Program 24. jednání RMČ konaného dne 14. 12. 2004

PROGRAM

24. řádné jednání Rady městské části Praha 2

konané dne 14. 12. 2004

 

Usnesení:

 • 1.    k uzavření dohod o ukončení nájmu bytu nájemcům domu Rubešova 9 a nájemních smluv s těmito nájemci k dosud užívaným přístřeším
  13:00
  Jana Černochová
  Mgr. Jarmila Cechnerová
 • 2.    k likvidaci majetku Městské části Praha 2
  13:25
  Mgr. Michal Basch
 • 3.    k povolení vjezdu do ulice Na Rybníčku
  13:35
  Ing. Libor Krátký
 • 4.    k odpisu nedobytných pohledávek plátců příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřských škol a školních družin dle § 19 a.b.c.d zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění
  13:40
  RNDr. Jan Polecha, CSc.
 • 5.    k úpravě rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2004 v oblasti školství
  13:45
  RNDr. Jan Polecha, CSc.
 • 6.    k vypsání zakázky malého rozsahu podle § 6 odst. 3 zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ostraha Havlíčkových sadů
  13:50
  Ing. Libor Krátký
 • 7.    k uvolnění finančních prostředků z rezervy RMČ Praha 2 na rok 2004 - návštěva prezidenta ČR
  14:00
  Zdenka Šimonová
 • 8.    k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 20 dne 2.12.2004
  14:10
  Mgr. Jarmila Cechnerová
 • 9.    ke směrnicek aplikaci zákona č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  14:25
  Mgr. Michal Basch
 • 10.    k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 21/2004
  14:40
  Jana Černochová
 • 11.    k postupu při cesi pohledávky v případě prodeje domu Lublaňská 26 právnické osobě zakládané z řad oprávněných nájemců domu
  14:55
  Jana Černochová
 • 12.    k novele zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
  15:05
  Zdenka Šimonová
 • 13.    ke změně organizačního řádu ÚMČ Praha 2
  15:20
  Zdenka Šimonová
 • 14.    Finanční kontrola u školských zařízení
  15:20
  Mgr. Michal Basch
 • 15.    k tvorbě informační strategie Hl. m. Prahy
  15:40
  RNDr. Jan Polecha, CSc.
  Zdenka Šimonová
 • 16.    ke stanovení platu
  15:50
  Zdenka Šimonová
 • 17.    k vypsání výzvy na dodavatele zakázky: ZŠ, MŠ a ŠJ Na Smetance 1 - PD na řešení včetně všech profesí na základě energetických auditů, dle platných norem a ve smyslu vyhlášky č. 137 a 108/2001 a zajištění inženýrské činnosti
  15:55
  RNDr. Jan Polecha, CSc.
 • 18.    k uzavření zástavní smlouvy s  Bytovým družstvem Spytihněv
  16:00
  Jana Černochová
 • 19.    k úpravě rozpočtu odboru informatiky na rok 2004
  16:05
  RNDr. Jan Polecha, CSc.
 • 20.    k povolení vjezdu do areálu Na Rybníčku společnosti LONGIN s r.o.
  16:15
  RNDr. Jan Polecha, CSc.
 • 21.    o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a o přidělení veřejné zakázky "Kladská 25/087, Praha 2 - oprava balkónů, sanace teras a římsy, oprava střechy, zateplení střechy"
  16:25
  Jana Černochová
 • 22.    k úpravě rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2004 v oblasti životního prostředí
  16:35
  Ing. Libor Krátký
 • 23.    k povolení vjezdu  na náměstí Míru ke kostelu sv. Ludmily
  16:35
  Ing. Libor Krátký
 • 24.    k převodu movitého majetku na hřišti Základní školy, Praha 2, J. Masaryka 21
  16:35
  RNDr. Jan Polecha, CSc.
 • 25.    k úpravě rozpočtu na rok 2004 § 6171 - ORJ 0999 - Činnost místní správy,       § 6112 - ORJ 0998 - Zastupitelstvo obcí
  16:35
  Zdenka Šimonová
 • 26.    k vypořádání finančních závazků z kupní smlouvy dle "Zásad pro privatizaci domovního fondu MČ Praha 2" (Šumavská 31/991)
  16:35
  Jana Černochová
 • 27.    k zařazení školní jídelny - výdejny jako samostatné součásti Mateřské škloly, Praha 2, Na Smetance 1 a Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1
  16:35
  RNDr. Jan Polecha, CSc.
 • 28.    k výmazu předkupního práva z kupních smluv dle "Zásad pro privatizaci domovního fondu MČ Praha 2"
  16:35
  Jana Černochová
 • 29.    k odvolání a jmenování členů komisí rady městské části
  16:35
  Mgr. Michal Basch
 • 30.    k úpravě rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2004 v oblasti sociálních věcí
  16:35
  Mgr. Jarmila Cechnerová
 • 31.    ke zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 529/4 v budově čp. 529, umístěné na pozemku parc. č. 453, vše k.ú. Vinohrady
  16:35
  Jana Černochová
 • 32.    k dohodě o narovnání a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek
  16:35
  Mgr. Jarmila Cechnerová
 • 33.    k harmonogramu prací spojených se zrušením Školní jídelny, Praha 2, Vratislavova 13, IČ 70891192
  16:35
  RNDr. Jan Polecha, CSc.
 • 34.    k splátkovým dohodám 25-27/2004 se splatností kratší než 18 měsíců
  16:35
  Jana Černochová
 • 35.    ke zrušení výběrového řízení na akce: Osazení regulačních prvků na systém ÚT v souladu s platnou legislativou v domech SF HASPRA - 1. a 2. etapa
  16:35
  Jana Černochová

Informace:

 • 36.    informace k vytápění školních budov
  16:35
  RNDr. Jan Polecha, CSc.
 • 37.    k návrhu vyhlášky HMP kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
  16:35
  RNDr. Ludmila Pavlíková
 • 38.    informace ke stipendiu k poskytnutí stipendia studentce Soukromého gymnázia J. Škvoreckého, Praha 2, Legerova 5
  16:35
  RNDr. Jan Polecha, CSc.
 • 39.    informace k nájemním smlouvám v objektu Vratislavova 13
  16:35
  RNDr. Jan Polecha, CSc.
 • 40.    Informace o provedených kontrolách u SF
  16:35
  Mgr. Michal Basch
 • 41.    informace o zajištění výměny osvětlovacích těles v ZŠ Slovenská
  16:35
  RNDr. Jan Polecha, CSc.
 • 42.    k Programu prevence drogových závislostí a kriminality na místní úrovni pro období roku 2005 až I. čtvrtletí 2006
  16:35
  Mgr. Jarmila Cechnerová

Konec sestavy