Výroční zpráva za rok 2006

Příloha k usnesení RMČ Praha 2 č. 1  ze dne 20. 2. 2007

Výroční zpráva

o činnosti Úřadu městské části Praha 2 v oblasti poskytování informací za rok 2006 podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Výroční zpráva za rok 2006 je zpracována podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), který stanovuje každému povinnému subjektu povinnost každoročně zveřejnit údaje o činnosti v uvedené oblasti v předepsané struktuře, a to vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

 

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí

(údaje uvedené v této zprávě se týkají pouze evidovaných písemných podání, včetně e-mailových; podle § 13, odst. 3  zákona se neevidují ústní podání)

Celkový počet žádostí o poskytnutí informací podle tohoto zákona:   19

Z toho:
-  písemně: 18
-  elektronicky: 1

Právnické osoby: 2
Fyzické osoby: 17

Od žádného subjektu nepřišla více než jedna žádost.

Z celkového počtu bylo:

-    vyřízeno: 18
-    vráceno k upřesnění: 0
-    odloženo: 1 (neuhrazené náklady)
-    rozhodnuto o odmítnutí: 0
-    stížnost na postup vyřizování: 0
-    odvolání: 1

Odbory, na které byly požadavky zaslány:

odbor majetku: 11
odbor výstavby: 5
odbor investic a oprav majetku: 2
odbor kancelář tajemnice: 1

 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

V roce 2006 bylo na základě odpovědi na žádost o informace dle zákona podáno jedno odvolání k nadřízenému orgánu, tj. Magistrátu hl.m. Praha, nikoliv však proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, ale protože žadatel považoval poskytnuté informace za nedostatečné a odpověď Úřadu městské části Praha 2 „za odepření žádosti o informaci“. Nadřízený orgán potvrdil správnost postupu Úřadu městské části Praha 2.

 

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

V roce 2006 nedošlo k žádnému soudnímu jednání. Z uvedeného důvodu není k dispozici žádný opis podstatných částí rozsudku.

 

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí

V roce 2006 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

 

e) Počet stížností podaných podle § 16a

V roce 2006 nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci

 

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Evidenci a kontrolu vyřizování žádostí podle tohoto zákona garantoval Odbor kultury a informací Úřadu městské části Praha 2. Jednotlivé odbory se při vyřizování žádostí řídily Směrnicí Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, schválenou RMČ 14. 12. 2004.

Počet písemných žádostí o poskytnutí informací podle tohoto zákona oproti roku 2005 mírně stoupl (v r. 2005 bylo podáno pouze 14 žádostí) a zároveň se snížil počet oslovených odborů: v r. 2006 byla výrazná převaha žádostí směrována na odbor majetkový a celkově byly osloveny pouze 4 odbory, zatímco v roce předcházejícím byly žádosti adresovány na 9 odborů  (nejvíce dotazů bylo v r. 2005 na odbor výstavby – a to 3 dotazy).

Ve zprávě nejsou podchyceny ústní dotazy a dotazy a informace, které jsou poskytovány podle jiných zákonů.

V rámci aplikace zákona nebyly žádostem o informace předepsány úhrady nákladů.

 

 

V Praze 9. února 2007

Zpracovala PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů
(do 31. 1. 2007 vedoucí odboru kultury a informací)

 

Zveřejněno: 29.10.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout