Vydávání občanských průkazů

náměstí Míru 600/20, Praha 2 (vchod také z ulice Jugoslávská 20), přízemí, hala č. 038a vlevo, tel.: 236 044 100

 • vedoucí oddělení: Mgr. Martin Libruška, přízemí, hala č. 038a vlevo, tel.: 236 044 100, mobil: 724 060 194,
  e-mail: martin.libruska@praha2.cz
______________________________________________________________________________________________________

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel je pracoviště s rozšířenou návštěvní dobou:

  pondělí a středa    08:00 - 17:30 
  úterý a čtvrtek   07:30 - 16:00 
  pátek   07:30 - 13:00 

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost, tj. v Po a St v 17:15 hodin a v Út a Čt v 15:45 hodin.

______________________________________________________________________________________________________

!!! UPOZORNĚNÍ K AKTUÁLNÍM NÁVŠTĚVNÍM HODINÁM !!!

Po dobu trvání nouzového stavu je návštěvní doba oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel pouze PONDĚLÍ 08:00 - 17:30
a STŘEDA 08:00 - 17:30
.
Zároveň je až do odvolání omezena možnost on-line objednávek pouze na úterý a čtvrtek.

______________________________________________________________________________________________________


ON-LINE OBJEDNÁNÍ - na konkrétní den a hodinu k vyřízení těchto záležitostí v hlavní budově ÚMČ, náměstí Míru 600/20 

HOTOVÉ DOKLADY - informace o dokladech připravených k vyzvednutí na ÚMČ Praha 2

NEPLATNÉ DOKLADY - možnost ověřit si na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR, zda je občanský průkaz či cestovní pas evidován jako neplatný; údaje mají pouze informativní charakter


Odbavování klientů u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel


UPOZORNĚNÍ - změny od 01. 07. 2018

Dne 01. 07. 2018 nabyla účinnosti novela zákona o občanských průkazech,
která stanoví, že všechny občanské průkazy vydané po tomto datu obsahují kontaktní elektronický čip. Zda bude držitel občanského průkazu elektronickou identitu obsaženou v čipu využívat a dojde tak k jeho aktivaci, je plně na jeho rozhodnutí.

Podrobnější informace k využití nových občanských průkazů s kontaktním elektronickým čipem naleznete zde (leták), zde (leták) nebo na portálu www.info.eidentita.cz/eOP.

V žádném případě NEDOCHÁZÍ K PLOŠNÉ VÝMĚNĚ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ. Občanské průkazy vydané před uvedeným datem neobsahující kontaktní elektronický čip jsou nadále platné až do doby v nich uvedené (za podmínky, že jeho držitel podstatným způsobem v této době nezmění svoji podobu, nebo nedojde ke změně údajů v dokladu zapsaných).

Od stejného data skončila i možnost vydávání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc v případě ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Uvedená novela naopak zavedla dvě nové zkrácené lhůty pro vydání nového občanského průkazu (za zvýšený správní poplatek), a sice do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. Využití těchto zkrácených lhůt je možné pouze předtím, než je podaná žádost odeslána prostřednictvím aplikace k vyhotovení občanského průkazu, poté již není možné lhůty měnit.

Občan může při podání žádosti o nový občanský průkaz uvést mobilní telefonní číslo nebo emailovou adresu, na které bude následně zaslána informace o možnosti převzetí hotového občanského průkazu.


Informační leták Ministerstva vnitra k občanským průkazům (změny od 01. 07. 2018)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Co je to občanský průkaz
:


Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství ČR, jakož i další údaje v něm zapsané (např. rodinný stav nebo adresu místa trvalého pobytu).


Jaké údaje se do občanského průkazu zapisují:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum, místo a okres narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu (u občanů, kteří mají trvalý pobyt na území ČR ukončen, se trvalý pobyt do OP nezapisuje), datum skončení platnosti, číslo a datum vydání OP a označení úřadu, který jej vydal
 • rodinný stav nebo registrované partnerství se nezapisují, pokud občan sdělí, že si zapsání tohoto údaje do OP nepřeje
 • označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa školy, označení „docent“ nebo „profesor“ nebo vědecká hodnost se zapisují do OP na žádost občana. Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které dosud v OP zapsané neměl, je povinen předložit doklad o jejich získání (diplom). Pokud jde o titul nebo hodnost získanou v zahraničí, je občan povinen předložit doklad o uznání vzdělání a příslušného titulu či hodnosti v ČR. Nelze-li z důvodu nedostatku místa ve vymezené části OP zapsat všechny požadované nepovinné údaje, určí občan, které z nich se zapíší.

Jaké údaje se do občanského průkazu již nezapisují:

Do OP nelze zapisovat jméno, příjmení a rodné číslo manžela, partnera (registrované partnerství) ani nezletilého dítěte (dětí).


Kdo je povinen mít občanský průkaz:

 • občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR

Jaké další osoby mohou mít občanský průkaz:

 • občan, jehož svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu
 • občan mladší 15 let
 • občan, který nemá trvalý pobyt na území ČR

Typy občanských průkazů:

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů
  (vydává se pouze občanům bezprostředně po nabytí státního občanství nebo v souvislosti s výkonem volebního práva)

Jak a kde žádat o občanský průkaz:

Předložit potřebné doklady a požádat o OP může občan osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (bez ohledu na místo svého trvalého pobytu), v hlavním městě Praze u úřadů městských částí Praha 1 - 22 a v případě OP vydávaných ve zkrácených lhůtách také na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, na adrese Na Pankráci 1623/72, Praha 4 - Pankrác (metro C - stanice Pražského povstání).

O vydání OP lze požádat také v elektronické podobě místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři za těchto podmínek:
 • lze použít digitalizovanou fotografii občana a jeho podpis z evidence dokladů, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok od jejich pořízení a nedošlo k podstatné změně podoby občana

 • žádost se zasílá prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem

Každý, kdo žádá o vydání OP, je povinen prokázat svou totožnost. Žádost o vydání OP občan nevyplňuje, ale je pořizována přímo úředníkem, současně je pořízen snímek občana i vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování.

Informace k možnému pořizování fotografií mimo úřad profesionálním fotografem naleznete zde.


Jaké doklady je třeba předložit k žádosti o občanský průkaz:
(viz níže k jednotlivým případům)

 • doklady potřebné k vydání OP musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii
 • cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak
 • předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu, je povinen předložit spolu s ním rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území ČR, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu potřebné
 • předkládá-li občan matriční doklad (rodný, oddací či úmrtní list) vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed (zvláštní matrika), pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak; vydání tohoto výpisu lze vyřídit prostřednictvím kteréhokoliv matričního úřadu v ČR

  1) VYDÁNÍ 1. OBČANSKÉHO PRŮKAZU 

  a) občan mladší 15 let
 • o vydání OP žádá jeho zákonný zástupce

 K žádosti je třeba předložit:

 • rodný list občana, jemuž má být OP vydán
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první OP, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji (dokladem o státním občanství je platný cestovní pas dítěte nebo osvědčení či potvrzení o státním občanství - vydává matrika v místě trvalého pobytu dítěte)
 • zákonný zástupce je povinen prokázat svoji totožnost

  b) občan po dovršení věku 15 let

 • o vydání prvního OP žádá sám občan, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let; nedodržení této povinnosti je přestupkem podle zákona o občanských průkazech

  K žádosti je třeba předložit:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji (dokladem o státním občanství je platný cestovní pas nebo osvědčení či potvrzení o státním občanství - vydává matrika v místě trvalého pobytu občana)

  c) občan po nabytí státního občanství ČR, občan bez trvalého pobytu na území ČR, občan po ukončení trvalého pobytu v cizině

 K žádosti je třeba předložit:

 • rodný list, to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán OP

  d) občan, jehož svéprávnost je omezena rozhodnutím soudu

 • o vydání OP žádá opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven

 K žádosti je třeba předložit:

 • rodný list občana, jemuž má být OP vydán

 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana

 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
 • OP opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj OP a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu


  2) VYDÁNÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU PŘED SKONČENÍM PLATNOSTI PŮVODNÍHO 

Občan může podat žádost o vydání nového OP ve lhůtě 6 měsíců před skončením platnosti původního OP, bez nutnosti platit za vydání OP správní poplatek.

 K žádosti je třeba předložit: 

 • dosavadní OP
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů

  3) VYDÁNÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU PO SKONČENÍ PLATNOSTI PŮVODNÍHO 

Občan je povinen požádat o vydání nového OP do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke skončení platnosti OP. Nedodržení této povinnosti je přestupkem podle zákona o občanských průkazech.

 K žádosti je třeba předložit:

 • dosavadní OP a další platný doklad totožnosti (např. rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz)
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů

  4) VYDÁNÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU V PŘÍPADĚ ZTRÁTY, ODCIZENÍ, POŠKOZENÍ, ZNIČENÍ PŮVODNÍHO, ANEBO OHLÁŠENÍ NEBEZPEČÍ ZNEUŽITÍ DAT V IDENTIFIKAČNÍM CERTIFIKÁTU V KONTAKTNÍM ELEKTRONICKÉM ČIPU 

Občan je povinen tyto skutečnosti neprodleně ohlásit kterémukoliv úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik (odcizení OP lze ohlásit rovněž Policii ČR). Ohlášení lze provést pouze osobně, příp. prostřednictvím datové schránky nebo s elektronickým podpisem (není možné telefonicky, z důvodu prokázání totožnosti). Občan obdrží tzv. potvrzení o občanském průkazu s dobou platnosti 2 měsíce. Toto potvrzení však není průkazem totožnosti a nenahrazuje OP.

Občan je povinen požádat o vydání nového OP do 15 pracovních dnů ode dne, kdy tuto skutečnost oznámil. Nedodržení těchto povinností je přestupkem podle zákona o občanských průkazech.

 K žádosti je třeba předložit:

 • rodný list nebo platný cestovní pas nebo platný řidičský průkaz
 • potvrzení o občanském průkazu (pokud bylo občanu vydáno)
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů

  5) VÝMĚNA NEPLATNÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU PO NÁVRATU Z CIZINY 

Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo ČR a skončí jim platnost OP, si mohou požádat o vydání nového OP až po návratu z ciziny.

Skutečnost, že se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny OP, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání OP, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu OP po skončení jeho platnosti je přestupkem podle zákona o občanských průkazech. Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu.

Zákon o občanských průkazech neumožňuje narozdíl od cestovních pasů podání žádosti o vydání OP ani převzetí vyhotoveného OP na zastupitelském úřadu v zahraničí. Občan si může požádat o vydání OP při návštěvě ČR. Občané, kteří ukončili trvalý pobyt na území ČR nemají povinnost mít OP.

Převzetí občanského průkazu:

Občanský průkaz vydaný ve lhůtě do 30 dnů lze převzít také u úřadu, který občan uvedl v žádosti (jiného, než u kterého byla podána žádost). Při převzetí OP u jiného úřadu uhradí žadatel správní poplatek ve výši 100,- Kč), jinak je povinen OP převzít u úřadu, u kterého podal žádost.

Občanský průkaz vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít buď u úřadu, u kterého byla podána žádost nebo na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, na adrese Na Pankráci 1623/72, Praha 4 - Pankrác.

Občanský průkaz vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze na pracovišti Ministerstva vnitra ČR.

Převzetí OP jinou osobou není možné, s výjimkou OP občana mladšího 15 let, který přebírá zákonný zástupce, příp. pěstoun, nebo osoba, které byl nezletilý občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení, které pečuje o nezletilého občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, přebírá OP opatrovník. Převzít OP za občana staršího 15 let může rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem.

Po prokázání totožnosti
občan zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v OP, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu (v případě, že si elektronickou identitu v něm obsaženou aktivuje), zadá bezpečnostní osobní kód (vždy) a potvrdí svým podpisem převzetí OP. Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tato skutečnost se uvede v žádosti o vydání OP.

Občan může při převzetí OP nebo kdykoli poté u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností zadat identifikační osobní kód (IOK) a deblokační osobní kód (DOK) pro účely aktivace identifikačního certifikátu.

Informace k zadání bezpečnostního osobního kódu (BOK),
který se zadává i tehdy, pokud občan nechce elektronickou identitu obsaženou v čipu využívat, naleznete zde.

Informace k zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu naleznete zde.

Podrobné informace k jednotlivým osobním kódům naleznete zde.


Lhůty pro vydání občanského průkazu:

 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti, o takový OP lze požádat také ve zkrácených lhůtách, a to do 24 hodin pracovního dne, nebo do 5 pracovních dnů
 • OP bez strojově čitelných údajů se vyhotoví do 15 dnů ode dne podání žádosti

Doba platnosti občanského průkazu:

 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - 10 let* při vydání občanovi staršímu 15 let
 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - 5 let* při vydání občanovi mladšímu 15 let
 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - 35 let* při vydání občanovi staršímu 70 let
 • OP bez strojově čitelných údajů vydaného v souvislosti s výkonem volebního práva - 1 měsíc*
 • OP bez strojově čitelných údajů vydaného bezprostředně po nabytí státního občanství - 3 měsíce*
*) za podmínky, že jeho držitel podstatným způsobem v této době nezmění svoji podobu, nebo nedojde ke změně údajů v dokladu zapsaných

Skončení platnosti občanského průkazu:

 • uplynutím doby v něm vyznačené
 • ohlášením jeho ztráty, odcizení, poškození nebo zničení
 • ohlášením nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátuv kontaktním elektronickém čipu
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo právní mocí rozhodnutí soudu o prohlášení občana za mrtvého
 • nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • ukončením trvalého pobytu na území ČR
 • rozhodnutím o skončení jeho platnosti, jestliže je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost, nebo jestliže OP obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje, nebo jestliže u občana došlo k podstatné změně podoby

Nefunkčnost kontaktního elektronického čipu v OP není důvodem pro skončení platnosti OP. Skončením platnosti OP končí platnost elektronického čipu.


Platnost starých typů občanských průkazů:

 • OP vydané do 30. 04. 1993, v nichž není vyznačeno státní občanství ČR, pozbyly platnosti dnem 31. 12. 2001
 • OP bez strojově čitelných údajů (tj. všechny typy kromě OP zelené barvy), vydané do 31. 12. 2003, pozbyly platnosti
 • výjimkou jsou OP občanů narozených před 01. 01. 1936, pokud je v nich vyznačeno, že doba platnosti OP je bez omezení a státní občanství ČR; tyto zůstávají i nadále v platnosti a povinnost výměny za nový OP se na ně nevztahuje, a sice za podmínky, že nedojde ke změně údajů v dokladu zapsaných

Správní poplatky na úseku občanských průkazů:

 • 1.000,- Kč za vydání OP občanu staršímu 15 let ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne (takový OP lze převzít pouze u Ministerstva vnitra ČR)
 • 500,- Kč za vydání OP občanu mladšímu 15 let ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne (takový OP lze převzít pouze u Ministerstva vnitra ČR)
 • 500,- Kč za vydání OP občanu staršímu 15 let ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů
 • 300,- Kč za vydání OP občanu mladšímu 15 let ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů
 • 200,- Kč za vydání OP z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti, anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního OP
 • 100,- Kč při převzetí OP u úřadu, který občan uvedl v žádosti (u jiného, než u kterého o OP požádal)
 • 100,- Kč za vydání nového OP za OP poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za OP obsahující neoprávněně provedené zápisy
 • 100,- Kč za vydání OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce
 • 100,- Kč za vydání OP občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR
 •   50,- Kč za vydání OP občanu mladšímu 15 let ve lhůtě do 30 dnů
 • 100,- Kč za odblokování elektronické identifikace OP
 • v ostatních případech je vydání OP bezplatné

Správní poplatky jsou splatné při podání žádosti (výjimkou jsou případy, kdy se část správního poplatku doplácí při převzetí u Ministerstva vnitra ČR).


Možnost použití občanského průkazu jako cestovního dokladu, při překračování státních hranic:

 • k překročení hranice se všemi členskými státy EU
 • k překročení hranice i některých dalších států, které nejsou členy EU:
  • Island
  • Norsko
  • Lichtenštejnsko
  • Švýcarsko
  • Albánská republika
  • Bosna a Hercegovina
  • Černá Hora
  • Gruzie
  • Makedonská republika (pouze OP se strojově čitelnými údaji)
  • Moldavská republika (pouze OP se strojově čitelnými údaji)
  • Srbská republika
K překračování státních hranic lze jako cestovního dokladu použít všechny typy OP (s výjimkou uvedenou výše), bez ohledu na to, jestli je cestování uskutečňováno pozemními dopravními prostředky nebo letecky. Cestovat na OP mohou i občané mladší 15 let.

Mimisterstvo vnitra nedoporučuje používat k cestám OP typu knížka, které byly vydány občanům narozeným před 01. 01. 1936 bez omezení doby platnosti, protože od jejich vydání došlo ke změně podoby držitele.


UPOZORNĚNÍ:

Ministerstvo vnitra nedoporučuje používat OP s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v OP při cestě do zahraničí, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě EU mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti OP anebo za jeho poškození.

Cestujeme - informace Ministerstva zahraničních věcí ČR pro občany k cestování do zahraničí


Návrat na úvodní stránku Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Zveřejněno: 02.10.2013 – ondrej.jicha@praha2.cz   |   Aktualizováno: 02.03.2021 – martin.libruska@praha2.cz
Vytisknout