Usnesení RMČ

Platná pravidla v bytovém oddělení:

-------------------------------------------------

Další platná pravidla v odboru majetku a investic:

1. Příloha k usnesení RMČ č. 794 ze dne 1. 11. 2005

 

 

Pravidla pro pronájem nebytových prostor v obecním zájmu

Definice:

Pronájem nebytových prostor v obecním zájmu je výrazem podpory aktivit, které jsou buď obecně prospěšné nebo prospěšné pro obyvatele MČ Praha 2, a je proto žádoucí, aby jim byly dostupné. Jedná se zejména o:

 • poskytování sociálních služeb
 • kulturní činnost
 • školy a školská zařízení
 • mimoškolní činnost dětí a mládeže
 • charitativní činnost
 • ekologické iniciativy a péči o zeleň
 • bezpečnost
 • sportovní aktivity
 • spolkovou a dobrovolnickou činnost
 • občanské poradenství

Jednání o pronájem nebytových prostor v obecním zájmu může být iniciováno:

a)  na návrh městské části, pokud jde o zajištění činnosti o níž má městská část zájem a  hledá pro ni realizátora
b)  na základě žádosti uchazeče o pronájem nebytových prostor, které městská část nabízí k pronájmu

Výše nájmu:

1)  V případě, že jsou nebytové prostory pronajímány na návrh městské části, může být nájemné stanoveno ve výši 1,- Kč/rok za celý nebytový prostor
2)  V ostatních případech je nutné rozlišit, zda se jedná o:

 • čistě neziskovou organizaci (příjmy pouze dotace, granty, dary a členské příspěvky),  pak se stanoví nájem v min. výši 200,- Kč/m2/rok
 • organizaci vyvíjející částečně ziskovou činnost (poskytování některých služeb za  úplatu), pak se stanoví nájem v minimální výši 500,- Kč/m2/rok
 • organizaci ziskovou, jejíž činnost je pro občany městské části žádoucí, pak se stanoví nájem v minimální výši 1.000,- Kč/m2/rok.

Způsob podávání žádostí:

1)  V případě pronájmu na návrh městské části půjde zejména o případy, kdy vedoucí příslušného odboru ÚMČ nebo komise RMČ navrhne RMČ realizaci projektu, který je v zájmu městské části. Pokud RMČ návrh schválí, pak budou vhodné nebytové prostory vyhledány ve spolupráci s majetkovým odborem ÚMČ a majetkovou komisí RMČ a zveřejněny k pronájmu pro stanovený účel. Další postup je shodný s následujícím bodem 2
2)  Žadatelé o pronájem nebytových prostor podávají ve smyslu nabídky na úřední desce žádosti jednak:

a)  majetkovému odboru ÚMČ (majetkové komisi RMČ), způsobem popsaným na vývěsce s upozorněním, že současně žádají některou z odborných komisí o vyslovení obecního zájmu jednak:
b)  příslušné odborné komisi RMČ 1). V tom případě musí být žádost doložena s ohledem na právní subjektivitu žadatele:

 • projektem, který hodlá v nebytových prostorách realizovat
 • příslušnou registrací
 • stanovami
 • dokladem o pověření osoby jednat jménem organizace
 • výroční zprávou o činnosti
 • případně ceníkem poskytovaných služeb
 • referencemi
 • potvrzením, že nejsou dlužníky vůči státu (zdravotní a sociální pojištění, daně) ani vůči pronajímateli nebytových prostor v místě svého dosavadního působiště.

Postup při projednávání žádostí:

1)  Majetková komise projedná ostatní žádosti o pronájem konkrétního prostoru obvyklým způsobem, v případě žádosti o pronájem nebytových prostor v obecním zájmu však vyčká s doporučením pro RMČ na stanovisko příslušné odborné komise.
2)  Odborná komise posoudí úplnost podané žádosti a na základě předložených dokladů  stanoví, zda se jedná o organizaci neziskovou, částečně ziskovou nebo ziskovou. Svým usnesením doporučí nebo nedoporučí RMČ vyslovení obecního zájmu a navrhne výši nájemného v souladu s těmito pravidly. Každou takto projednanou žádost předloží k rozhodnutí RMČ.
3)  RMČ porovná návrh majetkové a odborné komise a s konečnou platností rozhodne o  nájemci příslušných nebytových prostor, výši nájmu a době pronájmu ve smyslu těchto pravidel.
4)  Při rozhodování o inflaci stanoví RMČ vždy, zda se event. zvýšení nájmu týká i pronájmu nebytových prostor v obecním zájmu.

 

Podmínky pronájmu

 

1)  Pronájem bude vždy RMČ stanoven na dobu určitou maximálně 2 let s možností jejich prodloužení, ke kterému se vyjádří příslušná odborná komise.

2)  Nájemce je povinen vždy do konce měsíce dubna předložit příslušné odborné komisi výroční zprávu za předešlý kalendářní rok a vyhodnocení prospěšnosti jeho činnosti pro občany městské části Praha 2, popř. aktualizovaný ceník služeb.

3) Příslušný odbor ÚMČ ve spolupráci s partnerskou komisí RMČ provede každý rok prověrku využívání nebytových prostor zejména s ohledem na to, zda nebytové prostory jsou využívány k účelu, ke kterému byly pronajaty. Zjištěné skutečnosti zaznamená v protokolu, který bude součástí návrhu na event. prodloužení nájemní smlouvy.

4) Podnájem nebytových prostor je možný jen se souhlasem pronajímatele.

 

Podmínky pronájmu budou zformulovány v dodatku k nájemní smlouvě.

 

Další ustanovení

1)  Majetkový odbor bude příslušným odborům dávat na vědomí kopie nově uzavřených  smluv nebo jejich dodatky, aby mohly provádět kontrolu pronajatých nebytových prostor

 

Poznámka

Tato pravidla se nevztahují na pronájmy nebytových prostor poskytnutých pro potřeby Policie ČR a Městské policie, pronájem nebytových prostor pro firmy zajišťující správu domovního majetku a firmy zajišťující údržbu parků. Dále na pronájem nebytových prostor politickým stranám, který je upraven samostatným usnesením RMČ.

 

Přechodná ustanovení

 

1)  Nejdéle do 30.6.2005 budou na režim stanovený těmito pravidly převedeny všechny pronájmy nebytových prostor v obecním zájmu poskytnuté před účinností těchto pravidel vyjma domů zahrnutých rozhodnutím ZMČ č. Ř/11/H ze dne 22.6.2004 do další etapy prodeje domů ve vlastnictví obce.

1)Příslušnou odbornou komisí RMČ se rozumí:

 • poskytování sociálních služeb – sociální komise
 • kulturní činnost – kulturní komise
 • školy a školská zařízení – komise výchovy a vzdělávání
 • mimoškolní činnost dětí a mládeže – komise výchovy a vzdělávání
 • charitativní činnost – sociální komise
 • ekologické iniciativy a péči o zeleň – komise životního prostředí
 • bezpečnost – bezpečnostní komise
 • sportovní aktivity – komise výchovy a vzdělávání
 • spolkovou a dobrovolnickou činnost – majetková komise s tím, že dle povahy projektu postoupí MK žádost některé z odborných komisí RMČ
 • občanské poradenství – majetková komise s tím, že dle povahy projektu postoupí MK žádost některé z odborných komisí RMČ

 

USNESENÍ
č.247
ze dne 12.5.2009
k novému znění vývěsky na pronájem nebytových prostor
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

I. schvaluje
1. nové znění vývěsky na pronájem nebytových prostor dle přílohy tohoto usnesení
2. průměrnou výši daně z příjmů fyzických osob (bonus) na rok 2009 ve výši 7.500,- Kč

II. ukládá


1.  učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic
Termín: 15.6.2009

Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

NÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

Městská část Praha 2 ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Prazeoznamuje záměr pronajmout nebytové prostory

 v ulici   čp.  čo.   katastr

Nebytové prostory o celkové výměře   j  sou situovány v 

a jsou kolaudovány jako

 

Upozornění:  Rada MČ Praha 2 bude preferovat zájemce o provozování činnosti, k níž je nebytový prostor kolaudován. Bude-li upřednostněn zájemce, který zamýšlí v nebytových prostorách provozovat jinou činnost, než je ta, k níž je prostor kolaudován, uzavře s MČ Praha 2 Smlouvu o nájmu, budoucí smlouvě o právu stavby a smlouvě nájemní“. Teprve po zajištění změny užívání bude se zájemcem uzavřena nájemní smlouva.

Další informace:

 •  úpravy budou provedeny pouze na náklady uživatele, bez finanční účasti MČ Praha 2

Požadovaná minimální výše nájemného     Kč/m2/rok

   

Při výběru nájemce přihlíží Rada městské části Praha 2 především k těmto kritériím:

 •   způsob využití navrhovaný zájemcem (viz. upozornění)
 •   výše nabídnutého nájemného 
 •   předpokládaná výše vložených finančních prostředků nákladem nájemce (investic)
 •   kvalita záměru v obecné rovině i z hlediska zájmu obce
 •   řádné plnění závazků vůči obci – městské části Praha 2 
 •   celková věrohodnost nabídky
 •   v případě, že se jedná o podnikatele – fyzickou osobu – s trvalým pobytem na území městské části Praha 2, bude pouze pro   účel hodnocení nabídky k nabídnuté částce nájemného za rok připočtena částka (bonus) rovnající se průměrné výši daně z příjmu fyzických osob za poslední zdaňovací období, stanovené Radou městské části Praha 2 na příslušný kalendářní rok

Nabídka musí obsahovat:

 •   výši nájemného v Kč/m2/rok bez DPH (19%)
 •   předpokládanou výši vložených finančních prostředků nákladem nájemce (investic) 
 •    přesnou specifikaci účelu nájmu (s vyloučením hazardních her a erotických služeb) 
 •   kopii živnostenského listu nebo jiného oprávnění k výkonu předmětné činnosti
 •   kopii osvědčení o registraci k DPH, event. prohlášení, že uchazeč není plátcem DPH
 •   vlastnoruční podpis, adresu a telefonické spojení
 •   podklady prokazující nárok na bonus dle posledního bodu výše uvedeného výčtu kriterií v případě, že je uplatňován, tj. daňové přiznání za poslední zdaňovací období opatřené prezenčním razítkem FÚ

Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je složení částky rovnající se trojnásobku měsíčního nájemného, jako jistiny k zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci v případě nedodržení smluvních ujednání

Písemnou nabídku na příslušném formuláři, který je k dispozici v informační kanceláři
ÚMČ Praha 2, nebo ke stažení na www.praha2.cz, plus požadované přílohy doručte v zalepené
obálce, nikoliv elektronicky, do podatelny Úřadu městské části Praha 2

nejpozději do     do 15 hodin

Obálku zřetelně označte:

„NEBYTOVÉ PROSTORY –  – NEOTVÍRAT!“

Prohlídku nebytového prostoru umožní a další informace poskytne správce domu:

Městská část Praha 2 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky!

 

  Ing. Jiří  P a l u s k a 
zástupce starostky městské části Praha 2