Výběrové řízení na obsazení pracovního místa interní auditor/ka a kontrolor/ka

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 2 – Úřad městské části Praha 2

zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 2

vyhlašuje dne 20. 7. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

interní auditor/ka a kontrolor/ka

 

Místo pracoviště: Praha 2.

Platové zařazení: platová třída 11.

Pracovní poměr na dobu neurčitou,s tříměsíční zkušební dobou.

Sjednaný druh práce: komplexní zajišťování činnosti vnitřního auditu ve smyslu zákona o finanční kontrole, s místem výkonu práce Praha.

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změněněkterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

a)  fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b)  občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,

c)  způsobilost k právním úkonům,

d)  bezúhonnost.

 

Požadované vzdělání:

§  vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo právního směru

 

Požadované znalosti a dovednosti:

§  vynikající písemný projev a komunikační schopnosti,

§  pečlivost a samostatnost,

§  vynikající znalost práce na PC,

§  orientace v právním rámci výkonu interního auditu a veřejnosprávní kontroly výhodou,

§  znalost prostředí veřejné správy výhodou.

 

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 20. 8. 2021 na adresu:

 

Městská část Praha 2

Úřad městské části Praha 2

Oddělení personálně právní

nám. Míru 20, 120 39 Praha 2

 

 

obálku označit slovy: „Výběrové řízení –  interní auditor/ka a kontrolor/ka“.

 

 

Předpokládané datum nástupu:  1. 9. 2021.

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

 

 

V Praze dne  20. 7. 2021   Ing. Michal Kopecký, MPA

  tajemník Úřadu městské části Praha 2

Vytisknout