Ostatní (seznamy voličů, volba soudních přísedících, veřejné sbírky)

NAHLÉDNUTÍ DO SEZNAMU VOLIČŮ

právní úprava: § 28 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Stálý seznam voličů v Praze 2 (pro státní občany ČR, přihlášené v Praze 2 k trvalému pobytu) a dodatek stálého seznamu voličů (pro cizí státní občany, zapsané na vlastní žádost podle § 28 odst. 1 zák. č. 491/2001 Sb.) vede odbor správních agend Úřadu MČ Praha 2, nám. Míru 20, 1. patro, kancelář č. 114. Seznam je veden počítačovou formou. 

Každý volič s trvalým pobytem v Praze 2 si, po prokázání totožnosti (občanským průkazem  nebo cestovním pasem), může na uvedeném pracovišti Úřadu MČ Praha 2 kdykoliv v návštěvních hodinách pro veřejnost  ověřit, zda je v seznamu voličů (popř. v jeho dodatku) zapsán. Údaje o příbuzných, sousedech či známých takto sdělovat nelze. Údaje nelze sdělovat ani telefonicky, vzhledem k nutnosti předchozího ověření totožnosti občana.

Případnou chybu v údajích vedených v seznamu voličů (popř. v jeho dodatku) lze opravit nebo doplnit, a to na základě předložení úředního dokladu či veřejné listiny (např. občanský průkaz, oddací list, úmrtní list předložený nejbližším příbuzným, rozhodnutí soudu nebo rozhodnutí úřadu o povolení změny jména nebo příjmení). Úřad je povinen do 48 hodin žádosti voliče o opravu či doplnění údajů buďto vyhovět, anebo mu písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Další aktuální informace k volbám najdete zde.

JAK SE STÁT PŘÍSEDÍCÍM OBVODNÍHO SOUDU PRO PRAHU 2

právní úprava: zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

Přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 2 může být zvolen kandidát, který splňuje zákonem stanovené předpoklady (státní občanství ČR, věk nejméně 30 let, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost, negativní lustrační osvědčení, zkušenosti a morální vlastnosti, které dávají záruku řádného výkonu funkce, souhlas s ustanovením do funkce přísedícího; zákonným předpokladem u přísedícího není právnické vzdělání) a který je přihlášen k trvalému pobytu nebo pracuje na území městské části Praha 2.
Přísedící obvodního soudu pro Prahu 2 volí na svém zasedání Zastupitelstvo MČ Praha 2 na dobu 4 let. Po svém zvolení skládá přísedící slib do rukou předsedy soudu a je zařazen k výkonu funkce do konkrétního soudního senátu.

Zájemci o funkci přísedícího se mohou kdykoliv přihlásit u odboru správních agend Úřadu MČ Praha 2, nám. Míru 20, 1. patro, kancelář č. 114, tel. 236 044 313 - Ondřej Jícha, e-mail: ondrej.jicha@praha2.cz. 

Je třeba předložit:

  • občanský průkaz, případně cestovní pas
  • životopis
  • aktuální výpis z rejstříku trestů
  • negativní lustrační osvědčení (pouze osoby narozené před 1.12.1971; vydání osvědčení lze vyřídit prostřednictvím našeho úřadu)
  • u odboru správních agend kandidát na přísedícího vyplní dotazník a učiní čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 lustračního zákona (pouze osoby narozené před 1.12.1971)

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH SBÍREK

právní úprava: zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů

  • Úřad MČ Praha 2 provádí zapečetění sběracích pokladniček (je nutno předložit osvědčení nebo rozhodnutí krajského úřadu o konání sbírky) a přepočítávání vybrané finanční hotovosti (při otevření pokladniček je nutná přítomnost oprávněného zástupce právnické osoby, která sbírku koná). K vyřízení těchto záležitostí se prosím předem telefonicky objednejte. Obrátit se můžete na odbor správních agend Úřadu MČ Praha 2, nám. Míru 20, kancelář č. 114, tel. 236 044 313 - Ondřej Jícha, e-mail: ondrej.jicha@praha2.cz

  • Oznámení o konání veřejných sbírek přijímá a kontrolu v této oblasti provádí krajský úřad příslušný podle sídla právnické osoby, která hodlá sbírku konat. V Praze tuto agendu vykonává Magistrát hl. m. Prahy, odbor daní, poplatků a cen, podrobnější informace lze získat na internetových stránkách hlavního města Prahy).