Výroční zpráva za rok 2003

Příloha k usnesení RMČ č. 79 ze dne 10. 2. 2004 

Výroční zpráva

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákona) za kalendářní rok 2003, kterou podává městská část Praha 2 jako povinný subjekt podle tohoto zákona.

Článek 1: Údaje o povinném subjektu
Název: městská část Praha 2
Adresa: náměstí Míru 20, Praha 2, 120 39
Spojení: tel.: 224 257 035-8, fax: 222 510 138, e-mail: podatelna@p2.mepnet.cz

Článek 2: Počet jednotlivých písemných podání (podle § 13, odst. 3 se odpovědi na ústní podání neevidují, všechny údaje uvedené v této zprávě se týkají pouze evidovaných žádostí).
Celkový počet žádostí o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona: 22
Z toho počet odvolání: 2
Počet zamítnutých žádostí z celkového počtu: 4 rozhodnutí čj.:

KT/94/2003-82
výst.:1732/03/Čá
výst.: 4611/03/Svo
výst.: 5802/03/Svo

Článek 3: Kdo vyřizoval jednotlivé žádosti (odbory ÚMČ)
Odbor výstavby 6
Majetkový odbor 9
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3
Odbor kancelář tajemnice 1
Útvar interního auditu a kontroly 1
Odbor kultury a informací 2

Článek 4: Žadatelé o poskytnutí informace
Fyzické osoby 18
Právnické osoby 4

Článek 5: Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona
V roce 2003 byla podána žaloba na přezkoumání rozhodnutí MČ Praha 2 – RMČ Praha 2 ze dne 18. 3. 2003, usnesení RMČ č. 131, čj. I-20/02/spr.rozh/2, kterým bylo zamítnuto odvolání proti částečnému neposkytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Městský soud v Praze žalobu přijal dne 22. 5. 2003, do konce roku 2003 nebylo v této věci vydáno žádné rozhodnutí soudu (podle § 18, odst. 1, písm. c) tohoto zákona).

Článek 6: Evidence a kontrola vyřizování žádostí podle tohoto zákona
Odbor kultury a informací ÚMČ Praha 2

Článek 7: Další informace vztahující se k uplatňovaní tohoto zákona
Největší podíl evidovaných žádostí se jednoznačně soustřeďuje na oblast majetku (9 žádostí) výstavby (3 žádosti) a školství (3 žádosti).
Od možnosti odepřít informaci způsobem nevydat rozhodnutí (podle § 15, odst. 1) bylo po zkušenostech s negativním ohlasem u veřejnosti upuštěno. Žadatelům byla ve všech případech odpověď zaslána.
Možnosti vyhovět žádosti poukazem na zveřejněné informace (§ 6, odst. 1) nebylo využíváno. Různorodost dotazů tuto možnost zatím vylučuje.

Článek 8: Způsob zveřejnění této výroční zprávy (není MČ uložen zákonem 106/1999)
Na úřední desce po dobu 14 dní.
V informační kanceláři ÚMČ po dobu 4 měsíců.
Na internetových stránkách Prahy 2 po dobu 1 roku.

Článek 9: Zpracovatel této výroční zprávy
Zpracovatelem této výroční zprávy určila Rada městské části Praha 2 (usnesení OR č. 425 ze dne 2. 12. 1999) odbor kultury a informací Úřadu městské části Praha 2
Zprávu zpracovala Eva Vlachová, odbor kultury a informací ÚMČ Praha 2

Zveřejněno: 29.10.2007 – support@publix.cz
Vytisknout