Sto let základní školy v Kladské

Stoleté výročí založení školy už znamená pěknou řádku jmen a událostí méně či více významných, které by neměly být zapomenuty. Základní škola v Kladské 1 právě letos takové výročí slaví a jména i události jsou pečlivě zaznamenány ve školních kronikách.
V té první z r. 1903 se píše: „Pro školy v V. obvodu školním vystavěla obec Král. Vinohrady novou budovu školní, s jejíž stavbou započato na jaře r. 1902 a komise kolaudační vykonána v červenci 1903. Je to již devátý stánek pro vzdělávání ducha a šlechtění srdce, který zdejší obec během čtvrtstoletí své mládeži postavila…“
Projekt budovy zpracoval městský stavební rada, architekt Antonín Turek, který postavil kromě této i deset dalších školních budov, dodnes svému účelu sloužících (např. nynější ZŠ Na Smetance). Původní název – V. obecná chlapecká škola – je trochu zavádějící, protože sem chodila i děvčata; dívky měly zvláštní vchod z Lužické ulice. Vyučovat se začalo 1. 9. 1903 a do školních lavic tehdy zasedlo 239 žáků.
Nahlédnout do školních kronik je velmi podnětné – dýchá z nich nejen nostalgie starých časů, ale i úcta k učitelům, nejen jako k autoritám, ale také k jejich lidským kvalitám.
Četba zažloutlých řádků se může zdát i úsměvná, ale dojemné jsou zápisy, ze kterých je zřejmá úzkostná starost učitelů o zdraví žáků a o jejich blaho.
Z almanachu, který škola ke svému letošnímu slavnému výročí vydala, se také dozvídáme o „slavných“ žácích: do jejích lavic zasedl spolu se svým bratrem herec Václav Voska („…dobře se učili a dělali svým rodičům radost…“). Ze známých osobností současnosti na svá školní léta v Kladské vzpomínají Jitka Molavcová, Jan Čenský a Barbara Nesvadbová.
Dnes tuto školu navštěvuje 375 dětí. Od r. 1965 je školou s rozšířenou výukou jazyků. Vždy v květnu probíhá přijímací řízení do 3. tříd, prvním povinným jazykem je němčina. Tím druhým je od šesté třídy angličtina, ale vzhledem k velkému zájmu dětí je v kroužku organizována výuka angličtiny již od 5. třídy (financuje ho Klub rodičů a přátel školy a jeho úloha je nezanedbatelná i pro další školní aktivity). Od 7. třídy mohou žáci volit ještě mezi francouzštinou, ruštinou nebo španělštinou. Děti se účastní jazykových soutěží, vypsaných ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve kterých se pravidelně umisťují na předních místech. Škola spolupracuje již několik let s Pedagogickou fakultou UK a od r. 2000 užívá název Fakultní škola Pedagogické fakulty UK. Ale ve škole se nejen učí – jsou zde pořádány kulturní i sportovní akce. Spolupráce školy s norskou neziskovou organizací Hnutí na vlastních nohou „Stonožka“ je dobře známa: finanční prostředky získané z různých výstav i z prodeje knihy „Kdyby všechny děti světa“, do níž velkou měrou přispěli také žáci z Kladské, jsou určeny na pomoc potřebným dětem u nás i v zahraničí.
Škola v Kladské má tedy co slavit – je školou s tradicí a duchem. Dává svým žákům nejen možnost naučit se dvěma cizím jazykům. Její učitelé také probouzejí v dětech pocit zodpovědnosti za druhé a ochotu jim pomáhat. Dvě rozevřené knihy, které vystupují jako reliéf ze zdí nad protilehlými schodišti v budově školy, vydají za všechna slova. Z jedné shlíží sám Komenský a citát z druhé si dovolíme použít na závěr: „Nikdo se nerodí sám pro sebe, všichni se rodí pro lidskou společnost a kdo jí nepomáhá podle svých sil, ukazuje se býti nehodným, aby mu jiní pomáhali.“   

Eva Vlachová

Zveřejněno: 07.01.2002 – support@publix.cz
Vytisknout