Koaliční smlouva 2018–2022


Koaliční smlouva

 

Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva městské části Praha 2 za Občanskou demokratickou stranu

(dále jen „zastupitelé za ODS“)

a

Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva městské části Praha 2 za TOP 09

(dále jen „zastupitelé za TOP 09“)

a

Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva městské části Praha 2 za ANO 2011

(dále jen „zastupitelé za ANO 2011“)

a

Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva městské části Praha 2 za Občané za spokojené bydlení (OSB)

(dále jen „zastupitelé za OSB“)

 

na základě výsledků vycházejících z komunálních voleb do Zastupitelstva městské části Praha 2, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018, ve snaze prosazovat ve volebním období 2018–2022 společné zájmy pro rozvoj městské části Praha 2 a kvality života jejích občanů, jako smluvní strany

uzavírají tuto koaliční smlouvu:

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

1.  Předmětem této smlouvy je

a.  jasné a bezvýhradné vyjádření společného zájmu smluvních stran při prosazovaní programových priorit, které vyplývají z volebních programů smluvních stran

b.  stanovení principů koaliční spolupráce, včetně dohody o ustavení a složení orgánů městské části Praha 2

2.  Cílem koaliční spolupráce je prosazování společných záměrů obsažených v Programovém prohlášení Rady městské části Praha 2 (dále jen RMČ) a společný postup ve všech orgánech městské části Prahy 2.

3.  Smluvní strany se zavazují vytvořit Programové prohlášení Rady městské části Praha 2 pro období 2018–2022 (dále Programové prohlášení) do 31. 1. 2019. Po schválení RMČ bude Programové prohlášení připojeno k této smlouvě formou přílohy, která se stane její nedílnou součástí.

Čl. II

Programové priority

Strany koalice konstatují, že nalezly potřebnou míru shody v hlavních bodech programů jednotlivých stran pro volební období 2018–2022. Koalice považuje za své priority:

1.  Hospodárnost a rozpočtovou odpovědnost v dlouhodobém výhledu – založenou na principu vyrovnaného či přebytkového hospodaření, odpovědného využití výnosů z prodeje domů a bytů, využití dotačních titulů, úsilí o zajištění úspor výdajů, využití nástrojů elektronického managementu, soutěžního prostředí a veřejné kontroly.

2.  Moderní a otevřenou správu – založenou na efektivních pracovních postupech, využití moderních technologií a řešení založených na konceptu tzv. chytrého města pro poskytování informací a služeb, principech otevřenosti a poskytování informací v uživatelsky přívětivé podobě pro všechny cílové skupiny spoluobčanů, včetně celkové změny koncepce radničních novin. 

3.  Efektivní správu majetku – založenou na odpovědném zpracování pasportizace majetku ve správě MČ včetně technického stavu, rozboru nákladů a výnosů i plánovaných investic, na přípravě významných investic opřené i o odborné a veřejné konzultace a stanovení očekávaných provozních nákladů, sledování a hodnocení efektivitu správy majetku akciovou společností, posilování součinnosti s nájemníky a minimalizaci volných nepronajatých prostor.

4.  Dostupné bydlení a stabilizace rezidentů – založené na respektování nutnosti zachování domovního a bytového fondu ve správě MČ v přiměřeném rozsahu, zohledňujícím potřeby sociální i ekonomické, na pronájmu prázdných bytů formou aukcí.

5.  Řešení v oblastech dopravy, bezpečnosti, životního prostředí a využití veřejného prostoru – založené na respektu k potřebám rezidentů Prahy 2, s využitím spolupráce s okolními MČ a vyvíjení nezbytného tlaku směrem k orgánům Hl. m. Prahy při  řešení otázek přesahujících kompetence městské části.

Podrobné rozpracování výše uvedených programových priorit bude obsaženo v Programovém prohlášení RMČ. Programové prohlášení RMČ bude rozpracováno i pro další tematické oblasti, u kterých byla konstatována vysoká míra programové shody jednotlivých stran (územní rozvoj, školství, sociální politika, kultura, sport apod.). Cílem je, aby Praha 2 byla i nadále příjemným a bezpečným místem pro život svých občanů všech věkových kategorií i sociálních skupin, aby se rozvíjela s respektem k tradicím i s otevřeností k novým trendům.

Čl. III

Složení a kompetence orgánů městské části Praha 2

1.  Smluvní strany se dohodly, že počet členů Rady městské části pro volební období 2018-2022 bude devět, z čehož bude jedna starostka, pět místostarostů, dva členové zastupitelstva – člen RMČ, všichni uvolněni pro výkon funkce. Dále pak jedena místostarostka – členka RMČ, která bude neuvolněna pro výkon funkce.

2.  Při volbě členů RMČ obsadí ODS tyto funkce: starostka, dva místostarosty uvolněné členy zastupitelstva pro výkon funkce a místostarostku – členka RMČ, která bude neuvolněna pro výkon funkce.

3.  Při volbě členů RMČ obsadí TOP 09 tyto funkce: jeden místostarosta a jeden člen zastupitelstva – člen RMČ uvolněný pro výkon funkce.

4.  Při volbě členů RMČ obsadí ANO 2011 tyto funkce: jeden místostarosta a jeden člen zastupitelstva – člen RMČ uvolněný pro výkon funkce.

5.  Při volbě členů RMČ obsadí OSB tyto funkce: jeden místostarosta.

6.  Mimo složení Rady městské části Praha 2 zástupce ODS obsadí funkci uvolněného člena zastupitelstva – předsedy Majetkového výboru.

7.  V případě, že z nominovaných funkcí za ODS, TOP 09, ANO 2011 a OSB kdokoliv odstoupí, nebo bude odvolán, tyto funkce budou i nadále náležet k obsazení kandidáty téže smluvní strany, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.  Smluvní strany se dohodly na tomto rozložení RMČ a na následujícím rozdělení kompetencí jejích členů:

 

Starostka ODS

Školství a mládež

Místostarosta ODS

Životní prostředí, výstavba, územní rozvoj

Místostarosta ODS

Doprava, finance a investice

Místostarostka ODS

Sociální oblast, zdravotnictví a podpora podnikání

Místostarosta TOP 09

Správa majetku

Uvolněný člen zastupitelstva – člen RMČ TOP 09

Bezpečnost

Místostarosta ANO 2011

Informatika, chytré město a volnočasové aktivity

Uvolněná členka zastupitelstva – členka RMČ ANO 2011

Bytová politika

Místostarosta OSB

Kultura, sport

 

9.  Strany se dohodly na ustavení níže uvedených komisí RMČ a jejich předsednictví:

Bezpečnostní komise – TOP  09

Finanční komise – ANO 2011

Komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu – ODS

Bytová komise – OSB

Kulturní komise – ANO 2011

Majetková komise – TOP 09

Komise rozvoje – ODS

Komise pro informační služby – ANO 2011

Sociální komise – ODS

Komise výchovy a vzdělávání – ODS

Komise dopravy – ODS

Komise životního prostředí – ODS

Redakční rada Novin Prahy 2 – ANO 2011

V případě dohody smluvních stran je možná změna, která bude stvrzena předsedy všech čtyř zastupitelských klubů.

 

10.  Zastupitelstvo městské části Praha 2 zřizuje dle Zákona o hl. m. Praze Kontrolní a Finanční výbor a dále zřizuje Majetkový výbor. Funkci předsedy Majetkového výboru bude zastávat zástupce ODS. Funkce předsedy Kontrolního a Finančního výboru bude nabídnuta opozičním stranám. Výbory budou mít 11 členů.

Čl. IV

Koaliční spolupráce

1.  Smluvní strany se zavazují koordinovat svoji činnost po celou dobu trvání této smlouvy a budou při prosazování Programového prohlášení RMČ postupovat v Radě i Zastupitelstvu jednotně. Zavazují se spolupracovat na přípravě všech usnesení, rozhodnutí či opatření zásadní povahy, která budou předem konzultovat před každým jednáním rady a zastupitelstva.

2.  Smluvní strany se zavazují, že při hlasování v radě a zastupitelstvu podpoří přijetí návrhů, kterými bude naplňováno Programové prohlášení a tato koaliční smlouva.

3.  Smluvní strany se zavazují postupovat na základě vzájemné dohody při rozhodování o všech návrzích, které označí kterákoli ze smluvních stran jako věc zásadní povahy, pokud nebudou v rozporu s touto smlouvou či s právními předpisy.

4.  Smluvní strany se zavazují při projednávání návrhů v radě a zastupitelstvu respektovat právo každé smluvní strany uplatnit zdůvodněnou výhradu v případě, že se jedná o záležitost, která podle názoru dané smluvní strany odporuje této smlouvě a Programovému prohlášení. V případě takto vznesené výhrady představitelem smluvní strany bude další projednání tohoto návrhu přerušeno. V případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak, bude neprodleně svoláno dohodovací řízení. Důvodem pro svolání dohodovacího řízení je podnět, který kterákoli ze smluvních stran předem označí za zásadní.

5.  Účastníci dohodovacího řízení budou určováni předsedy jednotlivých zastupitelských klubů. Povinnými účastníky jsou předkladatel projednávaného materiálu a autor výhrady, která byla podnětem pro zahájení dohodovacího řízení. O dohodovacím řízení bude vždy vyhotoven písemný zápis. Na následujících jednáních rady bude předkladatel podávat informaci o průběhu či výsledku dohodovacího řízení.

6.  Starostka a místostarostové mají právo v průběhu jednání RMČ navrhnout stažení kteréhokoli materiálu z jednání rady s udáním důvodů, ostatní členové RMČ jsou pak povinni návrh odsouhlasit. Na základě takto staženého materiálu bude neprodleně svoláno dohodovací řízení, nebude-li dohodnuto jinak. Starostka a zástupci starostky se zavazují, že žádost o stažení materiálu neohrozí chod městské části, nepřipustí promlčení zákonných lhůt a nebude obstrukčním nástrojem při plnění Programového prohlášení.

7.   Smluvní strany a členové koaličních zastupitelských klubů se zavazují nést před veřejností spoluodpovědnost za společná rozhodnutí a zdržet se případné kritiky před veřejností a ve sdělovacích prostředcích.

Čl. V

Smírčí jednání, ukončení smlouvy

1.  Pro případ, že by se jedna strana cítila být jinou stranou poškozována jednáním, které je v rozporu s obsahem této smlouvy, nebo neuplatňováním principů, na nichž je tato dohoda založena, nebo cítila potřebu projednat některá zásadní rozhodnutí s další stranou, je oprávněna požádat smluvní strany o projednání dané záležitosti ve smírčí komisi.

2.  Jednání smírčí komise povedou za každou smluvní stranu 3 zástupci, pokud nebude dohodnuto jinak. Poměr zástupců smluvních stran bude vždy stejný.

3.  O projednání záležitostí a sporů ve smírčí komisi musí strana požádat ostatní smluvní strany písemnou formou prostřednictvím předsedů zastupitelských klubů druhých stran. Ostatní tři strany jsou povinny se do 7 dnů od přijetí žádosti s žádající stranou sejít ve vzájemně sjednaném termínu za účelem projednání předmětné věci.

4.  Z jednání a rozhodnutí smírčí komise bude vždy sepsán zápis, který ověří za každou stranu nejméně dva členové smírčí komise.

5.  Všechny strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí k překlenutí rozporů. Pokud jednání nepovedou k dohodě a řešení sporu, má právo každá ze smluvních stran koaliční smlouvu vypovědět.

Čl. VI.

Závěrečná ustanovení

1.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi stranami a je závazná po celé funkční období Zastupitelstva městské části Praha 2, resp. do doby konaní příštích voleb do Zastupitelstva městské části Praha 2.

2.  Veškeré změny této dohody, doplňky nebo dohoda o ukončení této koaliční smlouvy mohou být učiněny pouze písemně, formou číslovaných dodatků.

3.  Jako doklad souhlasu se zněním této koaliční smlouvy a vůle vytvořit koalici a býti touto smlouvou osobně vázáni, připojují zastupitelé zvolení za ODS, TOP 09, ANO 2011 a OSB svoje podpisy:

 

ODS

Jana Černochová, Alexandra Udženija, Jan Korseska, Jan Recman, Václav Vondrášek, Lenka Mottlová, Jaroslav Martin, Ondřej Machů, Jaroslav Petrásek, Eliška Zemanová, Radim Perlín, Mikuláš Halás, Lucie Pechová

 

TOP 09

Michael Grundler, Jana Cagašová, Michal Zuna

ANO 2011

Jan Kolář, Petr Novotný, Renáta Kašická

OSB

Jaroslav Šolc, Michaela Mazancová

 

Pozn.: Zastupitelé jsou uvedeni v pořadí podle zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce.

Příloha č. 1: Kontakty na smluvní strany koaliční smlouvy

Kontaktními osobami na smluvní strany koaliční smlouvy jsou předsedové organizací pro Prahu 2 a předsedové zastupitelských klubů Zastupitelstva MČ Praha 2

Kontaktní údaje

Oblastní sdružení ODS Praha 2
Zastoupené: Alexandrou Udženija
Adresa: Mánesova 3, 120 00 Praha 2
Email: odsp2@volny.cz
Předseda klubu zastupitelů ODS: Jan Korseska

Regionální organizace TOP 09 Praha 2
Zastoupená: Janou Cagašovou  
Adresa: Újezd 450/40, 118 00 Praha 1
Email:  jana.cagasova@pha.top09.cz
Předseda klubu zastupitelů TOP 09: Michael Grundler

  Oblastní organizace ANO 2011 Praha 2

Zastoupená: Petrem Novotným

Adresa:  Římská 45, 120 00 Praha 2

Email: praha2@anobudelip.cz 

Předseda klubu zastupitelů ANO 2011: Petr Novotný 
 

  Občané za spokojené bydlení
Zastoupení: Zdeňkem Michlem
Adresa: Blanická 22/1787, 120 00 Praha 2
Email: Info@osb-praha2.cz
Předseda klubu zastupitelů OSB: Jaroslav Šolc