Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 611/2020 Sb. byly dne 31. 12. 2020 vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dny konání těchto voleb byly stanoveny na pátek a sobotu 8. a  9. října 2021. Hlasování bude probíhat v pátek 8. 10. od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 9. 10. od 8:00 do 14:00 hodin.

rozhodnutí prezidenta republiky

DALŠÍ INFORMACE

Právo volit

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Informace k voličským průkazům

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz.

Žádost o voličský průkaz se podává u úřadu příslušného dle místa trvalého pobytu voliče, Úřad městské části Praha 2 proto může vyřizovat žádosti o voličský průkaz pouze voličům s trvalým pobytem v Praze 2.

Žádost o voličský průkaz v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 1. října 2021.

Osobně lze žádost podat u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Úřadu městské části Praha 2, hala 038a v přízemí (vchod z Jugoslávské ulice) v návštěvních hodinách pro veřejnost, a to nejpozději do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 6. října 2021 do 16:00 hodin. Zmeškání lhůty pro podání žádosti o voličský průkaz nelze prominout.

Voličské průkazy lze vydávat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 23. 9. 2021. Výdej voličských průkazů bude probíhat rovněž u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v návštěvních hodinách pro veřejnost. Od 23. 9. 2021 není třeba při osobním podání žádost o voličský průkaz vyplňovat; o podání žádosti bude sepsán úřední záznam a voličský průkaz bude vydán na počkání.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Užitečné odkazy:

  • Ministerstvo vnitra – informace o způsobu hlasování, o podmínkách kandidatury a další