 138 
ID datové schránky: y7yb44i

4.1. Kontaktní poštovní adresa: 
nám. Míru 20/600
Praha 2
120 39

4.2. Adresy úřadoven pro osobní návštěvu
Úřad městské části Praha 2 – nám. Míru 20/600, Praha 2
Úřad městské části Praha 2 – oddělení přestupků, nám. Míru 14/227, Praha 2
Informační kancelář – nám. Míru 20/600, Praha 2
Informační kancelář – Jaromírova 23, Praha 2


4.3 Úřední hodiny

úřední hodiny

4.4. Telefonní čísla

telefonní čísla

4.5. Čísla faxu

faxové číslo: 222 510 138

4.6. Adresa internetové stránky
http://www.praha2.cz

4.7. Adresa e-podatelny
posta@praha2.cz

4.8. Další elektronické adresy
kontakty - struktura úřadu

 

 

5. Případné platby lze poukázat

19 - 2000758339/0800 - Tento účet je určen pro příjem pokut, správních a místních poplatků.
(Poznámka: před uskutečněním platby kontaktujte vždy příslušný odbor úřadu nebo referenta, který Vám sdělí číslo variabilního symbolu, který je povinný pro identifikaci platby.)

 

6. IČ

IČ: 00063461
Identifikační číslo základní územní jednotky (ZÚJ): 500089

 

7. DIČ

CZ00063461

 

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů
seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet na r. 2021 a střednědobý výhled rozpočtu
Usnesení ZMČ Praha 2 č. 148 ze dne 1. 3. 2021


Přílohy:
8.3. Rozpočtová opatření provedená Radou městské části Praha 2 a Zastupitelstvem městské části Praha 2 v roce 2021 jsou v souladu s ustanovením § 16 odstavce 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněna v elektronické podobě prostřednictvím internetových stránek MČ Praha 2 na adrese www.praha2.cz  v části Úřad a samospráva v záložce Volené orgány – Usnesení rady a zastupitelstva.

8.4. Závěrečný účet 2020
Usnesení ZMČ Praha 2 č. 172 ze dne 21. 6. 2021

Přílohy:
 • Souhrnná zpráva o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti – závěrečný účet příloha 1
 • Plnění rozpočtu MČ Praha 2 za rok 2020 – příloha 2
 • Plnění finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 za rok 2020 (porovnání s rokem 2019) – příloha 3
 • Rozdělení výsledku hospodaření do fondů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 2 za rok 2020 – příloha 4
 • Výsledky hospodaření školských příspěvkových organizací MČ Praha 2 za rok 2020příloha 5
 • Přehled finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2020příloha 6
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 2 – příloha 7

8.5. Zásady pro hospodaření městské části Praha 2 v období rozpočtového provizoria na rok 2022
Usnesení ZMČ Praha 2 č. 193 ze dne 20. 9. 2021
Příloha k usnesení č. 193

8.6
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2
Usnesení RMČ Praha 2 č. 893 ze dne 4. 12. 2017
Příloha k usnesení č. 893
 

8.6.1. Aktualizace střednědobého rozpočtového výhledu PO Centrum sociálních služeb Praha 2 na roky 2021–2023
Usnesení RMČ Praha 2 č. 810 ze dne 14. 12. 2020 včetně přílohy

8.6.2.Aktualizace střednědobého výhledu hospodaření Knihovny na Vinohradech 2021–2023
Usnesení RMČ Praha 2 č. 790 ze dne 14. 12. 2020

8.6.3.Aktualizace střednědobého výhledu hospodaření Novoměstské radnice 2021–2023
Usnesení RMČ Praha 2 č. 790 ze dne 14. 12. 2020

8.6.4.
Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu školských příspěvkových organizací Praha 2 na rok 2021–2023
Usnesení RMČ Praha 2 č. 792 ze dne 14. 12. 2020


8.7. Struktura rozpočtu příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 na rok 2021
Usnesení Rady MČ č. 211 ze dne 6. 4. 2021 včetně přílohy 


8.8.
Struktura rozpočtu příspěvkových organizací Knihovna na Vinohradech se samostatnou působností a Novoměstská radnice na rok 2020 včetně usnesení.

8.8.1 Struktura rozpočtu KNV 2021 ( návrh)
8.8.2 Struktura rozpočtu 2021 NR (návrh)8.9. Struktura rozpočtu školských příspěvkových organizací MČ Praha 2 na rok 2021
Usnesení RMČ Praha 2 č. 212 ze dne 6. 4. 2021 včetně přílohy

Přehled rozpočtů z předcházejících let

Rozklikávací rozpočet

 

9. Žádosti o informace

Podávejte v podatelně.
Žádost je možno podat: ústně - osobně či telefonicky
písemně - individuální podání, na formuláři Žádost o poskytnutí informace (doc; 23,5 kB), elektronickou poštou, faxem.
Další informace: Směrnice Rady MČ Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , jejíž součástí je Sazebník úhrad za poskytování informací.> INFORMACE POSKYTNUTÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. V ROCE 2021

> INFORMACE POSKYTNUTÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. V ROCE 2020

> INFORMACE POSKYTNUTÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. V ROCE 2019

            > INFORMACE POSKYTNUTÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. V ROCE 2018
> INFORMACE POSKYTNUTÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. V ROCE 2017

> INFORMACE POSKYTNUTÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. V ROCE 2016

> INFORMACE POSKYTNUTÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. V ROCE 2015

> INFORMACE POSKYTNUTÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. V ROCE 2014

> INFORMACE POSKYTNUTÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. V ROCE 2013

> INFORMACE POSKYTNUTÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. V ROCE 2012
 
> INFORMACE POSKYTNUTÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. V ROCE 2011

> INFORMACE POSKYTNUTÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. V ROCE 2010

> INFORMACE POSKYTNUTÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. V ROCE 2009

> INFORMACE POSKYTNUTÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. V ROCE 2008

> INFORMACE POSKYTNUTÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. V ROCE 2007

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání - Podatelna.
Stížnosti zasílejte buď poštou na adresu úřadu: ÚMČ Praha 2, příslušný odbor, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2, nebo e-mailem do oddělení stížností na adresu: vlastimil.kolar@praha2.cz, nebo předejte osobně v podatelně (úřední hodiny viz rubrika Podatelna), či zašlete e-mailem na adresu: posta@praha2.cz.

 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným ÚMČ Praha 2 se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
Opravné prostředky buď zašlete poštou na adresu úřadu: ÚMČ Praha 2, příslušný odbor, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2, nebo předejte osobně v podatelně (úřední hodiny viz rubrika Podatelna), či zašlete e-mailem na adresu: posta@praha2.cz.

 

12. Formuláře

Přehled formulářů dle příslušných odborů

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

 

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy: 
Vybraná usnesení RMČ – pravidla
Zákon 131/2000 Sb. v platném znění o hlavním městě Praze
Statut hl. m. Prahy a vyhlášky hl. m. Prahy
Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Ostatní zákony, podle kterých pracují jednotlivé odbory 

Veškeré předpisy jsou k nahlédnutí v informační kanceláři ÚMČ Praha 2 Úplné znění vydaných právních předpisů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

14.2. Vydané právní předpisy
nejsou

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací 

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (Magistrát hl. m. Prahy). V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv
K poskytování informací ÚMČ Praha 2 nejsou potřeba žádné vzory licenčních smluv.

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou městskou částí Praha 2 poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zákona 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb. Výroční zprávy, podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů