Výroční zpráva za rok 2013

Příloha k usnesení RMČ č. 139 ze dne 17.2.2014

Výroční zpráva

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“) za kalendářní rok 2013, kterou podává městská část Praha 2 jako povinný subjekt podle tohoto zákona.


Článek 1: Údaje o povinném subjektu

Název: městská část Praha 2
Adresa: náměstí Míru 20, Praha 2, 120 39
Spojení: tel.: 236 044 111, fax: 236 044 183, e-mail pro běžná podání: posta@p2.mepnet.cz, e-mail pro podání opatřená ověřeným elektronickým podpisem posta@p2.mepnet.cz


Článek 2: Počet podaných písemných žádostí o informace

(podle § 13, odst. 3 zákona se odpovědi na ústní podání neevidují, všechny údaje uvedené v této zprávě se týkají pouze evidovaných žádostí).

Celkový počet žádostí o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona: 73
Z toho: odmítnutých žádostí: 3
odmítnutí odpovědi na část žádosti (žádost vyžadovala odpovědi na více otázek): 3

 

Článek 3: Počet podaných odvolání

V r. 2013 byla podána 3 odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu.


Článek 4: Přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí

V r. 2013 nebylo vedeno žádné soudní řízení ohledně přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.


Článek 5: Poskytnuté výhradní licence

Povinný subjekt neposkytl v r. 2013 žádné výhradní licence.


Článek 6: Počet stížností

V r. 2013 byla na povinný subjekt podána podle § 16a zákona 1 stížnost.

Stížnost (4/2013) se týkala žádosti o zaslání kopie rozhodnutí stavebního úřadu a dalších dokumentů s tímto rozhodnutím souvisejících. Povinný subjekt usoudil, že tato žádost nesplňuje formální náležitosti žádosti o informace dle zák. č. 106/1999Sb. a odložil ji. Žadatel se proti tomuto odvolal a podal stížnost. Povinný subjekt předal odvolání nadřízenému orgánu (Magistrátu hl. m. Prahy) s tím, že sdělení o odložení žádosti není odmítnutím poskytnutí informací a nelze se tedy proti němu odvolat a navrhl tedy zamítnutí odvolání. Nadřízený orgán vyzval povinný subjekt, aby doplnil žadatelovo podání způsobem, ze kterého bude zřejmé, jakým způsobem bylo doručeno. Povinný subjekt následně přezkoumal, jak byla uvedená žádost doručena a přehodnotil své původní rozhodnutí. Žádosti tedy vyhověl a vyžádané dokumenty žadateli zaslal, a to ještě před rozhodnutím nadřízeného orgánu, který rovněž posoudil žadatelovo odvolání jako oprávněné a povinnému subjektu poskytnutí uvedených informací nařídil.


Článek 7: Další informace

Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce po dobu 30 kalendářních dnů, na internetových stránkách Prahy 2 po dobu 2 let.


Zpracovala:

Mgr. Markéta Slunečková
redaktorka elektronických médií
odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů

Schválila:

Mgr. Ilona Chalupská
vedoucí odboru Kancelář starosty
a vnějších vztahů

Zveřejněno: 19.02.2014 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout