Výroční zpráva za rok 2002

Příloha k usnesení RMČ č. 153 ze dne 18. 3. 2003

Výroční zpráva

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákona) za kalendářní rok 2002, kterou podává městská část Praha 2 jako povinný subjekt podle tohoto zákona.

Článek 1: Údaje o povinném subjektu

a)  Název: městská část Praha 2
b) Adresa: náměstí Míru 20, Praha 2, 120 39
c) Spojení: tel.: 224 257 035-8, fax: 222 510 138, e-mail: podatelna@p2.mepnet.cz

Článek 2: Počet jednotlivých písemných podání (podle § 13, odst. 3 se odpovědi na ústní podání neevidují, všechny údaje uvedené v této zprávě se týkají pouze evidovaných žádostí)

a)  Celkový počet žádostí o poskytnutí informací
    podle výše uvedeného zákona    24
b)   Z toho počet odvolání:        2
c)    počet zamítnutých žádostí z celkového počtu     2
rozhodnutí čj.: OIOM/34/03/Ně, I-16/2002/R

Článek 3: Kdo vyřizoval jednotlivé žádosti (odbory ÚMČ)

a)   Odbor výstavby    3
b)   Majetkový odbor        9
c)   Odbor životního prostředí        1
d)   Odbor správních agend    2
e)   Odbor školství, mládeže a tělovýchovy    3
f)    Odbor dopravy    1
g)    Odbor kancelář tajemnice    2
h)    Odbor kancelář starosty    2
ch)  Odbor investic a oprav majetku    3
i)    Odbor kultury a informací    1

pozn.: na jednu z evidovaných žádostí odpovídaly čtyři odbory – odbor kancelář starosty, odbor kultury a informací, odbor investic a oprav majetku a majetkový odbor. Každému z těchto odborů bylo vyřízení části žádosti, která se týkala jeho činnosti, v článku 3 započítáno.

Článek 4: Žadatelé o poskytnutí informace

a)     Fyzické osoby    23
b)    Právnické osoby    1

Článek 5: Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona
a)     V roce 2002 nebyla žádná řízení za nedodržování tohoto zákona proti MČ Praha 2 ani proti konkrétním pracovníkům v rámci MČ vedena (§ 18, odst. 1, písm. d).
b)     V roce 2002 nebyla vydána žádná rozhodnutí soudu (podle § 18, odst. 1, písm. c) tohoto zákona).    

Článek 6: Evidence a kontrola vyřizování žádostí podle tohoto zákona 
Odbor kultury a informací ÚMČ Praha 2

Článek 7: Další informace vztahující se k uplatňovaní tohoto zákona
a)     Největší podíl evidovaných žádostí se jednoznačně soustřeďuje na oblast majetku   (9 žádostí),  investic a oprav majetku (3 žádosti) a výstavby (3 žádosti).
b)    Žádosti o poskytování informací byly v převážné většině jednotlivými odbory vyřizovány v zákonem stanovených lhůtách. Výjimku tvořila žádost JUDr. Ivana Vávry ze dne 17. 12. 2001 (zaevidována s číslem 1/2002, vzhledem k termínu  zákonné lhůty k vyřízení podle § 14, odst. 3, písm. c) v r. 2002 – 1. 1. 2002. Žádost vyřizovala komise pro výchovu a vzdělávání a odpověď byla s omluvou a vysvětlením důvodu zdržení odeslána 31. 1. 2002.
c)    Od možnosti odepřít informaci způsobem nevydat rozhodnutí (podle § 15, odst. 1)  bylo po zkušenostech s negativním ohlasem u veřejnosti upuštěno. Žadatelům byla ve všech případech odpověď zaslána.
d)    Možnosti vyhovět žádosti poukazem na zveřejněné informace (§ 6, odst. 1) nebylo využíváno. Různorodost dotazů tuto možnost zatím vylučuje.

Článek 8: Způsob zveřejnění této výroční zprávy (není MČ uložen zákonem 106/1999)

a)      Na úřední desce po dobu 14 dní.
b)    V informační kanceláři ÚMČ po dobu 4 měsíců.
c)    Na internetových stránkách Prahy 2 po dobu 1 roku.

Článek 9: Zpracovatel této výroční zprávy

a)    Zpracovatelem této výroční zprávy určila Rada městské části Praha 2 (usnesení OR č. 425 ze dne 2. 12. 1999) odbor kultury a informací Úřadu městské části  Praha 2
b)    Zprávu zpracoval MgA. Martin Bradáček, vedoucí odboru kultury a informací ÚMČ Praha 2

 

Zveřejněno: 14.03.2005 – support@publix.cz
Vytisknout