Výroční zpráva za rok 2005

Příloha k usnesení RMČ Praha 2 č.126 ze dne 28. 2. 2006

Výroční zpráva

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákona) za kalendářní rok 2005, kterou podává městská část Praha 2 jako povinný subjekt podle tohoto zákona.
Článek 1: Údaje o povinném subjektu

Název: městská část Praha 2
Adresa: náměstí Míru 20, Praha 2, 120 39
Spojení: tel.: 236 044 111, fax: 236 044 183, e-mail pro běžná podání: podatelna@p2.mepnet.cz, e-mail pro podání opatřená ověřeným elektronickým podpisem posta@p2.mepnet.cz

  Článek 2: Počet jednotlivých písemných podání

(podle § 13, odst. 3 se odpovědi na ústní podání neevidují, všechny údaje uvedené v této zprávě se týkají pouze evidovaných žádostí).

 • Celkový počet žádostí o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona: 14
 • Z toho počet odvolání: 0
 • počet zamítnutých žádostí z celkového počtu: 0
 • rozhodnutí čj.:
   Článek 3: Kdo vyřizoval jednotlivé žádosti v rámci povinného subjektu
 • odbor školství, mládeže a tělovýchovy: 1
 • odbor kancelář starosty: 1
 • odbor informatiky: 1
 • odbor dopravy: 2
 • ekonomický odbor: 2
 • odbor životního prostředí: 1
 • majetkový odbor: 2
 • odbor výstavby: 3
 • odbor investic a oprav majetku: 2
Článek 4: Žadatelé o poskytnutí informace
 • Právnické osoby: 2
 • Fyzické osoby: 12
Článek 5: Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona

V roce 2005 žádné řízení.

Článek 6: Evidence a kontrola vyřizování žádostí podle tohoto zákona

Odbor kultury a informací ÚMČ Praha 2.

Článek 7: Další informace vztahující se k uplatňovaní tohoto zákona
 • Odbor investic a oprav majetku obdrželo rozsudek České republiky č. 9 Ca 130/2003-41 ze dne 31. 8. 2005, na jehož základě poskytlo požadované informace k č.j. I-20/02.
 • Nejvíce žádostí od jednoho subjektu (fyzická osoba): 5 žádosti.
 • Možnosti vyhovět žádosti poukazem na zveřejněné informace (§ 6, odst. 1) nebylo využíváno.
Článek 8: Způsob zveřejnění této výroční zprávy (není MČ uložen zákonem č 106/1999 Sb.)
 • Na úřední desce po dobu 14 dní.
 • V informační kanceláři ÚMČ po dobu 4 měsíců.
 • Na internetových stránkách Prahy 2 po dobu 1 roku.
Článek 9: Zpracovatel této výroční zprávy

Zpracovatelem této výroční zprávy určila Rada městské části Praha 2 (usnesení OR č. 425 ze dne 2. 12. 1999) odbor kultury a informací Úřadu městské části Praha 2.

 Zprávu zpracoval MgA. Martin Bradáček, odbor kultury a informací ÚMČ Praha 2

Zveřejněno: 29.10.2007 – support@publix.cz
Vytisknout