Programové prohlášení rady pro volební období 2018–2022

Programové prohlášení Rady MČ Praha 2 na období 2018–2022

Preambule

Zastupitelé politických subjektů ODS, TOP 09, ANO 2011 a OSB vyjádřili v koaliční smlouvě, uzavřené dne 23. 11. 2018, společnou vůli převzít plnou zodpovědnost za správu městské části Praha 2 (dále jen MČ Praha 2).

Hlavním cílem Rady městské části Praha 2 (dále jen Rady MČ) v období 2018–2022 je pokračovat v odpovědné správě a rozvoji městské části, aby byla i nadále příjemným a bezpečným místem pro život svých občanů všech věkových kategorií i sociálních skupin, aby se rozvíjela s respektem k tradicím i s otevřeností k novým trendům. Budeme přitom vycházet ze specifických podmínek určených polohou v centru města, převážně rezidenčním charakterem území, bohatým kulturně-historickým dědictvím i demografickým složením a potenciálem obyvatel Prahy 2.

Rada MČ bude vykonávat působnost svěřenou městské části odpovědně, s péčí řádného hospodáře. Našimi prioritami budou v souladu s koaliční smlouvou hospodárnost a rozpočtová odpovědnost v dlouhodobém výhledu, moderní a otevřená správa, efektivní správa majetku a stabilizace rezidentů, stejně jako řešení v oblastech dopravy, bezpečnosti, životního prostředí a využití veřejného prostoru. Tam, kde je to nutné z hlediska kompetencí, budeme usilovat o úzkou součinnost s hl. m. Prahou a s ostatními městskými částmi.

Rada MČ si stanovuje pro toto volební období následující programové závazky, které jsou členěné do tematických kapitol zohledňujících složení Rady MČ a působnost jejích členů.

1. Hospodaření

Základním úkolem hospodářské politiky Rady MČ je dlouhodobě vyrovnané hospodaření, odpovědná příprava rozpočtu a plánu zdaňované činnosti i kontrola efektivity vynaložených prostředků.

a)  Budeme společně s jinými městskými částmi nadále usilovat o to, aby přidělování dotací z rozpočtu hl. m. Prahy odráželo charakter MČ i míru povinností přenášených Statutem hl. m. Prahy (dále jen Statut).

b)  Finanční prostředky z prodeje majetku budou i nadále uvolňovány převážně na projekty, ze kterých budou mít užitek všichni občané a podnikatelé v Praze 2.

c)  Zkvalitníme přípravné práce na jednotlivé investiční projekty a řízení i kontrolu jejich realizace.

d)  Budeme důsledně využívat nástroje pro zajištění úspor výdajů při zachování kvality dodávek a služeb, zejména využíváním soutěžního prostředí.

e)  Budeme usilovat o možnost získávání finančních prostředků z různých dotačních titulů.

f)  Nadále budeme podporovat veřejně prospěšné aktivity obohacující život v Praze 2 cílenou grantovou a dotační politikou.

2. Sociální politika a zdravotnictví

Budeme nadále prosazovat sociální politiku zaměřenou na zvýšení dostupnosti a rozšíření nabídky služeb potřebným občanům, kteří jsou sociálně znevýhodněni z důvodu věku, přechodné životní nepřízně či zdravotního postižení. Sociální a zdravotní politiku budeme realizovat prostřednictvím vlastních zařízení, podpory specializovaným neziskovým organizacím, opatřeními v oblasti sociálního bydlení a dalšími vhodnými způsoby.

a)  Zahájíme přípravu na výstavbu Domova se zvláštním režimem pro lidi se ztrátou soběstačnosti a tím budeme i rozšiřovat kapacity Centra sociálních služeb pro stávající pobytové a odlehčovací služby.

b)  Dále budeme zkvalitňovat terénní a pečovatelské služby pro seniory a hendikepované, pokračovat ve službách tísňové péče pro osaměle žijící seniory.

c)  Budeme rozvíjet aktivní pomoc potřebným prostřednictvím Nadačního fondu Dvojka srdcem.

d)  Formou grantů a účelových dotací budeme podporovat neziskové organizace, které poskytují sociální a podpůrné služby pro různé skupiny obyvatel.

e)  Budeme i nadále podporovat oblíbené aktivity klubu Dvojka pro seniory.

f)  Budeme i nadále podporovat seniory formou zvýhodněného pronájmu bytů podle pravidel sociální politiky bez zvyšování nájemného.

g)  Budeme motivovat kvalitní sociální pracovníky.

h)  Budeme připravovat speciální preventivní a sociální programy pro osaměle žijící seniory, rodiny s ohroženými dětmi a lidi bez domova.

i)  Budeme zajišťovat právní a jiné poradenské služby seniorům v oblasti sociální a bytové politiky.

j)  Budeme pokračovat v terénních službách pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin a nadále rozvíjet služby nízkoprahového centra pro děti a mládež.

k)  Budeme podporovat chráněné dílny pro hendikepované.

l)  Budeme i nadále podporovat dostupnost lékařské péče a lékárenské služby na území Prahy 2.

m)  Budeme podporovat zdravotní prevenci a zdravý životní styl.

3. Školství a volný čas

Vzdělání je základní investicí do budoucnosti, proto budeme v oblasti školství spadající do působnosti MČ i nadále podporovat rozvoj jednotlivých typů škol s ohledem na trendy ve vzdělávání i předpokládaný demografický vývoji Prahy 2. Cílem je zajistit možnost kvalitního vzdělávání a zajímavou nabídku volnočasových aktivit v blízkosti bydliště.

a)  Budeme rekonstruovat stávající školní budovy včetně vnitřního vybavení, budovat a rekonstruovat školní sportoviště a zařízení pro volnočasové aktivity.

b)  Dále budeme vzdělávat učitele a motivovat pedagogické i nepedagogické pracovníky ve školství včetně odpovídajícího finančního ohodnocení.

c)  Podpoříme snižování školní administrativy i využití moderních technologií ve vzdělávání.

d)  Podpoříme práci školních psychologů a speciálních pedagogů, podpoříme alternativní přístupy ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

e)  Budeme pokračovat v preventivních programech v oblasti rizikového chování (šikana, záškoláctví, rasismus a xenofobie, vandalství aj.).

f)  Zajistíme bezpečnost ve školách a jejich okolí.

g)  Budeme podporovat meziškolní spolupráci včetně mezinárodních programů.

h)  Budeme uplatňovat zásady zdravé výživy, moderní trendy v jídelních provozech.

i)  Budeme zavádět dílny pro 21. století zaměřené na tradiční řemesla.

j)  Budeme podporovat pohybové aktivity dětí a rozvíjení zdravého životního stylu.

k)  Budeme podporovat mimoškolní činnosti dětí a mládeže a společné aktivity rodin s dětmi i dětské a mládežnické organizace.

l)  Budeme zajišťovat další činnost klubu Dvojka pro děti a rodiče.

m)  Budeme podporovat prázdninové programy, pobytové a příměstské tábory.

n)  Budeme využívat školní zařízení i pro vzdělávání a aktivity dospělých, příp. pro mezigenerační spolupráci.

4. Kultura a společenské aktivity

Kulturní a společenské aktivity obohacují život v městské části, proto je budeme nadále rozvíjet a podporovat. Budeme přitom respektovat bohaté kulturní a historické dědictví Prahy 2, dlouhodobé tradice i současný potenciál kulturních aktérů, včetně našich spoluobčanů. Přitom budeme usilovat o širokou tematickou nabídku a zapojení různých generací.

a)  Zajistíme pokračování činnosti Novoměstské radnice a Knihovny na Vinohradech jako prestižních center Prahy 2 v oblasti kultury, společenských a vzdělávacích aktivit.

b)  Budeme pokračovat v realizaci osvědčených koncertních cyklů (Grébovka, Bastion, hudební léto, adventní koncerty aj.).

c)  Budeme připomínat významná výročí, historii Prahy 2, ale i současnost, a to formou tematicky zaměřených akcí, výstav, vydáváním publikací i jinými způsoby.

d)  Uspořádáme každoročně již tradiční akce, jakými jsou vinobraní, velikonoční a vánoční trhy, Den veteránů) či akce spojené s oživením vybraných lokalit (Nusle, Vyšehrad aj.).

e)  Formou grantových programů a účelových dotací podpoříme projekty dalších subjektů, a to již osvědčených i nových.

f)  Budeme dále rozvíjet činnost klubu Dvojka pro přátele kultury ve spolupráci s partnery klubu i formou vlastních akcí.

g)  Zajistíme další rozvoj projektu Encyklopedie Prahy 2 zaměřeného na publikování informací o kulturně-historickém dědictví Prahy 2 v široce dostupné elektronické formě.

h)  Ve spolupráci s jinými pořadateli a spolky působícími v Praze 2 budeme i nadále podporovat kulturní, společenské a osvětové aktivity, určené pro lidi různých zájmů napříč generacemi.

i)  Budeme pokračovat v  oživování veřejného prostoru, a to i formou projektů podporujících zapojení veřejnosti. Zároveň budeme respektovat charakter příslušného prostoru a oprávněné zájmy okolních rezidentů.

5. Sport

Sport je vedle kultury a vzdělávání vhodným prostředkem, jak se rozvíjet ve svém volném čase. Budeme proto podporovat sportovní aktivity nejen zaměřené na děti a školní mládež, uvedené v kapitole Školství, ale aktivity pro všechny věkové kategorie a skupiny obyvatel, včetně rodin s dětmi, seniorů a hendikepovaných.

a)  Budeme podporovat sportovní kluby a zařízení na území MČ formou grantů a dotací. Podpoříme nejen organizace disponující členskou základnou mládeže, ale i pořadatele různých akcí pro všechny generace.

b)  Budeme pokračovat v budování sportovišť dostupných pro veřejnost v rámci našich škol i v parcích (fitness prvky).

c)  Poskytneme vybraná veřejná prostranství pro sportovní aktivity a budeme pomáhat pořadatelům i s propagací.

d)  Zajistíme pro veřejnost možnost využívat venkovní atletické sportoviště u Sokolovny v Riegrových sadech a budeme podporovat výstavbu moderního sportovního areálu.

e)  Budeme akcemi jako Festival sportu propagovat sportování a zdravý životní styl vč. možnosti zapojení občanů do některé ze sportovních organizací působící v Praze 2.

f)  Budeme spolupracovat s aktivními úspěšnými sportovci, kteří mohou působit jako inspirativní vzor pro spoluobčany Prahy 2.

6. Výstavba a územní rozvoj

S ohledem na polohu v centru města má územní rozvoj  v Praze 2 omezené možnosti. Souvisí s dalšími tématy, jako je památková ochrana, majetek a kvalita života. MČ zajišťuje především úpravy veřejných prostranství ve prospěch svých obyvatel. Většina veřejných prostor však není městské části svěřena Statutem a součinnost hl. města Prahy je tudíž klíčovou podmínkou.

a)  V rámci projednávání Strategického plánu HMP, nového Metropolitního (územního) plánu a Management plánu PPR budeme prosazovat zájmy MČ.

b)  Budeme usilovat o posílení pozice MČ v procesu rozhodování o svém území.

c)  Budeme prosazovat přímé tramvajové propojení z Vinohradské ulice na Prahu 1.

d)  Budeme usilovat o snížení dopravního zatížení MČ a vytvoření nového mezibřežního propojení mezi Prahou 4 a Prahou 5.

e)  Budeme prosazovat ztrojkolejnění Železničního mostu a zřízení zastávky PID v oblasti Výtoně.

f)  Budeme usilovat o zvýšení kvality veřejných prostranství, například odstraněním bariér ve prospěch hendikepovaných občanů, zřízením bezbariérových přístupů do stávajících stanic metra a realizací trasy D metra.

g)  Při revitalizaci Karlova náměstí budeme prosazovat jeho multifunkčnost pro současné potřeby obyvatel.

h)  Budeme postupovat podle schváleného Programu regenerace MČ Praha 2 a zajistíme jeho aktualizaci.

i)  Při projednávání staveb investorů budeme usilovat o minimalizaci zátěže prostředí v městské části. 

j)  Budeme zajišťovat péči o svěřené nemovité památky a spolupůsobit ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

k)  Budeme podporovat ochranu bytového fondu a výrazné zastoupení zeleně.

l)  Budeme rozvíjet interaktivní mapový portál WebGIS Prahy 2.

m)  Budeme usilovat o svěření správy náplavky na Rašínově nábřeží městské části Praha 2.

n)  Budeme prosazovat nové farmářské trhy v Nuslích.

o)  Budeme usilovat o pěší přístup k budově hlavního nádraží z území Prahy 2 a zlepšení situace pro pěší v křížení ulic Legerovy a Vinohradské.

p)  Připravíme návrh přestavby objektu bývalé Kuželny a přilehlých pozemků v ul. Horská pro nové využití.

7. Životní prostředí

Rada MČ se bude nadále věnovat zlepšování úrovně životního prostředí a kvality života ve veřejném prostoru v širokém rozsahu témat – péče o zeleň, čistota a úklid, hospodaření s odpady, úspora energií, ochrana proti hluku a kvalita ovzduší.

a)  Budeme pokračovat v rekonstrukci parků. Při plánování rekonstrukcí a nákladnějších úprav zohledníme očekávané náklady na budoucí údržbu.

b)  Zajistíme kvalitní správu parků, ochranu a obnovu jejich mobiliáře a větší bezpečnost jak v parcích, tak na veřejných dětských hřištích.

c)  Zajistíme částečnou dosadbu chybějících stromů do volných rabátek, byť ulice nejsou svěřeny do správy městské části.

d)  Budeme pokračovat v rekonstrukci dalších veřejných dětských hřišť a dle prostorových možností podpoříme hřiště pro dospělé, připravíme brouzdaliště a mlhoviště.

e)  Budeme zajišťovat ve spolupráci se společností Komwag vysokou úroveň úklidu a čistoty veřejných prostranství. Budeme průběžně informovat občany o zajištění úklidu MČ a možnostech sběru odpadů.

f)  Budeme pokračovat v programu „Čistá dvojka“ včetně osvěty a zapojení občanů.

g)  Budeme nadále rozvíjet program proti graffiti.

h)  Budeme pokračovat v uvážlivém budování kontejnerů na tříděný odpad a zajišťovat péči o čistotu v jejich okolí.

i)  Zachováme projekt létajících sběrných dvorů k podpoře třídění odpadu a k omezení vzniku černých skládek.

j)  Zachováme bezplatnou telefonní linku „Ulice Prahy 2“ a aplikaci „Mapa hlášení závad“, zaměřenou na závady ve veřejném prostoru.

k)  Budeme podporovat osvětové aktivity pro pejskaře, zároveň však důsledně požadovat sankce vůči těm, kteří nerespektují pravidla bezproblémového soužití.

l)  Podpoříme monitoring kvality ovzduší a hlukové zátěže, podpoříme opatření vedoucí ke snížení negativních dopadů.

8. Doprava

Doprava se stala jedním ze stěžejních problémů života v MČ. Budeme řešit nejen dlouhodobou zátěž z převážně tranzitní automobilové dopravy a zhoršené možnosti parkování, ale také otázky dopravní obslužnosti, bezpečnosti, bezbariérovosti a kvality komunikací. Nadále zůstává velkým tématem severojižní magistrála, ale též změna systému zón placeného stání. Řešení těchto i dalších úkolů bude záviset na respektování potřeb MČ ze strany vedení hl. m. Prahy.

a)  Budeme podporovat úsilí o humanizaci a zklidnění dopravně přetížené severojižní magistrály včetně dobudování městského okruhu a zahloubení magistrály.

b)  Budeme usilovat o změny v systému zón placeného stání prospěšné pro rezidenty, a to včetně posílení kontroly dodržování pravidel.

c)  Problematiku parkování budeme řešit například výstavbou parkovacího domu Pod Nuselskými schody a podporou výstavby dalších podzemních parkovacích míst.

d)  Podpoříme změny v MHD a výstavbu dopravní infrastruktury směřující ke zlepšení dopravní obslužnosti na území Prahy 2.

e)  Budeme nadále usilovat o vybudování lávky pro chodce a cyklisty přes ul. Bělehradskou.

f)  Vytvoříme nové klidové zóny (např. v oblasti Americká – Záhřebská, v ulici Na Hrobci).

g)  V součinnosti s MHMP a TSK, a.s., budeme zajišťovat opravy povrchů chodníků na území MČ Praha 2 s přispěním finančních prostředků MČ.

h)  Budeme prosazovat, aby rekonstrukce komunikací (Vinohradské aj.) probíhaly v maximálně možné koordinaci.

i)  Budeme podporovat uplatňování moderních technologií v oblasti dopravy v souladu s konceptem chytrých měst.

j)  Budeme usilovat o úpravu rizikových přechodů pro chodce tak, aby byly bezpečnější.

k)  Podpoříme, ve spolupráci se školami a městskou policií, programy dopravní výchovy. Nadále budeme spolupracovat s  organizacemi působícími v oblasti dopravy.

9. Bezpečnost

Rada MČ i nadále považuje bezpečnost za jednu z prioritních oblastí zájmu, pro jejíž řešení je podstatná součinnost s hl. m. Prahou a složkami státu. Budeme se věnovat koncepci bezpečnosti a prevenci v těchto oblastech: bezpečnost v ulicích i domovech, krizové řízení, protidrogová problematika, opatření proti prostituci, řešení bezdomovectví a dalším souvisejícím tématům.

Zaměříme se na opatření ve vytipovaných problémových lokalitách, zejména Karlova náměstí, Podskalí a Nuslí. Připravíme dlouhodobou koncepci pro kultivaci vytipovaných lokalit, zejména Nuslí, pro vytvoření lepšího a bezpečnějšího místa pro život. 

a)  Budeme nadále usilovat o efektivní spolupráci s PČR a MP v problémových oblastech výkonu složek, ale i v otázkách osvěty a prevence.

b)  Budeme usilovat o posílení pravomocí MČ vůči městské policii, o navýšení počtu městských strážníků, zvýšení jejich motivace a zlepšení jejich technického vybavení i vyšší nasazení v ulicích a preferenci řešení bezpečnosti namísto dopravy.

c)  Nulová tolerance k umisťování provozoven s hazardními podniky na území MČ zůstane zachována.

d)  Budeme usilovat o zlepšení situace v oblasti dodržování nočního klidu, budeme usilovat o regulaci provozu problémových provozoven, důslednou kontrolu a uplatňování sankcí v případě rušení klidu. Obdobně budeme hájit zájmy rezidentů v případě přetížených lokalit, jakou je např. náplavka na Rašínově nábřeží.

e)  Podporujeme řešení kamerového systému ve vhodných místech v našich ulicích a projekty ke zlepšení osvětlení v problematických lokalitách.

f)  Zaměříme se na zvýšený dohled na bezpečnost ve vybraných lokalitách včetně ostrahy parků, dětských hřišť.

g)  Budeme pokračovat v preventivních programech zaměřených na ochranu zranitelných občanů v rizikových situacích (Senior akademie, programy pro školy a mládež).

h)  Budeme nadále uplatňovat koncepční přístup k řešení protidrogové problematiky, včetně úsilí o vyšší součinnost s hl. m. Prahou, spolupráce na úpravě legislativních norem i odmítání umístění aplikačních místností, tzv. „šleháren“, pro drogově závislé na našem území.

i)  Podpoříme smysluplné programy organizací zajišťujících aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality formou grantových programů.

j)  Budeme nekompromisně kontrolovat a postihovat provozovatele problematických „ubytoven“.

10. Informační služby, moderní a otevřená správa

Rada MČ bude nadále rozvíjet moderní a otevřenou správu MČ založenou na efektivních pracovních postupech a využití moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) pro potřeby úřadu i poskytování informací a služeb občanům. Přitom bude uplatňovat řešení odpovídající konceptu chytrého města.  

a)  Budeme nadále usilovat o efektivní využití ICT pro zlepšení činnosti úřadu i výkon samosprávy. Připravíme aktualizovanou informační koncepci MČ pro informační systémy veřejné správy i oblast bezpečnosti ICT. Spolu s dalšími MČ budeme usilovat o efektivní propojení s celoměstskými systémy a technologickými platformami.

b)  Budeme pokračovat v digitalizaci radnice a jejích archivů, stejně jako v zavádění elektronických služeb na podporu činnosti úřadu a zřizovaných organizací.

c)  Zlepšíme stávající a zavedeme další on-line služby pro veřejnost (elektronická podání, platby, nápověda při řešení životních situací, přístup k datům a dokumentům aj.).

d)  Při zadávání veřejných zakázek budeme nadále využívat elektronické aukce tam, kde je to efektivní.

e)  Budeme pokračovat v zavádění moderních technologií do veřejného prostoru a do správy městské části v souladu s konceptem chytrého města (Smart Cities).

f)  Součástí otevřených postupů radnice bude i publikování tzv. otevřených dat (Open Data) tam, kde je to možné a přínosné.

g)  Inovace uplatníme i při tvorbě informačních výstupů MČ a provázání jejich elektronické i tištěné formy. To bude zahrnovat i změnu koncepce radničních novin.

11. Bytová politika

V oblasti bytové politiky budeme usilovat o zajištění kvalitního bydlení a stabilizaci dlouhodobých rezidentů  Prahy 2 s dobrou platební morálkou. Budeme přitom dbát na plnění základních sociálních funkcí obce a zachování domovního a bytového fondu ve správě MČ v přiměřeném rozsahu, ale i na uplatňování ekonomických nástrojů v oblasti nájmů a výše nájemného.

a)  Pronájem volných bytů budeme nadále uskutečňovat formou veřejných aukcí, při kterých zohledníme podporu stávajícím obyvatelům Prahy 2.

b)  Při pronájmu bytů budeme nadále poskytovat prostřednictvím pravidel sociální bytové politiky adresnou podporu zejména seniorům, hendikepovaným, sociálně potřebným a mladým rodinám.

c)  Prostřednictvím pronájmu služebních bytů budeme motivovat k práci v Praze 2 kvalitní pracovníky potřebných profesí.

d)  Umožníme výměnu obecního bytu za byt menších rozměrů. Zachováme stávající pravidla pro úpravu nájemného při výměnách bytů s obcí a slučování bytů.

e)  Zaměříme se na kontroly, zda obecní byty jsou užívány řádně, v souladu se smlouvou a nejsou například zneužívány k poskytování krátkodobých ubytovacích služeb na platformách typu Airbnb.

12. Správa majetku

Budeme vykonávat efektivní správu majetku, ať již jde o domy a byty či jiný majetek. Při správě majetku se budeme opírat o kvalitní analytické a plánovací podklady a digitalizované údaje.

a)  Dopracujeme technicko-ekonomické pasporty domů, bytů a nebytových prostor zahrnující průběžně aktualizované stavebně technické a ekonomické údaje.

b)  Budeme postupně zavádět elektronický management správy majetku, zahrnující smluvní vztahy spojené s jeho správou a pronájmem i vazbu na databázi nemovitostí.

c)  Soustředěné údaje o majetku budeme využívat při plánování a realizaci investic i zajišťování provozu. Budeme upřednostňovat komplexnější opravy, modernizace a rekonstrukce našich budov namísto dílčích postupných oprav.

d)  Budeme průběžně sledovat a hodnotit kvalitu a efektivitu správy majetku akciovou společností SNP2 a případně navrhovat úpravy organizace společnosti a rozsahu vykonávaných činností.

e)  Budeme pokračovat v prodeji pozemků pod dříve prodanými domy za ceny dle znaleckých posudků.

f)  Budeme pokračovat v úsilí o minimalizaci volných bytů a nebytových prostor a zkrácení doby, po níž zůstávají nepronajaté. Uplatníme důsledné vymáhání pohledávek od dlužníků a v oprávněných případech i výpověď nájemní smlouvy.

g)  Budeme v součinnosti s dalšími MČ vyvíjet tlak k zajištění základní úrovně správy majetku ze strany hl. m. Prahy a jejích organizací, zejména v případech, kdy ji MČ spolufinancuje.

h)  Ukončíme prodej domů, resp. bytových jednotek, nájemníkům podle stávajících pravidel. Prodávány budou v ekonomicky zdůvodněných případech jednotlivé volné bytové i nebytové jednotky v domech již dříve rozdělených po jednotkách a případně další zbytný majetek.

i)  Budeme pokračovat v praxi otevřených veřejných aukcí, a to i na prodej volných obecních bytů v  domech dříve prodaných po bytových jednotkách.

j)  Ve spolupráci s MHMP budeme usilovat o uspokojivé řešení situace kolem majetkoprávních vztahů objektu bývalého nádraží Vyšehrad.