Výroční zpráva za rok 2012

Příloha k usnesení RMČ č. 82 ze dne 25.2.2013

Výroční zpráva

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“) za kalendářní rok 2012, kterou podává městská část Praha 2 jako povinný subjekt podle tohoto zákona.

 

Článek 1: Údaje o povinném subjektu

Název: městská část Praha 2

Adresa: náměstí Míru 20, Praha 2, 120 39

Spojení: tel.: 236 044 111, fax: 236 044 183, e-mail pro běžná podání: posta@p2.mepnet.cz, e-mail pro podání opatřená ověřeným elektronickým podpisem posta@p2.mepnet.cz

 

Článek 2: Počet podaných písemných žádostí o informace

(podle § 13, odst. 3 zákona se odpovědi na ústní podání neevidují, všechny údaje uvedené v této zprávě se týkají pouze evidovaných žádostí).

Celkový počet žádostí o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona: 66

Z toho: odmítnutých žádostí: 6

       odmítnutí odpovědi na část žádosti (žádost vyžadovala odpovědi na více otázek): 3

   

Článek 3: Počet podaných odvolání

V r. 2012 bylo podáno 6 odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu.

 

Článek 4: Přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí

V r. 2012 nebylo vedeno žádné soudní řízení ohledně přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

 

Článek 5: Poskytnuté výhradní licence

Povinný subjekt neposkytl v r. 2012 žádné výhradní licence.

 

Článek 6: Počet stížností

V r. 2012 byly na povinný subjekt podány podle § 16a zákona 3 stížnosti.

Jedna stížnost (12/2012) se týkala odpovědi na žádost o informace týkající se úkonů, které MČ Praha 2 činí a bude činit, aby nájemníci domu ve správě MČ měli možnost bezproblémového užívání předmětu nájmu a úkonů k zabránění vzniku škod v domě a vedoucích k zabezpečení situace v domě. Povinný subjekt na žádost odpověděl v zákonné lhůtě a uvedl všechny úkony, které v dané záležitosti podnikl. Žadatel dále podal na postup při vyřízení jeho žádosti stížnost, kterou povinný subjekt posoudil částečně jako novou žádost o informace, na kterou opět v zákonné lhůtě odpověděl. Dále povinný subjekt posoudil část podané stížnosti tak, že nepolemizuje se způsobem, jakým byla původní žádost o informace vyřízena, ale vznáší osobní názor žadatele. Nadřízený orgán (Magistrát hl. m. Prahy) postup povinného subjektu potvrdil.

Druhá stížnost (25/2012) se týkala postupu při vyřizování žádosti o informace, kdy povinný subjekt požadoval úhradu nákladů spojených s vyhledáváním požadovaných informací a tiskem dokumentů. Žadatel ve stížnosti uvedl, že dokumenty žádá v elektronické podobě. Povinný subjekt tedy přehodnotil svůj původní postup a požadované informace poskytl zdarma v elektronické podobě. 

Třetí stížnost (57/2012) se týkala faktu, že odpovědí na žádost o informaci o výši hrazeného nájemného byla žadateli poskytnuta kopie smlouvy, na základě které je předmětné prostranství užíváno. Ze smlouvy vyplývá, že užívání předmětného prostranství je bezúplatné. Odpovědí na stížnost byla tedy žadateli poskytnuta tato doplňující informace.

 

Článek 7: Další informace

Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce po dobu 30 kalendářních dnů, na internetových stránkách Prahy 2 po dobu 2 let.

 

Zpracovala:

Mgr. Markéta Slunečková
redaktorka elektronických médií
odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů

Schválila:

Mgr. Ilona Chalupská
vedoucí odboru Kancelář starostky
a vnějších vztahů

Zveřejněno: 04.03.2013 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout