Vyřizování stížností

02. Kód životní situace
………………………

03. Pojmenování (název)životní situace
Vyřizování stížností, připomínek, podnětů a petic občanů

04.  Základní informace k životní situaci  Podněty, připomínky a stížnosti se rozumí ta podání občana, skupiny občanů, občanských sdružení, jimiž se domáhají ochrany svých práv, chráněných zájmů, případně upozorňují na nedostatky v činnosti orgánů MČ Praha 2.

(1)  Podání adresovaná starostce a zástupcům starostky přijímají jejich sekretariáty, které je po rozhodnutí adresáta o způsobu vyřízení předají oddělení stížností k zaevidování. Sekretariáty zabezpečí vyřízení podání podle rozhodnutí adresáta.

(2)  Podání adresovaná RMČ přijímá odbor kancelář starostky a vnějších vztahů, předá je k zaevidování oddělení stížností a předkládá je RMČ na nejbližším zasedání, které se uskuteční po datu doručení. RMČ stanoví způsob vyřízení těchto podání.

(3)  Podání adresovaná ZMČ přijímá odbor kancelář starostky a vnějších vztahů, předá je k zaevidování oddělení stížností a předkládá je RMČ na nejbližším zasedání, které se uskuteční po datu doručení. RMČ  toto podání projedná a s návrhem řešení je předloží na nejbližším zasedání ZMČ. Zastupitelstvo stanoví způsob vyřízení.

(4)  Podání adresovaná výborům ZMČ nebo komisím RMČ přijímá odbor kancelář starostky a vnějších vztahů, zajistí zaevidování oddělením stížností a předá je předsedům těchto orgánů k vyřízení.

(5)  Odbor kancelář starostky a vnějších vztahů rovněž přijímá podání adresovaná jednotlivým členům zastupitelstva. Tato podání odbor kancelář starostky a vnějších vztahů prostřednictvím oddělení stížností zaeviduje. Členové zastupitelstva sami rozhodují o způsobu vyřízení.

(6)  V případě, že adresátům uvedeným v odst. 1-5  je doručeno podání, jehož vyřízení přísluší jinému orgánu MČ, postoupí je podle příslušnosti do 5 dnů od jeho doručení prostřednictvím odboru kancelář starostky a vnějších vztahů, který o postoupení vyrozumí pisatele.

Petice jsou žádosti, návrhy a stížnosti ve věcech veřejného nebo společenského zájmu. Musí být písemné, a musí pod ní být uvedeno jméno, příjmení a bydliště těch, kdo ji podávají, respektive další náležitosti dle zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Jestliže podává petici petiční výbor oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. ÚMČ Praha 2, respektive odbor ÚMČ, který petici vyřizuje, je povinen tomu, kdo ji poslal - nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru - do 30 dnů odpovědět.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Podněty, připomínky a stížnosti je oprávněn podat občan, skupiny občanů, občanské sdružení

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Písemné podání nebo petice se zasílá poštou nebo předá v podatelně ÚMČ Praha 2. Ústní podání - po sepsání písemného záznamu u adresáta obdrží občan kopii záznamu s potvrzeným převzetím

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Písemným podáním nebo peticí zaslanou poštou nebo předáním v podatelně ÚMČ Praha 2. Ústním podáním - po sepsání písemného záznamu u adresáta obdrží občan kopii záznamu s potvrzeným převzetím

08. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit 
Úřad městské části Praha 2

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Odbor kancelář tajemníka, oddělení stížností, 5. patro, číslo dveří 508, Vlastimil Kolář, tel. 236044362, vlastimil.kolar@praha2.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
- písemná stížnost, připomínka nebo podnět – bez formuláře
-ústní stížnost, návrh, připomínka nebo podnět – sepsání písemného záznamu (protokolu) na příslušném odboru, nebo na oddělení stížností Odbor kancelář tajemníka
-petice-náležitosti dle zákona č. 85/1990Sb., o právu petičním

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
nejsou potřebné

12. Jaké jsou v této životní situaci správní poplatky a jiné poplatky a jak je máte hradit
žádné

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
U podání stížností, připomínek a podnětů – 60 dnů. Stížnosti u kterých vyřizování překročí 30 dnů, a nelze stížnost vyřídit ve stanovené lhůtě, tzn. nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady pro vyřízení, musí být stěžovatel k tomuto dni písemně informován o stavu věci  dalším předpokládaném postupu.

U petice – 30 dnů.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
- pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností  podaných orgánům Městské části Prahy 2 – schváleno usnesením rady Městské části Praha 2 č. 25 ze dne 17. 1. 2006

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
žádné

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
žádné

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor kancelář tajemníka, oddělení stížností

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
1. 1. 2007

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost: 28. 1. 2016

29.Datum konce platnosti návodu