Školství

1. Co mám udělat, když bych chtěla umístit dítě v mateřské škole?

Každoročně jsou od měsíce února na úřední desce ÚMČ Praha 2 a na všech budovách mateřských škol (MŠ) zveřejňovány termíny dnů otevřených dveří a zápisů dětí do mateřských škol. V měsíci březnu pak vychází v Novinách Prahy 2 přehled s informacemi o mateřských školách. Při výběru MŠ doporučujeme zohlednit zaměření MŠ, případně individuality dítěte. Informace o zaměření jednotlivých MŠ můžete získat na webových stránkách škol zde, dotazem přímo v MŠ nebo na odboru školství ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20.

2. Kdy mám nárok na osvobození od placení a jak mám postupovat v případě uplatnění nároku na osvobození od placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřské škole, ve školní družině a ve školním klubu?

Výši úplaty stanoví v případě škol a školských zařízení ředitel školy nebo školského zařízení. O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje  ředitel dané školy nebo školského zařízení, se žádostí o snížení nebo prominutí úplaty se tedy rodiče musí obracet přímo na ředitele. Dle zákona č. 561/2004 Sb. § 123 odst. 2 a 4 se poskytuje bezúplatně vzdělávání:

 - v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí po dobu nejvýše 12 měsíců; omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením 

 - v přípravné třídě základní školy a v přípravném stupni základní školy speciální zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí

Stanovení výše úplaty ve školním klubu a družině se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., § 13 a 14.

3. Mám zájem o rozvoj schopností svého dítěte. Kam se mám obrátit pro informace?

Podrobné informace o zájmových aktivitách při mateřských a základních školách a občanských sdruženích Vám poskytne odbor školství ÚMČ Praha 2. Informace o činnostech organizovaných Domem dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21, jsou na internetových stránkách www.ddm-ph2.cz. Ředitelem DDM je Mgr. Ján Rybárik, tel.: 222 251 572, e-mail: ddm@ddm-ph2.cz. Informace o činnostech Základní umělecké školy Ilji Hurníka v Praze 2, Slezská 21, získáte na internetových stránkách www.zusihurnika.cz. Ředitelkou ZUŠ je MgA. Eva Glücková, tel.: 224 250 514., e-mail: info@zusihurnika.cz.

4. Jsme parta lidí (mládež, dospělí, organizace), kteří si rádi zasportují, ale na organizovaný sport nám nezbývá čas. Můžeme pro své sportovní aktivity využít prostory školních hřišť a tělocvičen?

Provoz na hřištích u základních škol v mimoškolní době

5. Chci uspořádat pro své spoluobčany a děti sportovní nebo kulturní akci. Co proto musím učinit?

Pokud bude akce probíhat v zeleni veřejného prostranství, je třeba získat povolení od odboru životního prostředí ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20). Pokud potřebujete během akce nějak omezit dopravu, obraťte se na odbor dopravy ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20. Co musíte k žádosti doložit, Vám sdělí v příslušném odboru. S ostatními otázkami se, prosím, obraťte na odbor školství ÚMČ Praha 2.

6. Chci uspořádat nějakou akci pro své spoluobčany, ale chybí mi část finančních prostředků. Je možné je nějakým způsobem získat?

Ano. Finanční prostředky můžete získat formou grantového programu, vyhlašovaného jak MČ Praha 2, tak Magistrátem hl. m. Prahy a MŠMT ČR. S podrobnostmi Vás seznámí příslušný úřad, do jehož působnosti akce spadá. Programy a termíny jsou vyvěšovány na úředních deskách.

7. Kdy a kde lze získat informace o organizaci školního roku, zejména o termínech prázdnin?

Informace o organizaci školního roku tj. i o prázdninách vydává MŠMT ČR ve svém Věstníku. Informace z Věstníku Vám podá též odbor školství ÚMČ Praha 2, údaje jsou rovněž zde.

8. Kde mohu získat informace o formě a způsobu placení stravného ve školní jídelně základní anebo mateřské školy?

Informace o školním stravování, tedy i o způsobu placení, Vám podá ředitel základní nebo mateřské školy.

9. Kde lze získat informaci o tom, které mateřské školy jsou o prázdninách v provozu?

Informace o prázdninovém provozu mateřských škol Vám podá odbor školství ÚMČ Praha 2 a bývají zveřejněny na úřední desce ÚMČ Praha 2, internetových stránkách MČ Praha 2 a na všech budovách MŠ.