Výroční zpráva za rok 2004

Příloha k usnesení RMČ Praha 2 č. 134 ze dne 1. 3. 2005
Výroční zpráva

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákona) za kalendářní rok 2004, kterou podává městská část Praha 2 jako povinný subjekt podle tohoto zákona.

 

Článek 1: Údaje o povinném subjektu
Název: městská část Praha 2
Adresa: náměstí Míru 20, Praha 2, 120 39
Spojení: tel.: 236 044 118, fax: 236 044 183, e-mail: podatelna@p2.mepnet.cz

Článek 2: Počet jednotlivých písemných podání
(podle § 13, odst. 3 se odpovědi na ústní podání neevidují, všechny údaje uvedené v této zprávě se týkají pouze evidovaných žádostí).

Celkový počet žádostí o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona: 53
Z toho počet odvolání: 6
Počet zamítnutých žádostí z celkového počtu: 5
Rozhodnutí čj.:    

  • výst.: 108/04/Svo
  •     OKI: I-30/2004/R
  •     OKI: I-33/2004/R
  •     OKI: I-41/2004/R
  •     OKI: I-36/2004/R

Článek 3: Kdo vyřizoval jednotlivé žádosti v rámci povinného subjektu
odbor školství, mládeže a tělovýchovy: 15
odbor kultury a informací: 8
odbor kancelář starosty: 6
odbor výstavby: 5
zástupce starosty pro oblast život. prostřední a územního rozvoje: 5
zástupce starosty pro oblast  školství a informatiky: 4
odbor investic a oprav majetku: 4
majetkový odbor: 3
komise výchovy a vzdělávání RMČ Praha 2: 2
RMČ Praha 2: 1

Článek 4: Žadatelé o poskytnutí informace
Právnické osoby: 41
Fyzické osoby: 12

Článek 5: Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona
 V roce 2004 žádné řízení.

Článek 6: Evidence a kontrola vyřizování žádostí podle tohoto zákona
 Odbor kultury a informací ÚMČ Praha 2.

Článek 7: Další informace vztahující se k uplatňovaní tohoto zákona
Největší podíl evidovaných žádostí se jednoznačně soustřeďuje na oblast školství mládeže a tělovýchovy (15 žádostí), kultury a informací (8 žádosti), výstavby (5 žádostí) a zástupce starosty pro oblast život. prostřední a územního rozvoje (5 žádostí).

Nejvíce žádostí od jednoho subjektu (fyzická osoba): 36 žádostí.

Možnosti vyhovět žádosti poukazem na zveřejněné informace (§ 6, odst. 1) nebylo využíváno.

Článek 8: Způsob zveřejnění této výroční zprávy (není MČ uložen zákonem 106/1999)

  • Na úřední desce po dobu 14 dní.
  • V informační kanceláři ÚMČ po dobu 4 měsíců.
  • Na internetových stránkách Prahy 2 po dobu 1 roku.

Článek 9: Zpracovatel této výroční zprávy
Zpracovatelem této výroční zprávy určila Rada městské části Praha 2 (usnesení OR č. 425 ze dne 2. 12. 1999) odbor kultury a informací Úřadu městské části Praha 2

Zprávu zpracovala Irena Poslušná, odbor kultury a informací ÚMČ Praha 2

Zveřejněno: 29.10.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout