Přehled předpisů nejčastěji používaných na úseku přestupků

na úseku přestupků:

 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 20/2007 Sb. HMP, na ochranu veřejného pořádku v souvislosti s nabízením a poskytováním sexuálních služeb na veřejných prostranstvích
 • obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 14/2000 Sb. HMP, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti se žebráním, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 6/2001 Sb. HMP, o ochraně veřejné zeleně
 • obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 12/2008 Sb. HMP, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)
 • obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)
 • obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 21/2004 Sb. HMP, o znaku a vlajce hlavního města Prahy a jejich užívání
 • obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 23/2003 Sb. HMP, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení hlavního města Prahy č. 20/2006 Sb. HMP, o maximálních cenách osobní taxislužby, ve znění pozdějších předpisů

Návrat na stránku Odbor správních agend​​

Zveřejněno: 29.07.2009 – support@publix.cz   |   Aktualizováno: 24.01.2019 – ondrej.jicha@praha2.cz
Vytisknout