Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva 

 

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále je „zákon“) za kalendářní rok 2015, kterou podává městská část Praha 2, jako povinny subjekt podle tohoto zákona. 

 

Článek 1 

Údaje o povinném subjektu 

 

Název: Úřad městské části Praha 2 

Adresa: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2 

Telefonická spojení: 236 044 111 

Fax: 222 510 138 

E-mail pro běžná podání:posta@praha2.cz 

E-mail pro podání opatřená ověřeným elektronickým podpisem: posta@praha2.cz 

ID datové schránky: y7yb44i 

 

Článek 2 

Počet podaných písemných žádostí o informace 

 

(podle § 13, odst. 3 zákona se odpovědi na ústní podání neevidují, všechny údaje uvedené v této zprávě se týkají pouze evidovaných žádostí). 

 

Celkový počet žádostí o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona: 66 

Z toho odmítnutých žádostí: 3 

Z toho částečně odmítnutých žádostí:

 

Článek 3 

Počet podaných odvolání 

 

V r. 2015 byly podány 2 odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu. 

 

Článek 4 

Přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí 

 

V r. 2015 nebylo vedeno žádné soudní řízení ohledně přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 

 

 

 

Článek 5 

Poskytnuté výhradní licence 

 

Povinný subjekt neposkytl v r. 2015 žádné výhradní licence. 

 

 

Článek 6 

Počet stížností 

 

V r. 2015 byly podány 4 stížnosti. 

 

Stížnosti – jejich důvod, podání a stručný popis způsobu vyřízení: 

 

·  Žadatel si stěžoval, že povinný subjekt poskytl informace jen částečně a nevydal řádné správní rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti.  

 

Povinný subjekt shledal stížnost důvodnou a poskytl informace v plném rozsahu bez postoupení stížnosti nadřízenému orgánu povinného subjektu. 

 

 

·  Žadatel si stěžoval na způsob doručení dokumentů k jeho námitkám k pokračování kontroly a žádal o ochranu před nečinností.  

 

Povinný subjekt přeposlal žadateli kopie dokumentů, které mu již byly zaslány v souladu se správním řádem. Žadateli byl nabídnut termín k nahlédnutí do spisu. 

 

 

·  Žadatel si stěžoval na dokumenty nedoručené povinným subjektem ve věci námitky k písemnosti pokračování kontroly s tím, že jeho žádost byla poskytnuta jen částečně, aniž by bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. 

 

Povinný subjekt shledal stížnost důvodnou a poskytl informace v plném rozsahu bez postoupení stížnosti nadřízenému orgánu povinného subjektu. 

 

 

·  Žadatel si stěžuje na postup při vyřízení žádosti o informace, kdy mu informace nebyly poskytnuty ve strojově čitelné podobě a kdy povinný subjekt nevydal řádné správní rozhodnutí, kterým by tento postup zákonným způsobem odůvodnil. 

 

Povinný subjekt tuto stížnost postoupil nadřízenému orgánu Magistrátu hl. města Prahy, který předchozí postup povinného subjektu potvrdil. 

 

 

Článek 7 

Další informace 

 

Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce po dobu 30 kalendářních dnů, na internetových stránkách Prahy 2 po dobu 2 let.  

 

 

Zpracovala:  

Simona Votková 

referent odboru právního 

 

Schválil: 

Mgr. Jan Bureš 

vedoucí odboru právního 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno: 29.02.2016 – veronika.simkova@praha2.cz
Vytisknout